balore Bilatu balore testuinguru gehiagotan

1
balore > valor (41 testuinguru)
eu testuak es testuak
Ondo zehaztutako politika formalak izatea, baloreetara eta beste finantza-tresnetara bideratutako inbertsioetan zer pauso eman behar den adierazten dutenak, idatziz. La existencia de polí­ticas formales claramente definidas y concretas que indiquen las pautas a seguir, preferentemente escritas, de las inversiones que se destinan a valores y a otros instrumentos financieros.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Errenta finkoko baloreak eta kredituak. Valores de renta fija y créditos.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Balore edo kreditu bakoitzaren kanbio-diferentzia positiboak edo negatiboak epemugaren edo monetaren arabera sailkatuko dira. Las diferencias de cambio positivas o negativas de cada valor o crédito se clasificarán en función del perí­odo de vencimiento y de la moneda.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Errenta finkoko baloreak (251) Bankuak, k/k (572) Valores de renta fija (251) a Bancos c/c (572)

Materiala: Kontu-ikuskaritza

6. Baloreen erregistroa arduradunen kontrolpean al dago? 6 El registro de valores ¿se encuentra fuera de control de quienes los custodian?

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Enpresak baloreen zorrotik 30.000 €-ko hornidura zuzkitu du. La empresa ha dotado una provisión de la cartera de valores por 30.000 €.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

1. Beste datu batzuen artean, une oro identifikazio osoa egiteko moduko zehaztasunez erregistratzen al dira balore negoziagarriak? 1 ¿Se lleva registro de los valores negociables con suficiente detalle que permita en cualquier momento su completa identificación, entre otros datos?

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Baloreen egoera zehaztasunez eta osorik jarraitzeko barneko txostenak daude. Existen informes internos del seguimiento riguroso y completo del estado de los valores.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Ondare garbiko aldaketen egoerak honako hau biltzen du: Galdu-irabazien Kontuko saldoa, kontabilitate-irizpideak aldatzeagatiko aldaketak, erroreen zuzenketak eta beste doikuntza batzuk, eta baloreen aldaketak, baita ondare garbira zuzenean egotzi behar diren arrazoizko irizpideetatik eratorritakoak ere. El Estado de cambios en el patrimonio neto comprende el saldo de la Cuenta Pérdidas y Ganancias, las variaciones por los cambios en criterios contables, las correcciones de errores y otros ajustes y variaciones de valor, incluidos los derivados del criterio razonable que deban imputarse directamente al patrimonio neto.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Balore propioak kenduta: Menos valores propios:

Materiala: Kontu-ikuskaritza