zifra Bilatu zifra testuinguru gehiagotan

1
zifra > cifra (17 testuinguru)
eu testuak es testuak
20X0. ekitaldiko zifra horiek ez direnez urteko kontu osoak, gure iritzia 20X1. ekitaldiko urteko kontuen gainekoa da soilik. Dado que tales cifras del ejercicio 20X0 no constituyen cuentas anuales completas, nuestra opinión se refiere exclusivamente a las cuentas anuales del ejercicio 20X1.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

2. Kudeaketa-txostenean adierazitako kontabilitate-zifrak bat al datoz urteko kontuetakoekin? 2 ¿Las cifras contables expresadas en el informe de gestión concuerdan con las incluidas en las cuentas anuales?

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Aurreko ekitaldietan galerak izan, eta, ondorioz, sozietatearen ondare garbiaren balio hori kapital sozialaren zifra baino txikiagoa bada, irabaziak galera horiek konpentsatzeko erabiliko dira. Si existieran pérdidas de ejercicios anteriores que hicieran que ese valor del patrimonio neto de la sociedad fuera inferior a la cifra del capital social, el beneficio se destinará a la compensación de estas pérdidas.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Enpresaren jarduerei dagokien negozio-zifraren zenbateko garbiaren informazioa emango du enpresak (adierazgarria bada), kategoriaka eta geografia-merkatuka banatuta. La empresa informará de la distribución del importe neto de la cifra de negocios (si resultara significativa) correspondiente a las actividades de la empresa por categorías y por mercados geográficos.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

< 18.992.000 NEGOZIOEN ZIFRA < 24.640.000 < 18.992.000 CIFRA DE NEGOCIOS < 24.640.000

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Negozio-zifraren zenbateko garbiak 6.160.000 € ez gainditzea. Que el importe neto de la cifra de negocios no supere los 6.160.000 €.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Negozio-zifraren zenbateko garbiak 24.640.000 € ez gainditzea. Que el importe neto de la cifra de negocios no supere los 24.640.000 €.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

BEZari atxikitako operazioak berdinkatzea (erosketak, salmentak, gastuak, inbertsioak eta abar) Galdu-Irabazien Kontuaren arabera (hileko/hiruhileko aitorpenak, urteko laburpena), SZn aitortzen diren zifrekin. Conciliar las operaciones sujetas a IVA (compras, ventas, gastos, inversiones, etc) según están reflejadas en la Cuenta de Pérdidas y Ganancias (declaraciones mensuales/trimestrales, resumen anual) con las cifras declaradas en el IS.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

3. Kapitaleko zifrak dagozkien eskritura publikoek eta Akziodunen Batzar Nagusiaren nahiz Administrazio Kontseiluaren aktek babesten al dituzte? 3 ¿Están respaldadas las cifras de capital con las correspondientes escrituras públicas y actas de Juntas General de accionistas y del Consejo de Administración?

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Erreserba legalak edo estatutu-erreserbak zuzkitu ostean banatu ahal izango dira dibidenduak, baina beharrezkoa da banaketa horren ostean ondasun garbiak kapital sozialaren zifra gainditzea. Se podrán repartir dividendos una vez se hayan dotado las reservas legales o estatutarias establecidas, siendo necesario que el importe del patrimonio neto después de la distribución supere la cifra del capital social.

Materiala: Kontu-ikuskaritza