prestazio Bilatu prestazio testuinguru gehiagotan

1
prestazio > prestación (15 testuinguru)
eu testuak es testuak
Prestazioaren ebaluazioa: Evaluación de la prestación:

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Kasu horietan, oinarrizko zerbitzu eta prestazio sozialak eskuratzeko eskubidea besterik ez dute (autonomia-erkidegoetako edo udaletxeetako gizarte-zerbitzuak), eta erabateko osasun-laguntza erroldatuta daudenean. En estos casos sólo tienen derecho a los servicios y prestaciones sociales básicas (servicios sociales de las Comunidades Autónomas o de los Ayuntamientos) y a la asistencia sanitaria plena si están empadronados.

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

(Oinarrizko prestazioak) (Prestaciones básicas)

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Prestazioaren ebaluazioa Evaluación de la prestación

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Izan ere, iragarki batek ez du itxaropen zentzugaberik piztu behar zuzenean edo zeharka produktuaren kalitateari edo prestazioei buruz. En efecto, un anuncio no debe, directa o indirectamente, estimular unas expectativas poco razonables sobre la calidad del producto o sobre sus prestaciones.

Materiala: Jolasaren metodologia

> Telesalmentak ez ditu haurrak bultzatuko produktuak eta ondasunak zuzenean erostera edo alokatzera edo zerbitzuen prestazioa kontratatzera. I La televenta no incitará a los menores a adquirir o arrendar directamente productos y bienes o a contratar la prestación de servicios.

Materiala: Jolasaren metodologia

Bestalde, baliaezintasunen kasuan, Gizarte Segurantzaren ordaindutakoaren araberakoa ez den prestazioa jaso dezaketen baloratu behar da. Por otra parte se tiene que valorar si pueden optar a la prestación no contributiva de la Seguridad Social en caso de invalidez.

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Bertan bizi ez diren etorkinek (hau da, legez kanpoko egoeran daudenek) ezin dute gizarte-segurantzan alta eman; beraz, ezin dituzte sistema horretako prestazioak eskuratu. Hori dela eta, ezin dute ezintasun-mailaren onarpena jaso, ezta prestazio bereziak eskuratu ere (sozialak, ekonomikoak eta gizarte-laguntzakoak). Las personas inmigrantes que no son residentes (es decir que se encuentran en situación ilegal) no pueden ser dados de alta en la seguridad social y por ello no pueden acceder a las prestaciones de dicho sistema lo cual les impide obtener el reconocimiento del grado de discapacidad, y por lo tanto el acceso a las prestaciones especí­ficas (tanto sociales, como económicas y de

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Egoera irregularrean baldin badaude ("paperik gabe"), zailagoa izango dute laguntzak edo gizarte-zerbitzuen prestazioak jasotzea. Si están en situación irregular ("sin papeles") tienen más difí­cil el acceso a las ayudas o prestaciones de los Servicios Sociales.

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

erretiroa hartzeko adina duten pertsona helduak, baina gizarte-segurantzaren prestazioak jasotzeko eskubiderik ez dutenak (kotizatu ez dutelako). Personas adultas en edad de jubilarse pero que no tienen derecho a las prestaciones de la seguridad social (por la falta de cotización).

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea