garraio Bilatu garraio testuinguru gehiagotan

1
garraio > transporte (6 testuinguru)
eu testuak es testuak
Garraioak segurua izan behar du, eramandakoa iraul ez dadin eta kolperik har ez dezan. El transporte debe ser seguro, evitando golpes y el vuelco de lo trasladado.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Errepide bidezko garraioa El transporte por carretera

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Errepide bidezko garraioa El transporte por carretera..................................................................

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Errepide bidezko garraioa nazioarteko legeek arautzen dute, halako moldez non ibilgailu batek daraman karga identifikatua izan daitekeen nahiz eta muga bat igaro. El transporte por carretera está regulado por normativas internacionales, de tal forma que una carga transportada por un vehí­culo pueda ser identificada aunque traspase una frontera.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Arrisku nagusia paketeetan sartutako edo sartu gabeko piezen garraiora mugatzen da; hortaz, arrisku nagusiak ertz biziek edo paleten ezpalek eragindako ebakiak dira. Fundamentalmente el riego se reduce al transporte de piezas con o sin embalar, por lo que los riesgos principales están localizados en cortes por aristas vivas o con astillas de palés.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

garraioak beharrezko lan-ekipoez egingo dira. se harán los transportes con los equipos de trabajo necesarios.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

garraio > transporte (18 testuinguru)
eu testuak es testuak
Kontu honetan sartzen dira enpresak bere langileei eskainitako zerbitzuek, hala nola ekonomatuek, jantokiek, garraioek, etxebizitzek eta abarrek, sortzen dituzten dirusarrerak. Se abonarán en esta cuenta los ingresos por servicios varios, tales como economatos, comedores, transportes, viviendas, etc. facilitados por la empresa a su personal.

Materiala: Kontabilitatea eta fiskalitatea

Adibide gisa, garraioak, konponketak, aholkularitza, txostenak eta abar ditugu. Se citan a modo de ejemplo, los de transportes, reparaciones, asesorías, informes, etc...

Materiala: Kontabilitatea eta fiskalitatea

624.- GARRAIOAK. 624.- TRANSPORTES.

Materiala: Kontabilitatea eta fiskalitatea

Kapitala Garraioak. Capital Transportes.

Materiala: Kontabilitatea eta fiskalitatea

22.- Garraioak (autoa eta kamioia). 22.- Transportes (coche y camión).

Materiala: Kontabilitatea eta fiskalitatea

Eta garraioa eta makina martxan jartzea 7.000 euro kostatu da. Y por el transporte y la puesta en marcha de la máquina por 7.000 €.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Garraioak. Transportes.

Materiala: Kontabilitatea eta fiskalitatea

Kontu honetan, besteak beste, salmenten garraioak erregistratzen dira. En esta cuenta, se registrarán entre otros, los transportes de ventas.

Materiala: Kontabilitatea eta fiskalitatea

Erosketak, kargatzen dituzten garraioak eta zergak barne hartuta (jasandako BEZ kengarria salbu), 60. azpitaldeko kontu egokian zordunduko dira. Incluidos los transportes y los impuestos que gravan las adquisiciones, con excepción del IVA soportado deducible, se cargarán a la cuenta del subgrupo 60 que le corresponda.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Salmentekin lotutako gastuak, garraiokoak barne hartuta, 6. taldeko kontuetan kontabilizatuko dira. Los gastos inherentes a las ventas, incluidos los transportes, se contabilizarán en las cuentas correspondientes del grupo 6.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

garraio > transporte (108 testuinguru)
eu testuak es testuak
Afrikako gainerako lekuek ahalmen turistiko handiko paisaiak, natura-erreserbak eta kultura ezezagunak dituzte. Alabaina, etengabeko gatazka armatuek, osasun-arriskuek, nazioarteko ezagutza ezak, promoziorik ezak eta garraio- eta ostatu-azpiegitura egokirik ezak erakusten dute hurrengo hamarkadetan korronte turistikoak sendotzeko aukerarik nekez izan daitekeela. Aunque el resto del ífrica atesora contrastados paisajes, reservas naturales, culturas desconocidas con gran potencial turí­stico; la profunda miseria, los continuos conflictos bélicos, los riesgos sanitarios, el desconocimiento internacional y la falta de promoción y de las adecuadas infraestructuras de transporte y alojamiento, no permiten vislumbrar en las próximas décadas un panorama mas positivo para consolidar corrientes turí­sticas.

Materiala: Estatuko eta nazioarteko turismo produktuak eta lekuak

Garraio- eta ostatu-sarea (6.700 gela herrialde guztian) mugatua eta eskasa da, eta horrek trafiko erregularra eragozten du. La red de transportes y alojamiento (6700 habitaciones en todo el paí­s) es limitada y en estado precario , lo que no permite un tráfico regular .

