leasing Bilatu leasing testuinguru gehiagotan

1
leasing > leasing (16 testuinguru)
eu testuak es testuak
Leasing-interesak Intereses de leasing

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Leasing-eragiketetan atzeratutako interesen gastuak Gastos por intereses diferidos en operaciones de leasing

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Leasing-aren kontabilitate-trataera KPOko f) ataleko 5. balorazio-arauak ezartzen du, baita ICACeko Ibilgetu Ez-materialari buruzko Ebazpenak ere. Leasing-ean errentamendurako kontabilizazio-prozesua hauxe da: El tratamiento contable del leasing está regulado en la norma de valoración 5S apartado f) del PGC y en la Resolución del Inmovilizado Inmaterial del ICAC, siendo el proceso de contabilización del leasing para el arrendatario el siguiente:

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Finantza-errentamenduko erregimeneko ondasunak (leasing) Bienes en régimen de arrendamiento financiero (leasing)

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Kalkuluak zehatzak direla ziurtatzea, sartu edo itzuli beharreko likidoa zehazteko: aldi baterako desberdintasunak (leasing, saldo berankorren hornidura, zaharkitzapenagatiko hornidura, amortizazio-askatasunagatiko hornidura, amortizazioko beste desberdintasunak, izakinak baloratzeko irizpidea), desberdintasun iraunkorrak (partida ez-kengarriak, SALTBko 14. art.: isunak eta zehapenak, opariak, dohainak, Cerciorarse de la exactitud de los cálculos para determinar el lí­quido a ingresar o devolver: Diferencias temporales (leasing, provisión saldo morosos, provisión por obsolescencia, provisión libertad amortización, otra diferencia en amortización, criterio valoración existencias), diferencias permanentes (partidas no deducibles, TRLSAart.14:

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Finantza-baliabideak lortzeko helburu nagusiarekin egindako ondorengo leasing-eragiketarekin lotutako aktibo baten salmenta zer da: Una venta de un activo conectada a una posterior operación de leasing con la finalidad básica de obtener recursos financieros es

Materiala: Kontu-ikuskaritza

a) Ondasunak leasing-enpresari itzultzea. a) Devolver los bienes a la empresa de leasing

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Leasing- eragiketetan, gehieneko amortizazio-epea (urtetan) hau da: El plazo máximo de amortización (en años) en las operaciones de leasing es

Materiala: Kontu-ikuskaritza

20XX+2-01-01ean, enpresak leasing-eragiketa bat egin zuen kamioi bat erosteko, eta kontratuan finantza-errentamendua dela justifikatzen duten baldintzak ageri dira; alabaina, enpresak errentamendu operatibo gisa kontabilizatu du ekitaldi horretan ordaindutako kuota. La empresa realizó el 1 -1-20XX+2 una operación de leasing para la compra de un camión en cuyo contrato se especifican las condiciones que justifican que es un arrendamiento financiero, sin embargo, la empresa ha contabilizado como arrendamiento operativo la cuota satisfecha de este ejercicio.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Epe laburrerako ibilgetu-hornitzaileak (523) Leasing-interesak (660*) Ogasun Publikoa, jasandako BEZa (472) Bankuak, k/k (572) Proveedores de inmovilizado a C/P (523) Intereses leasing (660*) Hacienda Pública, IVA soportado (472) a Bancos c/c (572)

Materiala: Kontu-ikuskaritza