konponketa Bilatu konponketa testuinguru gehiagotan

1
konponketa > reparación (21 testuinguru)
eu testuak es testuak
Gasolina-injekzioko konponketa Reparación inyección gasolina

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Gai arriskutsuak garraiatzen dituzten ibilgailu industrialetan egin beharreko konponketetan, ekipo egokiak erabili behar dira, edo lana ekipoetara egokitu behar da. Hay que utilizar los equipos adecuados en las reparaciones que se deben efectuar en vehí­culos industriales que transportan mercancías peligrosas, o bien adecuar el trabajo a los equipos.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

11.3. irudia. Konponketa-tailerra. Figura 11.3. Taller de reparación.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Horregatik, edozein konponketa egin nahi dugunean, tresna edo konpondu beharrekoa deskonektatu eta tentsiorik gabe utzi behar dugu. Por eso, cuando se pretende hacer una reparación cualquiera, hay que desconectar y dejar sin tensión la herramienta o lo que vayamos a reparar.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Diesel-injekzioko konponketa Reparación inyección diesel

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Konpresorearen olio-maila honako bi kasu hauetan egiazta dezakegu: alde batetik, zirkuitua irekita dugula konponketa bat egiten dugun bakoitzean, eta beste alde batetik, lehenengo aldiz muntatzen dugunean. El nivel de aceite del compresor puede verificarse cada vez que realicemos una reparación a circuito abierto y cuando se lleve a cabo un montaje por vez primera.

Materiala: Erosotasun- eta segurtasun-sistemak

Konpresorea konpontzen ari garen bitartean, jakin behar dugu fabrikatzaile bat baino daudela, eta piezen konponketa nahiz ordeztea desberdinak izan daitezkeela marka batzuetan eta besteetan; horregatik, tresna espezifikoak daude. Durante la reparación del compresor debemos saber que existen diversos fabricantes, y tanto la reparación como la sustitución de piezas pueden diferir de unas marcas a otras, para lo cual existen utillajes especí­ficos.

Materiala: Erosotasun- eta segurtasun-sistemak

Konponketaren bat egiteko, aire girotuaren zirkuitua desmuntatu edo ireki aurretik, hozgarria hustu egin beharko da. Antes de desmontar o abrir un circuito de aire acondicionado para efectuar alguna reparación, deberá vaciarse de refrigerante.

Materiala: Erosotasun- eta segurtasun-sistemak

Hozgarria berreskuratu ondoren, ireki dezakegu zirkuitua ondoren egingo diren konponketetarako. Una vez recuperado el refrigerante, ya podemos abrir el circuito para posteriores reparaciones.

Materiala: Erosotasun- eta segurtasun-sistemak

14.15. irudian, langilea konponketa bat egiten ari da ibilgailuaren eskularru-kaxaren azpian; horretarako, zutik dago bizkarra norabide guztietan biratuta eta behartuta duela, eta lepoa eta besoak ere jarrera behartuan ditu. En la figura 14.15 el operario realiza una reparación debajo de la guantera del vehí­culo; para ello, se encuentra de pie con la espalda girada y forzada en todas direcciones y el cuello y los brazos en una postura también forzada.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

konponketa > reparación (1 testuinguru)
eu testuak es testuak
(4) Potentzia instalatuaren %50ari baino gehiagori eragiten diona izango da aldaketa edo konponketa nabarmena. (4) Se entenderá como modificación de importancia o reparación de importancia la que afecte a mas del 50 por 100 de la potencia instalada.

Materiala: Ur bero sanitarioko instalazioak

konponketa > reparación (8 testuinguru)
eu testuak es testuak
Biltegiratzeko, mantentzeko eta konponketarako jarraibideak. Instrucciones de almacenamiento, mantenimiento y reparación.

Materiala: Segurtasun praktikoa eraikuntza-obretan

Obra horiek mantentze-lanak, konponketak eta erabilera-aldaketak dira, besteak beste, eta guztiek ezaugarri bat izaten dute: Estas obras comprenden las de mantenimiento, reparación, cambio de uso, etc., y tienen una caracterí­stica común:

Materiala: Proiektuak

Era berean, eraikin baten bolumen arkitektonikoa edo egitura aldatzen duten obrak ere obra handitzat jotzen dira, baita konponketa- eta zaharberritze-obra handiak ere (horiek guztiek ere arkitekturako proiektua eskatzen dute). También se califican así­ las obras que modifican el volumen arquitectónico o la estructura de un edificio, o las grandes obras de reparación y rehabilitación (todas ellas requieren igualmente de un proyecto arquitectónico).

Materiala: Proiektuak

Ikuskapenen, konponketen, koipeztatzeen eta abarren segimendua egitea eta haiek idatziz jasotzea. Halaber, haiei buruzko fitxategi bat izan behar da Arriskuak Prebenitzeko Zerbitzuan nahiz prebentzio-alorreko beste organoren batean. Seguimiento, dejando constancia por escrito, de las revisiones, reparaciones, engrasados, etc. de cada una de las máquinas, equipos, herramientas, materiales, etc., manteniendo un archivo a disposición del Servicio de Prevención de Riesgos, así­ como del resto de órganos en materia preventiva.

