beneficio Bilatu beneficio testuinguru gehiagotan

1
etekin > beneficio (8 testuinguru)
eu testuak es testuak
a) Enpresaren etekinak hobetzea. a) Mejorar los beneficios de la empresa.

Materiala: RSCCAST (Giza baliabideak eta erantzukizun sozial korporatiboa)

Ematen duten lehia-abantailari esker, etekin egonkorrak lortzen ditugu denboran zehar, beste lehiakide batzuek nekez imita ditzaketen baliabide eta moduen bidez: Proporcionan una ventaja competitiva con los que obtenemos beneficios estables en el tiempo mediante medios y formas no fácilmente imitables por otros competidores:

Materiala: RSCCAST (Giza baliabideak eta erantzukizun sozial korporatiboa)

d) Ziurrenik, enpresa horren kulturan dagoen balio-eskalan agerian jarriko ziren balio etiko unibertsal batzuk, hala nola erantzukizuna, berdintasuna, garapena, gardentasuna, zintzotasuna..., baina, kasu honetan, horietako bat ere ez da erabili, baizik eta guztiz kontrakoa: etekin handiagoak eta merkatuan kokapen hobea lortzearren, gizartea engainatu du, diru publikoa jaso baitu industria garatzeko, eta, horren ||d) Lo más probable es que esta empresa tenga una escala de valores en su cultura empresarial en la que se pongan de manifiesto una serie de valores éticos universales como la responsabilidad, la igualdad, el desarrollo, la transparencia, la honestidad etc., pero la realidad es que en este caso no se ha utilizado ninguno de ellos, todo lo contrario, la codicia por obtener mayores beneficios y un puesto más important

Materiala: RSCCAST (Giza baliabideak eta erantzukizun sozial korporatiboa)

Enpresek irabazi-asmoa dutenez, epe laburrari begira jokatzen dute, ahalik eta etekin handiena lortzeko. El ánimo de lucro de las empresas lleva a actuar a corto plazo de forma que se pueda lograr el mayor beneficio posible.

Materiala: RSCCAST (Giza baliabideak eta erantzukizun sozial korporatiboa)

Haien inbertsioaren etekinak eta informazio egiazkoa eta gardena. Beneficios de su inversión e información veraz y transparente.

Materiala: RSCCAST (Giza baliabideak eta erantzukizun sozial korporatiboa)

Bankuek, beren etekinak gutxitu ez zitezen, kobratzeko zailak ikusten zituzten hipoteka-tituluak beste finantza-erakunde batzuetara lekualdatzea erabaki zuten; finantza-erakunde horiek, berriz, inbertsio optimoz mozorrotu zituzten, eta informatu gabeko bezeroei saldu zizkieten. Los bancos, para que sus cuentas de beneficios no se deterioraran, decidieron traspasar sus tí­tulos hipotecarios de dudoso cobro a otras entidades financieras quienes, a su vez, las disfrazaron de inversiones óptimas y las vendieron a sus desinformados clientes.

Materiala: RSCCAST (Giza baliabideak eta erantzukizun sozial korporatiboa)

jabeentzat (sozietate anonimoen kasuan, akziodunentzat) ahalik eta etekin handiena lortzea da. es la obtención del máximo beneficio que se pueda generar para los propietarios (los accionistas en caso de las sociedades anónimas).

Materiala: RSCCAST (Giza baliabideak eta erantzukizun sozial korporatiboa)

Langileek parte hartzea enpresaren etekinetan. Participación de los trabajadores en los beneficios de la empresa.

Materiala: RSCCAST (Giza baliabideak eta erantzukizun sozial korporatiboa)

mozkin > beneficio (31 testuinguru)
eu testuak es testuak
Mozkinen gaineko zerga (630) Ogasun Publikoa, atxikipenak eta konturako ordainketak (473) Ogasun Publikoa, sozietateen gaineko zergagatik hartzekodun (4752) Impuesto sobre beneficios (630) a Hacienda Pública, retenciones y pagos a cuenta (473) Hacienda Pública, acreedor por impuesto sobre sociedades (4752)

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Ibilgetuaren mozkinak eta aparteko sarrerak. Beneficios procedentes del inmovilizado e ingresos excepcionales

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Aurreratutako mozkinaren gaineko zerga OP, SZgatik hartzekodun (4752) (4740) Impuesto sobre beneficio anticipado a H R, acreedor por IS (4752) (4740)

