importe Bilatu importe testuinguru gehiagotan

1
zenbateko > importe (13 testuinguru)
eu testuak es testuak
Dagozkien zenbatekoko letrak onartu ditugu . Aceptamos letras por sus importes.

Materiala: Kontabilitatea eta fiskalitatea

13.- 1.202,02 euro zor zizkion bezero batek zorra kitatu dio. Horretarako, bankutransferentzia egin dio zenbateko horrekin, eta, adostu bezala, %2ko deskontua egin dio goiz ordaintzeagatik. 13.- Un cliente que le debía 1.202,02 €, le liquida la deuda enviándole transferencia bancaria por dicho importe, menos un 2% de dto p.p.p que habían acordado.

Materiala: Kontabilitatea eta fiskalitatea

14.- 1.803,04 euro zor zizkion hornitzaile batekin zuen zorra kitatu du. Horretarako, bankutransferentzia egin dio zenbateko horrekin, eta, adostu bezala, %3ko deskontua egin dio goiz ordaintzeagatik. 14.- A un proveedor al que debía 1.803,04 €, le liquida la deuda enviándole transferencia bancaria por dicho importe, menos el 3% de dto p.p.p. que habían acordado.

Materiala: Kontabilitatea eta fiskalitatea

Eskatzen dena: Informazioa aztertu, eta gero 20X0-12-31ko bezeroen saldoak bateratu, lan-orriak egin eta zenbateko guztiak aintzat hartuta beharrezkoak diren doikuntza guztiak proposatu. Se pide: Analizar la información para obtener la conciliación de los saldos de clientes a 31-12-20X0, confeccionar los papeles de trabajo y proponer ajustes que considere necesarios suponiendo significativos todos los importes.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

(Aldi baterako desberdintasun guztiek desberdintasun tenporario) bat sortzen dute zenbateko berekoa). (Todas las diferencias temporales dan lugar a una diferencia temporaria por el mismo importe.)

Materiala: Kontu-ikuskaritza

4. 150.000 €-ko salgai-erosketen bolumena lortu dutelako, hornitzaile batek zenbateko horren % 4ko deskontu-faktura bidali die. 4 Por haber conseguido alcanzar un volumen de compras de mercaderías de 150.000 €, un proveedor nos envía una factura de descuento del 4% sobre dicho importe.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Eskatzen dena: Zenbateko guztiak aintzat hartuta egin beharreko doikuntzak proposatzea. Se pide: Que proponga los ajustes que considere necesarios suponiendo significativos todos los importes.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

b) B bezeroak 50.000 €-ko fakturazioa egin duelako, zenbateko horren % 2ko deskontu (abonu)-faktura bidali dio. b) Por haber alcanzado el cliente B un volumen de facturación de 50.000 €, le envía una factura de descuento (abono) del 2% sobre dicho importe.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Gero kobratzea lortzen bada, zenbateko hori 778 kontuan erregistratuko da: "Aparteko sarrerak". Y si posteriormente se consigue cobrar, dicho importe se registrará en la cuenta 778 "ingresos extraordinarios".

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Merkataritza-funtsaren narriaduraren ondoriozko galerak (balio-zuzenketak) itzulezinak izango dira, eta erabil ezin daitekeen erreserba bat sortu beharra ezartzen da, merkataritza-funtsaren zenbatekokoa. Las pérdidas por deterioro del fondo de comercio (correcciones de valor) tendrán carácter irreversible y se establece la creación de una reserva indisponible por el importe del fondo de comercio.

Materiala: Kontu-ikuskaritza