azterketa Bilatu azterketa testuinguru gehiagotan

1
azterketa > chequeo (17 testuinguru)
eu testuak es testuak
Errore-kontrolerako azterketak. Chequeos de control de error.

Materiala: Industria komunikazioak

Manchester kodearen, tramaren luzeraren eta paritatearen azterketa. Chequeo de código Manchester, de longitud de trama y de paridad.

Materiala: Industria komunikazioak

c) Azterketarako errutina multzoa. c) Un conjunto de rutinas de chequeo.

Materiala: Informatika-ekipoen eta -sistemen arkitektura

memoriaren azterketari buruzko informazioa ematen duen soinua aktibatzen edo desaktibatzen du. Activa o desactiva el sonido que informa sobre el chequeo de la memoria.

Materiala: Informatika-ekipoen eta -sistemen arkitektura

memoriaren paritatearen bitaren azterketa gaitzen edo desgaitzen du (halakorik badu). Habilita o inhabilita el chequeo del bit de paridad de la memoria (en caso de tenerlo).

Materiala: Informatika-ekipoen eta -sistemen arkitektura

eremu horrek koprozesadore matematikoaren azterketa gaitzen du. Este campo habilita el chequeo del coprocesador matemático.

Materiala: Informatika-ekipoen eta -sistemen arkitektura

memoriaren azterketa gaitzen edo desgaitzen du 640 kB-ko mugatik haratago (zabaldua). Habilita o inhabilita el chequeo de la memoria por encima del lí­mite de los 640 Kbytes (extendida).

Materiala: Informatika-ekipoen eta -sistemen arkitektura

Akatsa eman al du azterketa-prozesuan? ¿Da error en el .chequeo?

Materiala: Informatika-ekipoen eta -sistemen arkitektura

Eta, beraz, matxurarik badago, puntu horretatik aurrerako guztia aztertu behar dugu: sistema eragilearen karga, memoria-azterketa, teklatua eta abar, adibidez. Por tanto, en caso de avería, se mirará todo lo posterior a este punto, por ejemplo, en la carga del sistema operativo, en el chequeo de memoria, en teclado, etc.

Materiala: Ekipo mikroinformatikoak eta telekomunikabide-terminalak

Akatsa hardwarekoa dela ikusi badugu, zer osagaik huts egiten duen jakin behar dugu; horretarako, laguntza handia ematen digute hasierako azterketa egin ondoren plaka nagusiaren BIOSak pantailan agertarazten dituen mezuek. Si se llega a la conclusión de que el fallo es hardware, hemos de determinar el elemento que ha fallado; para ello tenemos una gran ayuda en los mensajes que nos da en pantalla la BIOS de la placa base después de hacer el chequeo de inicio.

Materiala: Ekipo mikroinformatikoak eta telekomunikabide-terminalak

2
azterketa > examen (6 testuinguru)
eu testuak es testuak
Adibidez, azterketa bat gainditzea, lanbidean arrakasta izatea, bikotekidea aurkitzea... Por ejemplo, aprobar un examen, triunfar en la profesión, conseguir pareja.....

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Azterketak Exámenes

Materiala: Autonomia pertsonala eta osasuna

Ohiko azterketak Exámenes rutinarios

Materiala: Autonomia pertsonala eta osasuna

I Garrantzitsua da eskolako osasun-zerbitzuei buruzko ikuspegi zabalagoa izatea, eta, beraz, azterketarako eta gaixotasunen prebentziorako zerbitzuak osasun-hezkuntzako curriculumaren barruan sartzea. I Importancia de tener una visión más amplia de los servicios sanitarios escolares, integrando los servicios de exámenes y prevención de enfermedades dentro del currí­culum de educación para la salud.

Materiala: Autonomia pertsonala eta osasuna

Oihanek ikasten jarraitzen du, datorren urtearen hasieran bere etorkizunaren zati garrantzitsu bat jokoan egongo baita, BAME azterketa egiten duenean. Oihane sigue estudiando porque a principios del próximo año se decidirá buena parte de su futuro en el examen del MIR.

Materiala: Komunikazio alternatiboa

Azterketaren eguna iritsi zenean, arazorik gabe gainditu zuen. Cuando llegó el momento del examen, lo superó sin ningún problema.

Materiala: Komunikazio alternatiboa

3
azterketa > estudio (29 testuinguru)
eu testuak es testuak
Sistema muntatu aurretik, erabiltzaileak azterketa bat egin beharko du, eta estali beharreko baoaren ezaugarriak jakinaraziko dizkio fabrikatzaileari, hau da, oihalen neurriak. Para comenzar a montar el sistema, se hace necesario el estudio y la planificación por parte del usuario, que comunicará al fabricante de redes el vano a proteger, es decir, las dimensiones de los paños.

Materiala: Segurtasun praktikoa eraikuntza-obretan

SEGURTASUNEKO ETA OSASUNEKO AZTERKETA: ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD :

Materiala: Proiektuak

AZTERKETA EKONOMIKOA: ESTUDIO ECONÓMICO:

Materiala: Proiektuak

Merkataritza-sozietateetakoak definituta egoten dira, haien errentagarritasuna baieztatzeko azterketa xehatua egiten baita: Los de las Sociedades mercantiles suelen estar definidos tras un detenido estudio que ratifica su rentabilidad:

Materiala: Proiektuak

Azterketa geotekniko batek eskatzen duen inbertsioa askoz handiagoa da jasotze topografiko batek eskatzen duena baino; horregatik, administrazioak izan ezik, gainerako enkargugileek ez dute azterketa hori egin eta ordaindu nahi izaten. La inversión de un Estudio Geotécnico es mucho mayor que la de un Levantamiento Topográfico, por ello, salvo la Administración, el resto de lo/as encargantes se niega a su realización y coste.