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Aktiboen balio-galeragatik egindako amortizazioak eta korrelazioak ere kontuan izan beharko dira, ekitaldia mozkinekin amaitu nahiz galerekin amaitu. Deberán tenerse en cuenta las amortizaciones y correcciones de valor por deterioro en el valor de los activos, tanto si el ejercicio se salda con beneficio como con pérdida.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

3. Halaber, galarazita dago mozkinak banatzea baldin eta erreserba erabilgarrien zenbatekoa ez bada, gutxienez, Balantzeko aktiboan agertzen diren lehen ezarpeneko eta ikerketa eta garapeneko gastuen berdina. 3 Se prohibe igualmente toda distribución de beneficios a menos que el importe de las reservas disponibles sea, como mí­nimo, igual al importe de los gastos de primer establecimiento y de investigación y desarrollo que figuren en el activo del Balance.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

4. Kasu guztietan, merkataritza-funtsari dagokion erreserba xedaezin bat zuzkitu beharko da, eta horretarako erabiliko da, mozkinetik, gutxienez merkataritza-funts horren ehuneko bost den kopuru bat. 4 En cualquier caso, deberá dotarse una reserva indisponible equivalente al fondo de comercio que aparezca en el activo del Balance, destinándose a tal efecto una cifra del beneficio que represente, al menos, un cinco por ciento del importe del citado fondo de comercio.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Mozkinik ez bada, edo nahikoa ez bada, xedapen askeko erreserbak erabiliko dira." Si no existiera beneficio, o este fuera insuficiente, se emplearán reservas de libre disposición."

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Galdu-irabazien kontuarekin zerikusia duten mozkinen banaketa-proposamenari dagokion memoriako 3. atalaren arabera, beharrezko informazioa da eskema honetan agertzen dena: El apartado 3 de la memoria referente a la propuesta de distribución de beneficios en relación con la cuenta de pérdidas y ganancias, exige como información necesaria la expuesta en el siguiente esquema:

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Printzipio horri jarraikiz, ekitaldia itxi arte lortutako mozkinak soilik kontabilizatuko dira. Este principio obligará a contabilizar solo los beneficios obtenidos hasta la fecha de cierre del ejercicio.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

2. Legeak edo estatutuek aurreikusitako eskakizunak bete ostean, ekitaldiko mozkinen edo xedapen askeko erreserben kargurako dibidenduak banatu ahal izango dira, baldin eta ondare garbiaren balioa ez bada kapital soziala baino txikiagoa (edo banaketaren ondorioz ez bada hala gertatzen). 2 Una vez cubiertas las atenciones previstas por la Ley o los estatutos, sólo podrán repartirse dividendos con cargo al beneficio del ejercicio, o a reservas de libre disposición, si el valor del patrimonio neto no es o, a consecuencia del reparto, no resulta inferior al capital social.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

etekin > beneficio (9 testuinguru)
eu testuak es testuak
Diferentzia = Etekina = 6.900 - 6.000 = 900 € Diferencia = Beneficio = 6.900 - 6.000 = 900 €

Materiala: Kontu-ikuskaritza

- Errentagarritasun edo espekulaziozko finantza-inbertsioak (dibidenduak, interesak, besterentzeak lortzeko xedez, merkatuko prezio-oszilazioaren ondorioz etekinak izateko eta abarretarako). - Inversiones financieras de rentabilidad y especulación (con el objetivo de obtener dividendos, intereses, enajenación para realizar beneficios por la oscilación del precio de mercado, etc.).

Materiala: Kontu-ikuskaritza

c) Enpresaren jabetza dira, enpresari etekinak emateko beharrezkoak. c) Propiedad de la empresa y necesarios para generar beneficios económicos futuros

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Aktiboaren jabetzari atxikitako etekin eta arrisku guztiak substantzialki transferitzen al dira? Se transfieren sustancialmente todos los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad del activo?