Materiala: Segurtasun praktikoa eraikuntza-obretan

Aparteko konponketarik egin gabe eta mantentze-lan eraginkorra izanda, makina erabilgarri dela jotzen den urte-, egun- edo ordu-kopurua. Número de años, días u horas que, sin reparaciones extraordinarias y con un mantenimiento eficaz, se supone que el aparato es utilizable.

Materiala: Neurketa eta aurrekontuak

a) Zenbatetan den erabilgarri, hau da, zenbat alditan erabil daitekeen konponketa handirik edo garestirik izan gabe; baina behar bezalako mantentze-sistema bat ezinbestekoa dela ulertzen da. a) Número de veces que es utilizable, es decir, número de usos posibles, sin importantes o costosas reparaciones, entendiendo siempre imprescindible un correcto sistema de mantenimiento.

Materiala: Neurketa eta aurrekontuak

kalkuluen justifikazioa, eraikuntza-prozesuen deskribapena, aplikatutako araudiak, hartu beharreko segurtasun-neurriak, baldintza-agiriak, diagnosiak (patologien konponketari buruzko atalean azaldu ditugu hauek) eta abar. justificación de cálculos, descripción de procesos constructivos, normativas aplicadas, normas de seguridad a adoptar, pliegos de condiciones, diagnosis (de las que ya se ha hablado en reparación de patologías), etc.

Materiala: Proiektuak

Eraikuntza nahiz eraikinei eta obra publikoei lotutako lan, eragiketa eta prozesuetan eta eraikinen mantentze-lanei, konponketei eta garbiketari dagozkionetan 6 metro baino gehiagoko altueratik erortzeko arriskua dagoenean, edo hori baino gutxiago izanik 2 metro baino gehiago denean, langilear En los trabajos, operaciones y procesos referidos a obras de construcción tanto de edificación como de obras públicas, así­ como los referidos a mantenimiento, reparación y limpieza de edificios, con riesgo de caí­da de altura desde más de 6 metros, o cuando,

Materiala: Segurtasun praktikoa eraikuntza-obretan

konponketa > reparación (85 testuinguru)
eu testuak es testuak
Konponketa-tailerretan aplikazio-malgutasun handiko gailuekin lan egin beharko dugu. En talleres de reparaciones se debe trabajar con dispositivos que posean una amplia flexibilidad de aplicación.

Materiala: Pneumatikaren aplikazioak

3.48. irudia. Piezak ateratzeko gailua; besteak beste, konponketa-tailerretan erabiltzen da. Figura 3.48. Dispositivo para la extraccion de piezas, por ejemplo, en talleres de reparaciones.

Materiala: Pneumatikaren aplikazioak

era jarraituan edo aurrez zehaztutako uneetan, eta datu-biltzaileen bidez edo ordenagailura zuzenean konektatuta, ordenagailuak, Fourier-en edo Fourier-en transformatu bizkorraren bidez, neurketa horiek alarma- edo erreferentzia-irizpideekin erka ditzake, eta/edo sortutako datu-baseko datuak oinarri hartuta, joerak analiza ditzake, sintoma esanguratsuen erregresioaren bidez, konponketak aurreikusteko matxura gertatu baino lehen. en continuo o a tiempos establecidos y a través de colectores de datos o de conexionado directo a ordenador permite que éste, procesando los mismos por Fourier o la transformada rápida de Fourier FFT, etc. compare las mediciones con criterios de alarma o referencia, y/o tomando los datos de la Base de Datos generada, analice tendencias, por regresión en sí­ntomas significativos, para prever las reparaciones antes de que se produzca la avería.

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea

Konponketa egiteko, mantentze-lan zuzentzaileen prozesu berari jarraituko zaio. La realización de la reparación seguirá el mismo proceso del Mantenimiento Correctivo.

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea

Orduak, konponketa zuzentzaileetan Horas de reparación correctiva

Materiala: Antolakuntza eta ekoizpen-prozesuen kontrola

Kanpo-konponketak. Reparaciones externas.

Materiala: Antolakuntza eta ekoizpen-prozesuen kontrola

Konponketen iraupena 13 ordu 2 orduko atzerapena = 11 ordu El tiempo de reparación 13 horas 2 horas de demora = 11 horas

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea

Lan-bonuen arabera, konponketarako hauek behar izan dira: La reparación ha precisado según los bonos de trabajo:

Materiala: Antolakuntza eta ekoizpen-prozesuen kontrola

Konponketen iraupena Tiempo reparación

Materiala: Antolakuntza eta ekoizpen-prozesuen kontrola

Konponketa-lanak egun horretako 11:00tan hasi eta 1998ko apirilaren 14an, 14:00etan amaitu dituzte. La reparación comienza a las 11 horas del referido día y acaba a las 14 horas del 14 de Abril de 1.998.

Materiala: Antolakuntza eta ekoizpen-prozesuen kontrola