Materiala: Proiektuak

Administraziokoak oso ondo definituta egoten dira, araututa egoten direlako edo aldez aurretik azterketak egin direlako: Los de la Administración están totalmente definidos por su carácter reglamentado ó por estudios previos:

Materiala: Proiektuak

Segurtasuneko eta osasuneko azterketa eta plana eta kalitatea kontrolatzeko programa idazteko eskumena du, eta obran zehar betetzen direla zaintzen du Tiene competencia para redactar el Estudio y el Plan de Seguridad y Salud y el Programa de Control de Calidad y vigila su cumplimiento durante la obra

Materiala: Proiektuak

Segurtasuneko eta osasuneko azterketak eta plana eta kalitatea kontrolatzeko programa idazteko eskumena du, eta obran zehar betetzen direla zaintzen du Tiene competencia para redactar los Estudios y el Plan de Seguridad y Salud y el Programa de Control de Calidad y vigila su cumplimiento durante la obra

Materiala: Proiektuak

Administraziokoak erabat definituta daude, bai araututa daudelako, bai aldez aurretik haiei buruzko azterketa bat egin delako. Los de la Administración están totalmente definidos, bien por su carácter reglamentado ó bien porque han sido objeto de un estudio previo.

Materiala: Proiektuak

Merkataritza-sozietateetakoak definituta egoten dira, haien errentagarritasuna egiaztatzeko azterketa xehatua egiten baita. Los de las Sociedades Mercantiles suelen estar definidos tras un detenido estudio que ratifica su rentabilidad.

Materiala: Proiektuak

4
azterketa > análisis (22 testuinguru)
eu testuak es testuak
PRE/3360/2004 Agindua, 2004ko urriaren 14koa, ontziratu gabe aurkezten diren elikagai-produktu izoztuen etiketetako informazio osagarria arautzen duena, eta azukre orez estalitako masa zehazteko azterketa-metodoa ezartzen duena. Orden PRE/3360/2004, de 14 de octubre de 2004, por la que se regula la información complementaria del etiquetado de los productos alimenticios congelados que se presenten sin envasar y se establece el método de análisis para la determinación de la masa de glaseado.

Materiala: Ostalaritza

Eskaintza gastronomikoak zehaztu ondoren, xede horretarako behar diren baliabideak (materialak nahiz giza baliabideak kalkulatzeari buruzko azterketa bat egin behar da; izan ere, baliabide horiek optimizatu eta arrazionalizatu egin behar dira, proiektatutako helburuak lortzeko. Una vez determinadas las ofertas gastronómicas se debe realizar un análisis sobre los cálculos de los recursos necesarios, tanto humanos como materiales ya que se deben optimizar y racionalizar para alcanzar los objetivos proyectados.

Materiala: Ostalaritza

Giza baliabideen egoeraren azterketa estrategikoa egitea. Análisis estratégico de la situación de los RRHH.

Materiala: Ostalaritza

Fluxu-diagrama ez bazaio egokitzen errealitateari eta oso sinplista bada, gerta daiteke hurrengo fasean (arriskuen azterketa egon daitezkeen arrisku guztiak kontuan ez hartzea, eta horren ondorioz ez bermatzea produktuaren kaltegabetasuna. Un diagrama de flujo no ajustado a la realidad y demasiado simplista causa que en la fase siguiente (análisis de peligros no se tengan en cuenta todos los posibles peligros que puede haber y, por tanto, puede comprometer la inocuidad del producto

Materiala: Ostalaritza

Arriskuen azterketa honela definitzen da: arriskuei eta horiek eragiten dituzten baldintzei buruzko informazioa biltzeko eta ebaluatzeko prozesua elikagaien kaltegabetasunari dagokionez zein diren garrantzitsuak edo esanguratsuak erabakitzeko, eta horrenbestez, AKPKA sisteman zein proposatzen diren jakiteko. Se define el análisis de peligros como el proceso de recopilación y evaluación de información sobre los peligros y las condiciones que los originan para decidir cuáles son importantes o significativos con respecto a la inocuidad de los alimentos y, por tanto, planteados en el sistema de APPCC.

Materiala: Ostalaritza

Produktua ez bada iristen +8 ºC-ko tenperaturara baztertu egin behar da edota azterketa mikrobiologikoa egin arte atxiki, dagokion araudiari jarraiki. Si el producto no ha superado los +8 ºC, se descartará o retendrá hasta el análisis microbiológico según normativa aplicable.

Materiala: Ostalaritza

Sukaldaritzako ekoizpen-sistemen deskribapena eta azterketa" target="_blank">azterketa" target="_blank">azterketa Descripción y análisis de los sistemas de producción culinaria

Materiala: Ostalaritza

Ikasle bakoitzak bere kasa egiten duen azterketaren araberako erantzunak Respuestas basadas en el análisis personal de cada alumno/a.

Materiala: Ostalaritza

Ikasle bakoitzak bere kasa egiten duen ikerketaren eta azterketaren araberako erantzuna Respuesta basada en la investigación y en el análisis personal de cada alumno

Materiala: Ostalaritza

Ikasle bakoitzak bere kasa egiten duen ikerketaren eta azterketaren araberako erantzuna Respuesta basada en la investigación y en el análisis personal de cada alumno

Materiala: Ostalaritza