lehengai Bilatu lehengai testuinguru gehiagotan

1
lehengai > materia prima (10 testuinguru)
eu testuak es testuak
3. 25.000 €-ko zenbatekoa duen lehengaien erosketagatiko faktura jaso dute, eta goiz ordaintzeagatiko % 4ko deskontua du. 3 Recibe una factura de compras de materias primas por un importe de 25.000 € al que se le aplica un descuento por pronto pago del 4%.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Lehengai-erosketa (601)Ogasun Publikoa, jasandako BEZa (472) Hornitzaileak (400) Erosketen gaineko deskontua, goiz ordaintzeagatik (765) Compras de materias primas (601)Hacienda Pública, IVA soportado (472) a Proveedores (400) Descuentos sobre compras por pronto pago (765)

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Salbuespen batzuetan eta jarduera-sektore jakin batzuentzat, lehengai eta kontsumigarri batzuk kantitate eta balio finkoen arabera balioetsi ahal izango dira, betiere baldintza hauek betetzen badira: En casos excepcionales y para determinados sectores de actividad se podrán valorar ciertas materias primas y consumibles por una cantidad y valor fijos que cumplan las siguientes condiciones:

Materiala: Kontu-ikuskaritza

LEHENGAIAK MATERIAS PRIMAS

Materiala: Kontu-ikuskaritza

- Kontsumitutako edo ekoizpen-prozesuan sartutako ondasunak (lehengaiak eta osagarriak, aribideko produktuak, produktu erdibukatuak, elementu eta multzo txertagarriak). -Bienes consumidos o incorporados en el proceso productivo (materias primas y auxiliares, productos en curso, productos semiterminados, elementos y conjuntos incorporables).

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Ikerketa (langileak 60.000, lehengaiak 15.000 eta hornidurak 5.000) Garapena Investigación (personal 60.000, materias primas 15.000 y suministros 5.000) Desarrollo

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Ekoizpen-garapeneko gastuak (21X) Pertsonal-gastuak (64XX) Lehengaiak erostea (kontsumoa) (601) Hornidurak (628) Bankuak, k/k (572) Gastos de desarrollo productivo (21X) Gastos de personal (64XX) Compras materias primas (consumo) (601) Suministros (628) a Bancos c/c (572)

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Lehengaien eta beste material kontsumigarrien erosketa-prezioa. Precio de adquisición de las el materias primas y otros materiales consumibles.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Ekoizpen-kostua baloratzea: kostu hori lortzeko lehengaien eta beste material kontsumigarrien erosketa-prezioari ondasun horien zuzeneko gastuak gehitu behar zaizkie. Valoración a coste de producción: Este coste se obtiene añadiendo al precio de adquisición de las materias primas y otras Valoración a coste de producción: Este coste se obtiene añadiendo al precio de adquisición de las materias consumibles los demás costes directamente imputables a dichos bienes.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Ikerketa (langileak 60.000, lehengaiak 15.000 eta hornidurak 5.000) Investigación (personal 60.000, materias primas 15.000 y suministros 5.000)

Materiala: Kontu-ikuskaritza