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Aktibo horiek bajan eman daitezke (Balantzetik kendu) besterendu edo alde batera uzten direnean, edo erabileragatik eta geroko likidazioagatik etorkizunean etekin ekonomikorik espero ez denean. Se podrán dar de baja estos activos (eliminarlos del Balance) cuando sean enajenados o abandonados, o bien cuando no se esperen ya beneficios económicos futuros de los mismos por su utilización y liquidación posterior.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Abantailen artean, berriz, aktiboak ustiapen errentagarria izateko aukera, eta aktibo horren birbalorizazioaren ondorioz lortutako etekinak. Y dentro de las ventajas, la expectativa de una explotación rentable a lo largo de la vida del activo, así­ como los beneficios por revalorización de dicho activo.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

- Aktiboaren jabetzari atxikitako etekin eta arrisku guztiak substantzialki transferitzen direnean. - Cuando se transfieren sustancialmente todos los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad del activo.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

- Baliabideak etorkizunean etekin ekonomikoak emango dituela espero behar da. - Debe esperarse obtener beneficios económicos futuros del recurso

Materiala: Kontu-ikuskaritza

- Espero diren etekin ekonomikoak enpresara itzultzeko "aukera" izan behar da. - Debe ser "probable" que los beneficios económicos esperados reviertan en la empresa.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

irabazi > beneficio (44 testuinguru)
eu testuak es testuak
Emaitza positiboa bada, irabaziei dagokien %32,5eko zerga ordaindu behar da. Si el resultado es positivo, corresponde pagar el impuesto del 32,5 % de los beneficios.

Materiala: Kontabilitatea eta fiskalitatea

Irabazien gaineko zerga: %32,5. Impuesto sobre beneficios 32,5%.

Materiala: Kontabilitatea eta fiskalitatea

Aurrekoaren kontrako efektua sortzen du, hau da, gastutzat jartzean (ibilgetua gehiago denean) irabaziak murriztu egiten dira. Produce el efecto contrario al anterior, es decir, al anotarlos como gastos (cuando es más inmovilizado) minora el beneficio.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Balorazio- eta amortizazio-irizpideetan aldaketak edo beste amarruren bat egitea irabaziak handitzeko eta aktiboa murrizteko, edo irabaziak murriztu eta aktiboa handitzeko. Cambios en los criterios de valoración y en los de amortización o cualquier otra argucia para aumentar el beneficio y disminuir el activo, o para disminuir el beneficio y aumentar el activo.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Finantza-ibilgetua bi azpiatal handitan banatzen da: epe luzerakoa (inbertsio estrategikoa), normalean beste enpresetan kontrola izateko, enpresa jakin batzuen erabakietan eragiteko, edota merkataritza-abantailak lortzeko; eta epe motzerakoa (inbertsio operatiboa), berriz, enpresak likidezia-soberakina duenean erabiltzen da, interes eta/edo dibidenduen errentatik edo prezioak igota El inmovilizado financiero lo podemos clasificar en dos grandes grupos, a largo plazo (inversión estratégica) generalmente para ejercer cierto control sobre otras empresas, influir sobre determinadas empresas en sus decisiones u obtener algún tipo de ventaja comercial; y a corto plazo (inversión operativa) cuando la empresa tiene un exceso de liquidez y pretende obtener un beneficio

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboek banatzeko irabaziak murrizten dituzte, indarrean dagoen araudiaren arabera. Los resultados negativos de ejercicios anteriores minoran el beneficio a repartir Según normativa vigente.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Ekitaldia amaitzean, zerga ondorengo 150.000 €-ko irabazia izan du enpresak, eta 20X1-03-25ean Akziodunen Batzar Nagusiak banaketa hau adostu zuen: Finalizado el ejercicio la empresa obtiene un beneficio después de impuestos de 150.000 €, cuya distribución acordada por la Junta General de accionistas el 25-3-20X1 es la siguiente:

Materiala: Kontu-ikuskaritza

IRABAZI GARBIA BENEFICIO NETO

Materiala: Kontu-ikuskaritza

A) Irabaziak baldin badaude. A) En caso de obtener beneficio.

Materiala: Kontabilitatea eta fiskalitatea

Aurreko ekitaldietan galerak izan, eta, ondorioz, sozietatearen ondare garbiaren balio hori kapital sozialaren zifra baino txikiagoa bada, irabaziak galera horiek konpentsatzeko erabiliko dira. Si existieran pérdidas de ejercicios anteriores que hicieran que ese valor del patrimonio neto de la sociedad fuera inferior a la cifra del capital social, el beneficio se destinará a la compensación de estas pérdidas.

Materiala: Kontu-ikuskaritza