salario Bilatu salario testuinguru gehiagotan

1
soldata > salario (7 testuinguru)
eu testuak es testuak
Beraz, lehenengo urratsa familia-nukleoaren sarrera guztiak denbora jakin batean zenbatekoak diren jakitea izango da, esaterako, hilean (soldatak, errentak, laguntzak, akzioak eta abar sartuta). Por lo tanto, el primer paso estará en conocer todos los ingresos posibles del núcleo familiar en un periodo concreto, por ejemplo, mensualmente( aquí­ se incluyen salarios, rentas, ayudas, acciones, etc.).

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Soldata: Salario:

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Askotan, ezkutuko ekonomian topatzen dute lana eta lan ordu asko izan ohi dira oso soldata baxuaren truke. En muchos casos se consiguen trabajos en la economía sumergida en los cuales trabajan muchas horas por un salario í­nfimo.

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Lanbide arteko gutxieneko soldataren (SMI) %50 baino txikiagoa den errenta pertsonala jasotzen dutenak. Renta personal inferir al 50% del salario mí­nimo interprofesional (SMI).

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Erretiratua; lanbide arteko gutxieneko soldataren pareko pentsioa. Jubilado, pensión igual al Salario Mí­nimo interprofesional.

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

soldata, errentak, laguntzak eta abar. salario, rentas, ayudas, etc.

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Adibidez, lehen gizarte industrialetan, haurrek lan egitea gauza arrunta zen, eta haurren helburua beren soldataz familiaren ekonomian laguntzea zen. Ingurune horretan, ahalik eta denbora eta leku gutxien eskaintzen zitzaion jolasari, eta, gizartean ere, gaizki ikusia zegoen jolasa, produktiboa ez zelako. Por ejemplo, en las primeras sociedades industriales el trabajo infantil era una práctica común y la finalidad de los niños era contribuir con su salario a la economía familiar, en ese entorno, las horas y espacios dedicados al juego eran mí­nimos, incluso socialmente el juego podía estar mal considerado debido a su

Materiala: Jolasaren metodologia

soldata > salario (2 testuinguru)
eu testuak es testuak
Langileak kontratatzeko, kontratu motak zehazteko, soldatak eta pizgarriak ezartzeko eta egin beharreko funtzioak banatzeko irizpide idatziak ezartzea. Establecimiento de criterios escritos, respecto a la contratación del personal, tipos de contratos, fijación de salarios e incentivos y funciones a realizar.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Soldata eta alokairuak Sueld y Salarios

Materiala: Kontabilitatea eta fiskalitatea

alokairu > sueldo (11 testuinguru)
eu testuak es testuak
Kapitala Enpresaren kargurako G. S. Soldata eta alokairuak Capital S.S.cargo empresa Sueldos Salarios

Materiala: Kontabilitatea eta fiskalitatea

Soldata eta alokairuak Sueldos y Salarios

Materiala: Kontabilitatea eta fiskalitatea

Soldata eta alokairuak. Sueldos y Salarios.

Materiala: Kontabilitatea eta fiskalitatea

Soldata eta alokairuak Salmenten g. deskontuak, g. ord. Bankuzerbitzuak eta antz. Sueldos Salarios Dto s/compra.p.p.p Servicios ban.simil.

Materiala: Kontabilitatea eta fiskalitatea

Soldata eta alokairuak Sueldos Salarios

Materiala: Kontabilitatea eta fiskalitatea

640.- SOLDATA ETA ALOKAIRUAK. 640.- SUELDOS Y SALARIOS.

Materiala: Kontabilitatea eta fiskalitatea

Soldatak eta alokairuak (640) Enpresaren kargurako Gizarte Segurantza (642) Sueldos y salarios (640) Seguridad Social a cargo de la

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Soldatak eta alokairuak (640) Bankuak, k/k (572) Sueldos y salarios (640) a Bancos c/c (572)

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Ekitaldian enplegatutako pertsonen batez besteko kopurua, kategoriaka azalduta. Horrez gain, pertsonal-gastuak ere adieraziko dira, soldaten eta alokairuen zenbatekoak eta karga sozialenak banakatuta; pentsioak estaltzen dituztenak aparte aipatuko dira, Galdu- irabazien Kontuan hala kontsignatuta ez daudenean. El número medio de personas empleadas en el curso del ejercicio, expresado por categorías, así­ como los gastos de personal, desglosando los importes relativos a los sueldos y salarios y los referidos a cargas sociales, con mención separada de los que cubren las pensiones, cuando no estén así­ consignadas en la Cuenta de Pérdidas y Ganancias.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Soldatak eta alokairuak (640) Sueldos y salarios (640)

Materiala: Kontu-ikuskaritza

2
lansari > salario (11 testuinguru)
eu testuak es testuak
soldatak, lansariak, etab.). sueldos, salarios...).

