hartzaile Bilatu hartzaile testuinguru gehiagotan

1
hartzaile > destinatario (2 testuinguru)
eu testuak es testuak
Aldez aurretik hartzailearen baimena lortu. Obtener con carácter previo, el consentimiento del destinatario.

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

Horietan, barnealdea edota barneranzko suebakia eta kanpoaldea bereizten dira, informazio horren hartzailea erakundeko kidea edo kanpoko norbait izatearen arabera. En ellos se distingue la parte intramuros, o del cortafuegos hacia adentro, y la parte extramuros o externa, dependiendo de que el destinatario de esa información sea miembro de la institución o bien un elemento externo a ésta.

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

hartzaile > destinatario (6 testuinguru)
eu testuak es testuak
Halaber, izendapena egin zuen pertsona ere aipatuko da, hartzailea bera ez denean. También se mencionará a la persona que efectuó el nombramiento, cuando esta última no coincida con el destinatario.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Hartzailea eta eskatzaileak nor diren. Identificación de los destinatarios y de las personas que lo solicitaron.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Hartzaileak identifikatzea Identificación destinatarios

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Iritzi horrek informazioan izan daitekeen bermerik eta konfiantzarik handiena emango die finantza-egoeren hartzaileei. Esta opinión proporciona a los destinatarios de los estados financieros la mejor garantía y confianza posible en la información.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

(Kontu Ikuskaritzako Sozietatearen idazpurua) Urteko kontuen ikuskaritza-txostena (izenburua) Audimfor S.A.ko akziodunei zuzenduta (hartzaileak) (Membrete de la Sociedad de Auditoría de Cuentas) Informe de auditoría de cuentas anuales (Tí­tulo) A los Accionistas de Audimfor, S.A. (Destinatarios)

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Hartzaileak identifikatzea Identificación de los destinatarios

Materiala: Kontu-ikuskaritza

2
hartzaile > receptor (16 testuinguru)
eu testuak es testuak
Hartzaileari egokitutako hiztegia erabili behar du. Utilizar un vocabulario que se adapte al receptor

Materiala: Komunikatzeko trebetasunak

Haren ezaugarri nagusiak dira, batetik, berehalakotasuna, eta, bestetik, igorleen eta hartzaileen aldibereko presentzia. Se caracteriza por la inmediatez y la presencia simultánea de emisores y receptores

Materiala: Komunikatzeko trebetasunak

Hartzailearengana egokitzea. Ajustarse al receptor

Materiala: Komunikatzeko trebetasunak

Igortzen den mezuak hartzailearen eskakizunetara moldatu behar du. El mensaje que se emite debe ajustarse a los requerimientos del receptor

Materiala: Komunikatzeko trebetasunak

Hartzaileak igorlearen mezua uler dezan, bi aldeek izan behar dute horretarako jarrera aurrez. Para que el receptor entienda el mensaje del emisor ambos deben tener predisposición para ello.

Materiala: Komunikatzeko trebetasunak

Komunikazio-prozesuan, igorleak eta hartzaileak kode berbera baliatu behar dute, komunikazioa posible izan dadin. En el proceso comunicativo, el emisor y el receptor deben utilizar el mismo código para que la comunicación sea posible.

Materiala: Komunikatzeko trebetasunak

Mezuak erakargarria izan behar du hartzailearentzat, eta, hala, motibazio eta inplikazio handiagoa lortuko ditu. el mensaje ha de ser atractivo para el receptor consiguiendo de esta manera una mayor motivación e implicación del mismo.

Materiala: Komunikatzeko trebetasunak

Mezu argiak eta jakinak, hartzaileak erraz ulertzeko modukoak. Incluye mensajes claros y obvios que pueden ser entendidos fácilmente por el receptor

Materiala: Komunikatzeko trebetasunak

Komunikazio mota honetan, zeharkako kanalak biltzen dira, zeinak modu subkontzientean hautematen baititu hartzaileak Este tipo de comunicación comprende canales indirectos que usualmente son captados por el receptor de forma subconsciente.

Materiala: Komunikatzeko trebetasunak

Igorleak hartzaileari helarazten dion informazioa Información que el emisor envía al receptor

Materiala: Komunikatzeko trebetasunak