fakturazio Bilatu fakturazio testuinguru gehiagotan

1
fakturazio > facturación (15 testuinguru)
eu testuak es testuak
Ofimat S.A. enpresa aztertzen ari den ikuskariak hileko salmenta-albaran (sarrera) hauek aurkitu ditu, baita hileko fakturazioaren kontabilitate-ohar hauek ere. El auditor que analiza la empresa Ofimat S.A. encuentra los siguientes albaranes de ventas (salidas) del mes y sus apuntes contables de la facturación del mes.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Merkantzien salmenta, fakturazioa eta kontabilizazioa, abenduaren 31n: 5.000 euro. Venta, facturación y contabilización de mercaderías por 5.000 € al 31 de diciembre.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Halaber, Urteko Kontuetan ezarritako kontabilitateko irizpideak eta arauak kontrolatzea (balorazio-irizpideen aplikazioan, batik bat), sozietateen zergan eragina dutenak, eta, azkenik, enpresen ustezko errentaren gaineko zergan (IRPE) egindako balioztatze objektiboaren erregimenean enpresek egindako fakturazioa kontrolatzea. Y a controlar los criterios y normativa contable (principalmente en la aplicación de criterios de valoración) aplicados en las CCAA y que por tanto afectan al Impuesto de Sociedades, y finalmente al control de la facturación de las empresas en régimen de estimación objetiva en el .

Materiala: Kontu-ikuskaritza

ETEak %25en (2007) (8 milioi eurotik beherako fakturazioa duten enpresak), zerga-oinarriaren lehen 120.202,41 €-tan aplikagarria, eta gainerakoa tasa orokorrean. PYMES al 25% (2007) (empresas con facturación inferior a S millones de euros), aplicable a los primeros 120.202,41 € de la Base Imponible, y el resto sujeto al tipo general.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

FAKTURAZIOA FACTURACION

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Fakturazio-sailean ondo kontrolatzen al dira albaranak, guztiak daudela bermatzeko? Y se controlan debidamente en el departamento de facturación para garantizar la totalidad de los abarañes?

Materiala: Kontu-ikuskaritza

b) B bezeroak 50.000 €-ko fakturazioa egin duelako, zenbateko horren % 2ko deskontu (abonu)-faktura bidali dio. b) Por haber alcanzado el cliente B un volumen de facturación de 50.000 €, le envía una factura de descuento (abono) del 2% sobre dicho importe.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Errorea: Salmenten fakturazio eta kontabilizazio okerra. Error: Facturación y contabilización de las ventas deforma errónea.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Fakturazioaz eta kobratzeko kontuez arduratzen diren pertsonek ez dute aukerarik izan behar dirua kontabilizatzeko nahiz jasotzeko, eta prozedura batzuk ezarri behar dira hori hala izan dadin. Se deben establecer procedimientos para que las personas encargadas de la facturación y las cuentas a cobrar no tengan acceso ni a la contabilización ni a la recepción de dinero.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Fakturazioa egiten duenak ez beste norbaitek egingo du hori. por persona diferente al que efectúa la facturación.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

fakturazio > facturación (5 testuinguru)
eu testuak es testuak
Fakturazioa, ordainketa modua eta bezeroaren datuak jarrita. Facturación, indicando forma de pago y datos al cliente

Materiala: Ostalaritza

Fakturazio automatikoa, albaranetatik abiatuta. Facturación automática a partir de albaranes.

Materiala: Ostalaritza

Aldizkako fakturazioen kudeaketa Gestión de facturaciones periódicas.

Materiala: Ostalaritza

Fakturazioa, ordainketa modua eta bezeroaren datuak jarrita. Facturación, indicando forma de pago y datos al cliente

Materiala: Ostalaritza

Fakturazio automatikoa, albaranetatik abiatuta. Facturación automática a partir de albaranes.

Materiala: Ostalaritza

2
fakturazio > facturación (1 testuinguru)
eu testuak es testuak
Cristobal Balenciagak 1936an Parisen hartu zuenean bizilekua, nahasmendu giroan sartuta zegoen parpaila mekanikoaren industria. Kanpoko merkatuaren oso mendekoa zenez, amerikar merkatuarena bereziki; luxuzko sektorea izanik, 1929an Estatu Batuetan sortutako finantza krisiaren ondorio latzak jasan zituen, hura Europara iritsi aurre-tik. Edonola ere, 1920ko hamarraldiko moda oso onuragarria izan zen parpailarentzat, eta bereziki estimatuak ziren Art Deco estiloaren eragina zuten motiboak. 1929an, 380 lantegi zeuden Calaisen, 2710 ehungailu eta 300 milioi franko inguruko fakturazioa eragiten zuten. Baina, 1931n, nazioarteko neurri protekzionistak jarri ziren abian2. Parpailen fabrikatzaileen ganbera sindikalaren arabera, garai hartan 54 lantegik itxi behar izan zituzten ateak3. 1830etik 1936ra sektorearen fakturazio bolumenak nabarmen egin zuen atzera. Zenbait fabrikatzaile, porrot egiteko zorian zeudela, beren ehungailuak saltzen saiatu ziren. Hala ere, epe ertainera konpetentzia areagot Cuando Cristóbal Balenciaga se instala en París en 1936, la industria del encaje mecánico acaba de vivir una década agitada. Muy dependiente del mercado exterior, principalmente americano, este sector de lujo se vio muy afectado por la crisis financiera que se abatió sobre los Estados Unidos en 1929, antes de llegar a Europa. Sin embargo, la moda de los años 1920 fue favorable para el encaje y valoró especialmente los motivos influenciados por el estilo Art Déco. En 1929, Calais cuenta ya con 380 fabricantes y 2710 telares, generando alrededor de 300 millones de francos de volumen de facturación. Pero, en 1931, se pusieron en marcha medidas proteccionistas internacionales. La cámara sindical de los fabricantes de encaje enumera en aquella época 54 cierres de fábricas. De 1930 a 1936, el volumen de facturación del sector experimenta una regresión considerable. Algunos fabricantes, al borde de la quiebra, intentan vender sus telares. Sin embargo, el riesgo de una deslocalización que alim

Materiala: Ehungintza liburuak