Materiala: Estatuko eta nazioarteko turismo produktuak eta lekuak

turistek destinoa ez ezagutzea, iristeko zaila izatea, ekipamendurik eza eta ostatu egokien eskasia, garraio- eta ospitale-azpiegiturarik eza, proposatutako zirkuituen prezio altuak eta harrera-ahalmen mugatua. El desconocimiento por los turistas del destino, la inaccesibilidad , falta de equipamiento y escasez de planta hotelera adecuada, carencia de infraestructuras de transporte y hospitales, los elevados precios de los circuitos propuestos ,y una capacidad de acogida limitada.

Materiala: Estatuko eta nazioarteko turismo produktuak eta lekuak

Turismo gehien igortzen duten herrialdeetatik urrun egoteak erabilera turistikoa baldintzatzen du, eta merkatu nazionalaren eta ondoko herrialdeetako turismoaren mende dago. Nazioarteko ia bi milioi sarrera hartzen ditu, baina horietatik % 12 besterik ez Europatik (Santiagora iristen dira aire-garraio bidez). El alejamiento de las principales áreas emisoras del planeta , condiciona un uso del territorio bastante dependiente del mercado nacional y de paí­ses vecinos, registrándose casi dos millones de llegadas internacionales, pero solo un 12% procedente de Europa, con destino a Santiago de Chile empleando el transporte aéreo.

Materiala: Estatuko eta nazioarteko turismo produktuak eta lekuak

Trenbide ospetsu bat abiatzen da hiri horretatik Quitorantz, eta haizpitarte sakonak dituzten paisaia malkartsuetan egiten du bidea: 460 km-an, 3.000 metroko altuera-aldea gainditzen du. Hala ere, bidaiaren iraupena luzeegia da eta garraioa ez da batere erosoa; horrenbestez, bidaiari indibidual abenturazaleek baizik ez dute erabiltzen. Un famoso ferrocarril , parte de esta urbe hacia Quito , y discurre por paisajes agrestes de profundos desfiladeros , salvando un desnivel de casi 3000 m , en los 460 Km de recorrido, sin embargo la excesiva duración y la incomodidad del transporte , limita su utilización a viajeros individuales con espí­ritu aventurero.

Materiala: Estatuko eta nazioarteko turismo produktuak eta lekuak

Programa zientifikoa egin ondoren, bidaia-agentzia lanean hasten da; biltzarkideen eta laguntzaileen ostatua eta garraioa aukeratuko ditu eta programa soziala egingo du bilera-egunak osatzeko. A raí­z de la elaboración del programa cientí­fico, la agencia de viajes comienza su andadura seleccionando el alojamiento y transporte de los congresistas y acompañantes, y elaborando el programa social que complementará las jornadas de reunión.

Materiala: Turismo-zerbitzuen produkzioa eta salmenta bidaia-agentzietan

- Garraioak: - Transportes:

Materiala: Turismo-zerbitzuen produkzioa eta salmenta bidaia-agentzietan

Ceutak ez du aireporturik, baina bertakoek, hiri horren eta estatuko beste tokiren baten arteko ibilbide zuzena egiten dutenean, itsas garraioa eta airekoa konbinatzen badituzte, diru-laguntza jasoko dute aire-garraiorako, jatorria edo destinoahelmuga Málaga, Jerez edo Sevillako aireportua denean. Ceuta no tiene aeropuerto pero sus residentes siempre que realicen un trayecto directo entre esa ciudad y el resto del territorio nacional, combinando transporte marí­timo y aéreo, obtendrán la bonificación en el transporte aéreo cuando el origen o destino se realice desde los aeropuertos de Málaga, Jerez o Sevilla.

Materiala: Turismo-zerbitzuen produkzioa eta salmenta bidaia-agentzietan

GDS horren bidez, aire-zirkulazioari buruzko transakzioak egin daitezke eta, horrez gain, gidaririk gabeko autoak alokatzen dituztenekin, handizkako bidaia-agentziekin, hotelak erreserbatzeko zentralekin, itsas eta tren -garraioko konpainiekin, etab. ere lan egin daiteke lan. Mediante dicho GDS, no sólo se puede realizar transacciones referidas al tráfico aéreo, sino que también se puede operar con prestatarios de servicios dedicados al alquiler de coches sin conductor, agencias de viajes mayoristas, centrales de reservas de hoteles, compañías de transporte marí­timas y por ferrocarril, etc.

Materiala: Turismo-zerbitzuen produkzioa eta salmenta bidaia-agentzietan

IATAk (Aire Garraioaren Nazioarteko Elkartea) osatutako garraioari buruzko osatu dituen baldintza orokorrak izenpetu dituzte aire-konpainia gehienek. La mayoría de las compañías aéreas han subscrito las condiciones generales de transporte confeccionadas por la IATA (Asociación Internacional de Transporte Aéreo)

Materiala: Turismo-zerbitzuen produkzioa eta salmenta bidaia-agentzietan