eskubide Bilatu eskubide testuinguru gehiagotan

1
eskubide > derecho (58 testuinguru)
eu testuak es testuak
Ardurapean dauden baina ezinduak ez diren seme-alabek eragindako familia-zama orekatzen saiatzen da eta, beste zenbait neurriren artean, seme-alabak jaiotzeagatiko ordainketa bakarraren laguntza ekonomikoaren zenbatekoa gehituko dela xedatu da. Halaber, hirugarren seme-alaba eta hurrengoak jaiotzeagatiko laguntzak jasotzeko eskubidea zabalduko dela ere adierazi da, seme-alabak erditze multiple bidez, adopzioz edo adopzio-aurreko harreraren edo harrera iraunkorraren Intenta compensar las cargas familiares por hijo a cargo no minusválido y se fijan, entre otras medidas, el incremento de la cuantía de la prestación económica de pago único por nacimiento de hijo, y también la extensión del derecho a las prestaciones por nacimiento del tercer hijo y siguientes, sea por parto múltiple, sea por

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Kasu horietan, oinarrizko zerbitzu eta prestazio sozialak eskuratzeko eskubidea besterik ez dute (autonomia-erkidegoetako edo udaletxeetako gizarte-zerbitzuak), eta erabateko osasun-laguntza erroldatuta daudenean. En estos casos sólo tienen derecho a los servicios y prestaciones sociales básicas (servicios sociales de las Comunidades Autónomas o de los Ayuntamientos) y a la asistencia sanitaria plena si están empadronados.

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

7. artikulua. "Haurrak jolasez eta aisialdiez erabat gozatu behar du, eta horiek hezkuntzaren xedeak betetzera bideratuko dira; gizarteak eta agintari publikoek eskubide hau sustatzeko ahaleginak egingo dituzte". Artí­culo 7. "El niño debe disfrutar plenamente de juegos y recreaciones, los cuales deberán estar orientados hacia los fines perseguidos por la educación; la sociedad y las autoridades públicas se esforzarán por promover el goce de este derecho."

Materiala: Jolasaren metodologia

Osasun-egoera onean hazteko eta garatzeko eskubidea du; horretarako haurrari nahiz haren amari zainketa bereziak eskaini behar zaizkie, baita jaio aurretiko eta jaio ondorengo laguntza ere. Tendrá derecho a crecer y desarrollarse en buena salud; con este fin deberán proporcionarse, tanto a él como a su madre, cuidados especiales, incluso atención prenatal y postnatal.

Materiala: Autonomia pertsonala eta osasuna

"Beste gauza asko bezala, gizaki guztien eskubide legitimoa da fantasia." "La fantasía es, como muchas otras cosas, un derecho legí­timo de todo ser humano."

Materiala: Adierazpena eta komunikazioa

Haurrak jateko, etxebizitza izateko, atsedenerako eta mediku-zerbitzu egokietarako eskubidea du". El niño tendrá derecho a disfrutar de alimentación, vivienda, recreo y servicios médicos adecuados."

Materiala: Autonomia pertsonala eta osasuna

Espainiak, gainerako herrialde garatuek bezalaxe, bere egin du ideologia hori, eta araudi bat egin du, minusbaliatuen eskubideak finkatzeko, eta administrazio publikoei betebehar bat jartzeko, hain zuzen ere, minusbaliatuak gizarteratzeko eta normalizatzeko behar diren baliabideak ematea. España como en el resto de paí­ses desarrollados camina en pos de esta ideología y desarrolla una normativa a fin de consolidar los derechos que asisten a los discapacitados y obligar a las Administraciones Públicas a aportar los recursos necesarios para su integración y normalización.

Materiala: Jolasaren metodologia

27. artikulua: besteak beste, hiritar orok hezkuntza jasotzeko duen eskubideaz hitz egiten da. Artí­culo 27: en el que entre otros aspectos se habla del derecho a ser educado que tiene todo ciudadano.

Materiala: Jolasaren metodologia

49. artikulua: "botere publikoek prebentzio-, tratamendu-, errehabilitazio- eta gizarteratze-politika egingo dute gorputz-, zentzumen- eta adimen-urritasuna dutenentzat; haiei behar duten arreta espezializatua emango diete, eta babes berezia emango diete eskubide guztiez goza dezaten". Artí­culo 49: "los poderes públicos realizarán una polí­tica de prevención, tratamiento, rehabilitación e integración de los diminuidos fí­sicos, sensoriales y psí­quicos a los que prestarán la atención especializada que requieran y los amparará especialmente para disfrutar de todos sus derechos".

Materiala: Jolasaren metodologia

Eta ikuskera eta ideologia berri hori agertu da minusbaliotasun horien ebaluazio, prebentzio eta tratamenduari dagokionez aurrerapen kultural eta zientifiko handia egin delako, baina, batez ere, gizartea sentsibilizatu egin delako pertsona horiek dituzten integrazio- eta normalizazio-eskubideak aintzat hartzeko. Y esta nueva concepción e ideología ha sido posible gracias al gran avance cultural y cientí­fico con respecto a la evaluación, prevención y tratamiento de estas discapacidades, pero sobre todo a una sensibilización social por reconocer los derechos de integración y de normalización que asisten a todas estas personas.

Materiala: Jolasaren metodologia