sociedad Bilatu sociedad testuinguru gehiagotan

1
sozietate > sociedad (104 testuinguru)
eu testuak es testuak
Sozietateen gaineko Zerga: %32,5. Impto sociedades 32,5 %.

Materiala: Kontabilitatea eta fiskalitatea

Mozkinen gaineko zerga (630) Ogasun Publikoa, atxikipenak eta konturako ordainketak (473) Ogasun Publikoa, sozietateen gaineko zergagatik hartzekodun (4752) Impuesto sobre beneficios (630) a Hacienda Pública, retenciones y pagos a cuenta (473) Hacienda Pública, acreedor por impuesto sobre sociedades (4752)

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Sozietate-talde bat baino gehiago dago, eta, ondorioz, kontzeptuak zehaztu beharra dago arlo horretako ikuskaritza egiteko: Existen diferentes formas de conjuntos de sociedades, por lo que es necesario delimitar los conceptos para realizar la auditoría de esta área:

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Memoriako X oharrean azaltzen den moduan, sozietateko bezero batek auzitegietan .............. euroko erreklamazio-demanda egin du, produktu batek eragindako kalte eta galerak direla eta. Itxuraz Soter S.A. enpresak fabrikatu eta saldutako produktu batek eragin zituen galera horiek. Según se explica en la nota X de la memoria, un cliente de la sociedad ha presentado antes los tribunales una demanda de reclamación de.......euros por daños y perjuicios ocasionados por un producto, supuestamente defectuoso, fabricado y vendido por Soter, S.A.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Finantza-inbertsioen arloan kontu-ikuskaritza bat egitean, egiaztatu dugu taldeko sozietate batzuetan finantza-inbertsio adierazgarriak daudela. Al realizar una auditoría en el área de inversiones financieras comprobamos que existen inversiones financieras significativas en varias sociedades del grupo.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

(43/1995 Legea, sozietateen gaineko zergari buruzkoa, 126. artikulua). (Ley 43/1995, art 126 del Impuesto sobre Sociedades).

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Legezko erreserba legediaren arabera zuzkitu beharko da, eta estatutu-erreserba, berriz, sozietatearen estatutuetan ezarritakoaren arabera. Se deberá dotar la reserva legal según normativa legal, y la reserva estatutaria según lo establecido en los estatutos de la sociedad.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Erantzukizun mugatua duen sozietatearen kapitala partaidetza sozialetan banatuta egotea. El capital de la sociedad de responsabilidad limitada está dividido en participaciones sociales.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

= Sozietateen gaineko zerga sortua = Impuesto sobre sociedades devengado

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Sozietateen gaineko zerga kontabilizatzea Contabilización Impuesto sobre Sociedades

Materiala: Kontu-ikuskaritza

2
gizarte > sociedad (88 testuinguru)
eu testuak es testuak
Haurtzaroari buruz ari garenean, helduen bizimodurako prestatzea helburu nagusi duen etapari buruz ari gara, hau da, pertsona gisa modu aktiboan gizarteko partaide izango den garairako prestatzen duen aldiari buruz. Cuando se habla de la infancia siempre se piensa en la etapa que tiene como principal función la de preparación para la vida adulta, es decir, para aquel momento en el que como persona formará parte activa de la sociedad.

Materiala: Autonomia pertsonala eta osasuna

Gaur egun, gizartea pertsonaren nutrizio-egoerari garrantzia ematen hasi da, bai dietako gehiegikerien, bai gabezien arriskuei. Hala ere, ohiturak aldatzea zaila da oraindik. Hoy en día la sociedad empieza a dar importancia al estado nutricional de la persona, a los peligros tanto de los excesos como de los defectos en una dieta, pero los cambios en los hábitos siguen siendo difí­ciles.

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Gizakiak garai batean beharren arabera kontsumituko zuena ekoizten zuen. Egungo gizartean, ordea, hori errotik aldatu da. El ser humano, en la antigüedad, producía en función de sus necesidades aquello que iba a consumir, aunque esto ha cambiado radicalmente en la sociedad actual.

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Gaur egun, hazkunde ekonomikoak eta garapen teknologikoak mugarik gabe behar berriak (bereziki materialak) sortzeko gai den gizartearen oinarriak finkatu dituzte. Eta baita produktu eta zerbitzuak ere, kontsumoaren bitartez asetzeko. Hoy en día, el crecimiento económico y el desarrollo tecnológico han creado las bases para una sociedad capaz de generar nuevas necesidades (especialmente las materiales) de manera ilimitada, y también de productos y servicios para satisfacerlas a través de su consumo.

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Hala eta guztiz ere, egungo gizartean, behar horiek dibertsifikatuagoak daude, eta hauek bereiz daitezke: Sin embargo, en la sociedad actual, estas necesidades están más diversificadas y se puede diferenciar entre:

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Aisialdiak gero eta paper nabarmenagoa du egungo gizartean. El tiempo libre cada día ocupa un papel más destacado en la sociedad actual.

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

emakumeak izandako seme-alabak aintzatestea eta, era berean, gizarteak bikotea aintzatetsi eta errespetatzea. reconocimiento de los hijos nacidos de la mujer y, a su vez, reconocimiento y respeto de la pareja por parte de la sociedad.

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Baieztapen horren abiapuntua hau da: gizarte guztiek izan dute kideen umegintza eta ugalketa egituratzeko, arautzeko eta antolatzeko beharra, lotura biologikoen bitartez sortzen diren harremanen multzoa definitzeko beharra (seme-alabatasuna eta ondorengoak), baita aliantzen bitartez sortzen diren harremanena ere (izatezko loturak, ezkontzak eta abar). Esta afirmación parte del hecho de que todas las sociedades han tenido la necesidad de estructurar, regular y organizar la procreación y reproducción de sus miembros, definir el conjunto de las relaciones que se producen a través de las uniones de tipo biológico (filiación y descendencia), así­ como de aquellas que se generan a través de las alianzas (uniones de hecho, matrimonios etc.).

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Familia zabalak berezkoagoak izaten dira gizarte tradizionaletan; gizarte horietan, familia bera arduratzen da laguntza- eta heziketa-eginkizun gehienak gauzatzeaz. Las familias extensas son propias de sociedades más tradicionales, donde la propia familia se encarga de realizar la mayor parte de las funciones asistenciales y educativas.

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Gainera, familiak zenbait oinarrizko eginkizun betetzen ditu, bai familia osatzen duten banakoei begira, bai gizarteari begira. Además, la familia cumple unas funciones básicas, tanto de cara a los individuos que la componen como hacia la sociedad.

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea