ekitaldi-amaiera Bilatu ekitaldi-amaiera testuinguru gehiagotan

1
ekitaldi-amaiera > cierre del ejercicio (11 testuinguru)
eu testuak es testuak
Kontu-ikuskariak zirkularizazio guztiak kontrolatu behar ditu jaso ziren unetik hasita, eta erantzunik jasotzen ez badu proba alternatiboak egin behar ditu; adibidez, ekitaldi-amaierako saldoa bankuko laburpenaren arabera data bereko saldoarekin erkatzea. El auditor debe controlar todas las circuí­ arización es desde su enví­o hasta su recepción y si no recibe respuesta a la circuí­ arización debe realizar pruebas alternativas, tales como cotejar el saldo al cierre del ejercicio con el saldo a la misma fecha según extracto bancario.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Galdu-irabazien Kontuak ekitaldi ekonomikoan enpresak izandako gestioa laburbiltzen du, eta azken emaitza ekitaldi-amaierako egoeraren balantzean sartzen da. La Cuenta de Pérdidas y Ganancias resume la gestión de la empresa durante un ejercicio económico y su saldo final forma parte del Balance de situación al cierre del ejercicio.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

c) Ekitaldi-amaieran saldo handia duten hornitzaileak zirkularizatuko ditu c) Debe circularizar a aquellos proveedores que presenten saldos muy significativos al cierre del ejercicio

Materiala: Kontu-ikuskaritza

b) Ekitaldi-amaieran ordaindu beharreko zenbait kontuk saldo handiak dituzte. b) Varias cuentas a pagar al cierre del ejercicio tienen saldos muy significativos

Materiala: Kontu-ikuskaritza

a) Ekitaldi-amaieran saldo negatiboarekin agertzen diren hornitzaileak zirkularizatu beharko ditu a) Debe circularizar a aquellos proveedores que figuren con saldo negativo al cierre del ejercicio

Materiala: Kontu-ikuskaritza

b) Inoiz ez ditu zirkularizatuko ekitaldi-amaieran saldo negatiboarekin agertzen diren hornitzaileak b) Nunca circularizará a aquellos proveedores que figuren con saldo cero al cierre del ejercicio

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Ekitaldi-amaierako datatik hurbil al dagoen. Su proximidad a la fecha del cierre del ejercicio.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Ekitaldi-amaierako datan existitzen ez ziren zirkunstantziak dira, eta, beraz, finantza-egoeretan kontabilitate-erregistrorik izan behar ez luketenak; hala, ere, garrantziaren arabera Memorian aipatzea komeni da, interpretazio okerrik egon ez dadin. Son circunstancias que no existían a la fecha de cierre del ejercicio, por lo que no deberían suponer un registro contable en los estados financieros, pero en función de su importancia deberían ser mencionados en la Memoria para evitar una interpretación errónea de las mismas.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

- Ekitaldi-amaieran zorrak ondo birsailkatzen direla, epemugaren arabera. - Que se reclasifican adecuadamente las deudas al cierre del ejercicio según su vencimiento.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Ekitaldi-amaierako datan izan daitezkeen kanbio-diferentziak aztertzea, eta, halaber, izan daitezkeen kobrantza- eta kanbio-aseguruen estaldurak egiaztatu eta ebaluatzea. Analizar las posibles diferencias de cambio a la fecha de cierre del ejercicio, así­ como verificar y evaluar las coberturas de los seguros de cobro y de cambio que pudieran existir.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

2
ekitaldi-amaiera > final del ejercicio (6 testuinguru)
eu testuak es testuak
Distar S.A. enpresak 16.000 euroan kontabilizatu du faktura hori ekitaldi-amaieran. Distar, S.A. tiene contabilizada dicha factura al final del ejercicio por 16.000 euros.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

20X0. ekitaldi-amaierako horniduraren zuzkidura Dotación de la provisión al final del ejercicio 20X0

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Ekitaldi-amaieran, zenbatespen bat egiten da bezeroen eta zordunen guztizko saldoen gainean, esperientziaren edo estatistika-metodoen arabera. Se realiza, al final del ejercicio, sobre los saldos totales de los clientes y deudores, una estimación, ya sea por la experiencia o por métodos estadí­sticos.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Ekitaldi-amaieran, zenbatespenaren arabera, 694 "Trafiko-kaudimengabezietarako horniduraren zuzkidura" kontuaren idazpena egiten da 490 kontura, "Trafiko-kaudimengabezietarako hornidura", eta automatikoki baliogabetze-idazpen bat egiten da aurreko ekitaldian kontabilizatutako zuzkidurarena; 490 kontutik 794 kontura ("Trafiko-kaudimengabezietarako hornidura aplikatua"). Hala, Al final del ejercicio en base a la estimación se realiza el asiento de la cuenta 694 "dotación a la provisión para insolvencias de tráfico" a la 490 "provisión para insolvencias de tráfico" y automáticamente otro asiento de anulación de la dotación contabilizada en el año anterior de la

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Salbuespen gisa, enpersa txiki eta ertainek ekitaldi-amaierako zordunen eta bezeroen saldoen % 1 zuzkitu dezakete. Excepcionalmente, las Pymes sí­ pueden dotar un 1% de los saldos de los deudores y clientes que existan al final del ejercicio.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Antolatutako bigarren mailako merkatu batean kotizaziorako onartutako balore negoziagarriak (gutxienez ekitaldi-amaieran) erosketa-prezioaren edo merkatu-prezioaren arabera kontabilizatuko dira, azken hori baxuagoa bada. Los valores negociables admitidos a cotización en un mercado secundario organizado se contabilizarán, al menos al final del ejercicio, por el precio de adquisición o el de mercado si éste fuese inferior a aquél.

Materiala: Kontu-ikuskaritza