amortizazio Bilatu amortizazio testuinguru gehiagotan

1
amortizazio > amortización (146 testuinguru)
eu testuak es testuak
14.- Ibilgetu materialen amortizazioa: 13.263,59 euro. 14.- Amortización del Inmovilizado Material en 13.263,59 €.

Materiala: Kontabilitatea eta fiskalitatea

I. M. amortizazio metatua Amortización acum. del In.M.

Materiala: Kontabilitatea eta fiskalitatea

15.- Amortizazioak: %5. 15.- Amortizaciones 5%.

Materiala: Kontabilitatea eta fiskalitatea

Ibilgetu materialaren %5eko amortizazioa. Amortización del 5% del Inmovilizado Material.

Materiala: Kontabilitatea eta fiskalitatea

- I. M. amortizazioa: %5. - Amortización del I.M. 5%.

Materiala: Kontabilitatea eta fiskalitatea

Ibilgetu materialen amortizazioa: 270,46 euro. Amortización del Inmovilizado material 270,46 €.

Materiala: Kontabilitatea eta fiskalitatea

I. M. amortizazioa Amortización del I.M.

Materiala: Kontabilitatea eta fiskalitatea

I. M. amortizazio metatua Amortización acumulada del I.M.

Materiala: Kontabilitatea eta fiskalitatea

Errentamenduengatiko sarrerak Enpresaren kargurako G. S. I. M. amortizazioa. Ingresos arrendamien S.S. cgo de empresa Amortización I.M.

Materiala: Kontabilitatea eta fiskalitatea

9.- Kontabiliza ezazu metodo zuzenaren bidez jarraian aipatzen diren ondasunen amortizazioa: 9.- Contabiliza por el método directo la amortización de los bienes que se te citan a continuación:

Materiala: Kontabilitatea eta fiskalitatea