sueldo Bilatu sueldo testuinguru gehiagotan

1
alokairu > sueldo (11 testuinguru)
eu testuak es testuak
Kapitala Enpresaren kargurako G. S. Soldata eta alokairuak Capital S.S.cargo empresa Sueldos Salarios

Materiala: Kontabilitatea eta fiskalitatea

Soldata eta alokairuak Sueldos y Salarios

Materiala: Kontabilitatea eta fiskalitatea

Soldata eta alokairuak. Sueldos y Salarios.

Materiala: Kontabilitatea eta fiskalitatea

Soldata eta alokairuak Salmenten g. deskontuak, g. ord. Bankuzerbitzuak eta antz. Sueldos Salarios Dto s/compra.p.p.p Servicios ban.simil.

Materiala: Kontabilitatea eta fiskalitatea

Soldata eta alokairuak Sueldos Salarios

Materiala: Kontabilitatea eta fiskalitatea

640.- SOLDATA ETA ALOKAIRUAK. 640.- SUELDOS Y SALARIOS.

Materiala: Kontabilitatea eta fiskalitatea

Soldatak eta alokairuak (640) Enpresaren kargurako Gizarte Segurantza (642) Sueldos y salarios (640) Seguridad Social a cargo de la

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Soldatak eta alokairuak (640) Bankuak, k/k (572) Sueldos y salarios (640) a Bancos c/c (572)

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Ekitaldian enplegatutako pertsonen batez besteko kopurua, kategoriaka azalduta. Horrez gain, pertsonal-gastuak ere adieraziko dira, soldaten eta alokairuen zenbatekoak eta karga sozialenak banakatuta; pentsioak estaltzen dituztenak aparte aipatuko dira, Galdu- irabazien Kontuan hala kontsignatuta ez daudenean. El número medio de personas empleadas en el curso del ejercicio, expresado por categorías, así­ como los gastos de personal, desglosando los importes relativos a los sueldos y salarios y los referidos a cargas sociales, con mención separada de los que cubren las pensiones, cuando no estén así­ consignadas en la Cuenta de Pérdidas y Ganancias.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Soldatak eta alokairuak (640) Sueldos y salarios (640)

Materiala: Kontu-ikuskaritza

soldata > sueldo (13 testuinguru)
eu testuak es testuak
3.- Soldatengatik 540,91 euro ordaindu ditu, eta Gizarte Segurantzako kuotengatik, 180,30 euro. 3.- Paga por sueldos 540,91 € y en concepto de cuotas a la Seguridad Social 180,30 €.

Materiala: Kontabilitatea eta fiskalitatea

6.- Langileen soldatak ordaindu dituzte eskura: 540,91 euro. 6.- Paga en efectivo sueldos al personal por 540,91 €.

Materiala: Kontabilitatea eta fiskalitatea

2.- Langileen soldatak ordaindu eskura ordaindu ditu: 601,01 euro. 2.- Paga en efectivo sueldos por 601,01 €.

Materiala: Kontabilitatea eta fiskalitatea

Soldatak Sueldos

Materiala: Kontabilitatea eta fiskalitatea

7.- Langileen soldatak ordaindu ditugu: 3.365,67 euro. 7.- Pagamos sueldos a los trabajadores por 3.365,67 €.

Materiala: Kontabilitatea eta fiskalitatea

10.- Langileen soldatak ordaindu ditugu (7.212,15 euro), eta enpresari dagokion enpresakuota ordaindu dugu (1.123,89 euro). 10.- Liquidamos los sueldos a los trabajadores que importan 7.212,15 €, y pagamos la cuota patronal a cargo de la empresa que asciende a 1.123,89 €.

Materiala: Kontabilitatea eta fiskalitatea

Langileen soldatengatik 601,01 euro ordaindu ditugu eskudirutan. Pagamos por sueldos al personal 601,01 € en efectivo.

Materiala: Kontabilitatea eta fiskalitatea

1. Honako funtzio hauek banatuta al daude? Nominak prestatzea, soldatetan aldaketak egitea, nominetan izenak gehitu edo kentzea, eta nominak ordaintzea. 1 ¿Están separadas las funciones de: Preparación de nóminas. Efectuar cambios en los sueldos Incluir o eliminar nombres en la nómina. Pago de nominas?

Materiala: Kontu-ikuskaritza

14.- Soldatak ordaindu ditu bankuko kontu korrontearen bidez: 601,01 euro. 14.- Pagamos sueldos por 601,01 € a través de la c/c bancaria.

Materiala: Kontabilitatea eta fiskalitatea

Soldatei, dietei, lansariei, pentsioen gaineko obligazioei edo Administrazio Kontseiluko kideei eta goi zuzendaritzako langileei egindako bizitza-aseguruen primak ordaintzeari buruzko informazioa. Información relativa a sueldos, dietas, remuneraciones, obligaciones contraí­das en materia de pensiones o de pago de primas de seguros de vida a los miembros del Consejo de Administración y al personal de alta dirección.

Materiala: Kontu-ikuskaritza