cuota Bilatu cuota testuinguru gehiagotan

1
kuota > cuota (38 testuinguru)
eu testuak es testuak
3.- Soldatengatik 540,91 euro ordaindu ditu, eta Gizarte Segurantzako kuotengatik, 180,30 euro. 3.- Paga por sueldos 540,91 € y en concepto de cuotas a la Seguridad Social 180,30 €.

Materiala: Kontabilitatea eta fiskalitatea

Aurreko adibidean zenbakien ordena alderanzten badugu, amortizazio beherakorreko kuotak lortzen dira. Si en el ejemplo anterior invertimos el orden de los números, se obtienen cuotas de amortización decrecientes.

Materiala: Kontabilitatea eta fiskalitatea

% 16 BEZ kuota Cuota IVA 16%

Materiala: Kontu-ikuskaritza

- Hainbat ekitaldiren amaieran ordaintzeko urteko kuotak - Cuotas anuales pagaderas al final de los distintos perí­odos

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Sartu beharreko kuotatik hasten da Se parte de la cuota a ingresar

Materiala: Kontu-ikuskaritza

j) Zer emaitza du zergen aurretik eta zein da kuota likidoaren zenbatekoa? j) ¿Cual es el resultado antes de impuestos y el importe de la cuota lí­quida?

Materiala: Kontu-ikuskaritza

1. Mozkinen gaineko Zerga sortua eta kuota likidoa kalkulatu, eta ordaindu beharreko sozietateen gaineko zerga zehaztu. 1 Calcular el Impuesto sobre beneficios devengado, la cuota lí­quida y determinar el Impuesto sobre Sociedades a pagar.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Sozietateen gaineko zerga sortua kuota likidoa baino txikiagoa bada, zer sortuko da? Si el impuesto de sociedades devengado es menor que la cuota lí­quida se produce

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Sozietateen gaineko zerga sortua kuota likidoa baino handiagoa bada, zer sortuko da? Si el impuesto de sociedades devengado es mayor que la cuota lí­quida se produce

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Enpresak kuotatik kentzeko eskubidea du: 1.900 € La empresa tiene derecho a deducirse de la cuota: 1.900 €

Materiala: Kontu-ikuskaritza