epe luze Bilatu epe luze testuinguru gehiagotan

1
epe luze > largo plazo (21 testuinguru)
eu testuak es testuak
Finantza-ibilgetua bi azpiatal handitan banatzen da: epe luzerakoa (inbertsio estrategikoa), normalean beste enpresetan kontrola izateko, enpresa jakin batzuen erabakietan eragiteko, edota merkataritza-abantailak lortzeko; eta epe motzerakoa (inbertsio operatiboa), berriz, enpresak likidezia-soberakina duenean erabiltzen da, interes eta/edo dibidenduen errentatik edo prezioak igota El inmovilizado financiero lo podemos clasificar en dos grandes grupos, a largo plazo (inversión estratégica) generalmente para ejercer cierto control sobre otras empresas, influir sobre determinadas empresas en sus decisiones u obtener algún tipo de ventaja comercial; y a corto plazo (inversión operativa) cuando la empresa tiene un exceso de liquidez y pretende obtener un beneficio

Materiala: Kontu-ikuskaritza

c) Bermeak estaltzeko hornidurak d) Epe luzeko kredituen kaudimen-gabeziarako hornidurak c) Provisiones para cubrir garantías d) Provisiones para insolvencias de créditos a largo plazo

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Epe luzerako zorren interesak (662) Interes geroratuengatiko gastuak (272) Intereses de deudas a largo plazo (662) a Gastos por intereses diferidos (272)

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Finantza-gastuen eta ordainketa geroratuen kontuak aztertzea, erregistratu gabeko epe luzerako zorrik baden ikusteko. Analizar las cuentas de gastos financieros y pagos diferidos para detectar la posible existencia de deudas a largo plazo no registradas.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Epe luzerako zorrak. Deudas a largo plazo.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Higiezinak kreditu bidez eskuratzeagatik (epe luzerako ibilgetuen hornitzaileak), maileguengatik eta epe luzerako zorra eragiten duten bestelako kontzeptu batzuengatik sortzen dira; azken horietakoak ditugu, esate baterako, merkataritza-trafikotik kanpo egindako operazioetan sortutako pasiboak, fidantzak eta epe luzerako gordailuak. Se originan por la adquisición de inmovilizado a crédito (proveedores de inmovilizado a largo plazo), por préstamos y otros conceptos varios que representan deudas a largo plazo para la empresa, tales como aquellos pasivos originados en operaciones ajenas al tráfico mercantil como son las fianzas y depósitos a

Materiala: Kontu-ikuskaritza

TALDEKO ENPRESA ETA ENPRESA ELKARTUEKIKO EPE LUZERAKO ZORRAK DEUDAS A LARGO PLAZO CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS

Materiala: Kontu-ikuskaritza

EPE LUZERAKO HARTUTAKO GORDAILUAK DEPÓSITOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO

Materiala: Kontu-ikuskaritza

(Enpresen gaineko erabaki- eta kontrol-ahalmena, eta epe luzerako beste inbertsio batzuk) (Poder de decisión y control sobre empresas, y otras inversiones a largo plazo)

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Epe luzerako kredituak taldeko enpresei (244) Créditos a largo plazo a empresas del grupo (244)

Materiala: Kontu-ikuskaritza