zehapen Bilatu zehapen testuinguru gehiagotan

1
zehapen > sanción (7 testuinguru)
eu testuak es testuak
Isunak eta zehapenak Multas y sanciones

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Aparteko gastuak (678): 3.000 €, zerga-administrazioaren zehapena Gastos extraordinarios (678): 3.000 € en concepto de sanción de la Administración Tributaria

Materiala: Kontu-ikuskaritza

+ Desberdintasun iraunkorrak (zehapenak...) + Diferencias permanentes (sanciones...)

Materiala: Kontu-ikuskaritza

+ Zehapenak eta liberalitateak (opariak, erregaliak) = 5.000 + Sanciones y liberalidades (regalos, obsequios ) = 5.000

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Kalkuluak zehatzak direla ziurtatzea, sartu edo itzuli beharreko likidoa zehazteko: aldi baterako desberdintasunak (leasing, saldo berankorren hornidura, zaharkitzapenagatiko hornidura, amortizazio-askatasunagatiko hornidura, amortizazioko beste desberdintasunak, izakinak baloratzeko irizpidea), desberdintasun iraunkorrak (partida ez-kengarriak, SALTBko 14. art.: isunak eta zehapenak, opariak, dohainak, Cerciorarse de la exactitud de los cálculos para determinar el lí­quido a ingresar o devolver: Diferencias temporales (leasing, provisión saldo morosos, provisión por obsolescencia, provisión libertad amortización, otra diferencia en amortización, criterio valoración existencias), diferencias permanentes (partidas no deducibles, TRLSAart.14:

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Kontu-ikuskariak dokumentazio-euskarri hauen kopiak eskatu beharko dizkio enpresari, jardueraren arabera ordaindu behar dituen zergak egiaztatzeko: zergen aitorpenak, BEZaren ordainketa-gutunak, PFEZen atxikipenenak, sozietateen zergarenak, konturako ordainketak, aurreko ikuskatzeen aktak, errekargu eta zehapenak, eta El auditor deberá solicitar a la empresa copias de la siguiente documentación soporte para comprobar los impuestos a la que está sometida en función de su actividad: Declaraciones de los impuestos, cartas de pago del IVA, de las retenciones del IRPF, del Impuesto de Sociedades, pagos a cuenta

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Indarrean dagoen Lan Legeria (Langileen Estatutuaren Legearen Testu Bategina, Askatasun Sindikalaren Lege Organikoa, Enpleguaren Legea, Laneko Arriskuen Prebentzioko Legea, Lan arloko arau-hauste eta zehapenen testu bategina, ). Legislación Laboral vigente (Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, Ley Orgánica de Libertad Sindical, Ley de Empleo, Ley de Prevención de Riesgos Laborales, Texto Refundido de la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social).

Materiala: Kontu-ikuskaritza