Materiala: Nominak eta Gizarte Segurantza

a) Soldatak eta lansariak, horiek jasotzeko maiztasuna edozein dela ere: a) Los sueldos y salarios, independientemente de con que frecuencia se perciban:

Materiala: Nominak eta Gizarte Segurantza

Lansarien hartu-agiria Lan eta Gizarte Gaietako Ministerioak onetsitako ereduari egokituko zaio, non eta, hitzarmen kolektiboaren arabera edo, horrelakorik egon ezean, langileen ordezkarien eta enpresaburuen arteko erabaki baten bidez, ez den beste eredu bat adosten, eredu horrek langilearen h El recibo de salarios se ajustará al modelo aprobado por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, salvo que por convenio colectivo o, en su defecto, por acuerdo entre la empresa y los representantes de los trabajadores, se establezca otro modelo que contenga con la debida claridad y separación las diferentes percepciones del trabajador, así­ como las deducciones

Materiala: Nominak eta Gizarte Segurantza

Lansarien ordainketaren egiaztagiri-ereduari buruzko oharrak Notas al modelo justificativo del pago de salarios

Materiala: Nominak eta Gizarte Segurantza

Horregatik, kategoria profesionalaren eta lanpostuaren balioespen edo kalifikazioaren arteko bereizketa horrek bi lansari mota dakartza berarekin: Por eso, la distinción entre categoría profesional y calificación o valoración del puesto de trabajo se refleja en dos tipos de salarios:

Materiala: Nominak eta Gizarte Segurantza

lortutakoaren araberako lansaria, arrantzan eta merkantzia-ontzietan; harrapaketetako partaidetza, ontzi izoztaileetan; enborra, ostalaritzan; zerbitzu-ehunekoa; eta abar. salario a la parte, en pesca y marina mercante; participación en las capturas en buques congeladores; tronco, en hostelería; porcentaje de servicio, etc.

Materiala: Nominak eta Gizarte Segurantza

Komisioak, lansari diren aldetik, zenbatu egin beharko dira, langileari oporretan zenbat dagokion zehazteko. Las comisiones, en cuanto salario, deben ser computadas para determinar el que le corresponde al trabajador en vacaciones.

Materiala: Nominak eta Gizarte Segurantza

Edozein kasutan ere, enpresaburuari dagokio lansaria ordaindu dela egiaztatzea, horrela eskatzen baldin bazaio, obligazioak bete izanaren froga obligazio horiek bete daitezela erreklamatzen duenari dagokiolako, eta ordainketa amaitu izanaren froga, berriz, horren aurka egiten dionari dagokiolako. En todo caso, es al empresario a quien corresponde acreditar el pago del salario en caso de que éste le sea reclamado, ya que incumbe la prueba de las obligaciones al que reclama su cumplimiento, y la de su extinción por pago al que la opone.

Materiala: Nominak eta Gizarte Segurantza

Lansaria ordaintzeko enpresek txekearen modalitatea erabiltzeak ez du esan nahi langileei denbora-tarterik emango zaienik lanaldiaren barruan txeke hori kobratzeko. El abono del salario por parte de las empresas mediante la modalidad de cheque no comporta la obligación de conceder a los trabajadores ningún perí­odo de tiempo dentro de la jornada laboral para hacerlo efectivo.

Materiala: Nominak eta Gizarte Segurantza

Bien bitartean, lansaria erreklamatzeko eskubideari dagokion ekintza etenda geratuko da. Entretanto, la acción derivada del derecho a reclamar el salario queda en suspenso.

Materiala: Nominak eta Gizarte Segurantza