hacienda Bilatu hacienda testuinguru gehiagotan

1
ogasun > hacienda (6 testuinguru)
eu testuak es testuak
Ez dago kontraprestazio berezirik, Herri Ogasunerako eta estatuaren gastuak ordaintzeko izango dira. No existe contraprestación especial, su destino es la Hacienda Pública y van destinados a sufragar los gastos del Estado.

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Adibidez, BEZa azken kontsumitzaileak ordaintzen du, baina merkatariak sartzen du Ogasunean. Por ejemplo el IVA lo paga el consumidor final pero lo ingresa en Hacienda el comerciante.

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

OGASUN-MINISTERIOA MINISTERIO DE HACIENDA

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Esate baterako, Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zerga pertsona berak ordaintzen eta sartzen du Ogasunean. Por ejemplo el Impuesto de la Renta de las Personas Fí­sicas lo paga y lo ingresa en Hacienda la misma persona.

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

% 17ko zerga-tasa aplikatzen badiogu, 3.400 euroko zerga-kuota lortzen da, eta hori izango da Ogasunari ordaindu beharrekoa. Si le aplicamos un tipo de gravamen del 17 % se obtiene la cuota del impuesto de 3.400 euros que es lo que se tendrá que pagar a Hacienda.

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Ogasunari ordaindu ezean, zerga-zorra sortuko da, eta hauek barne hartuko ditu: zergaren kuota, errekarguak edo isunak, berandutzako interesak, kostuak eta abar. Si no se paga a hacienda se generará una deuda tributaria que incluirá la cuota del impuesto, los recargos o sanciones, los intereses de demora, las costas, etc.

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

ogasun > hacienda (35 testuinguru)
eu testuak es testuak
ORDAINDU DA (100), KOBRATU DA (30) = OGASUNAK ITZULI DU (70). ABONADO (100) , COBRADO (30) = HACIENDA DEVUELVE (70).

Materiala: Kontabilitatea eta fiskalitatea

ORDAINDU DA (30), KOBRATU DA (100) = OGASUNARI ORDAINDU ZAIO (70). ABONADO (30), COBRADO (100) = ABONADO A HACIENDA (70).

Materiala: Kontabilitatea eta fiskalitatea

Ogasun Publikoari %35eko zerga ordaindu behar diogu, eta honela kontabilizatuko da. Deberemos pagar a Hacienda el 35% de impuesto, que dará origen a la contabilización siguiente.

Materiala: Kontabilitatea eta fiskalitatea

OGASUNARI BEZAREN KITAPENA ORDAINDU DIOGU. PAGO A HACIENDA LA LIQUIDACION DEL IVA.

Materiala: Kontabilitatea eta fiskalitatea

Ogasunarekiko obligazioa hiru hilean behin betetzen da, likidazioarekin. La obligación para con Hacienda se cumplimenta cada tres meses, con la liquidación.

Materiala: Kontabilitatea eta fiskalitatea

Demagun likidazio batean emaitza negatiboa dugula, hau da, Ogasun Publikoa zordun dela BEZagatik. Kasu horretan, Ogasunak ez du BEZa itzultzen, eta hurrengo likidazioetan kentzeko aukera eskaintzen du. Supongamos que en una de ellas obtenemos un resultado negativo, es decir, H.P. Deudor por IVA, en cuyo caso Hacienda no procede a la devolución del IVA, sino que da la opción de deducirlo en posteriores liquidaciones.

Materiala: Kontabilitatea eta fiskalitatea

Mozkinen gaineko zerga (630) Ogasun Publikoa, atxikipenak eta konturako ordainketak (473) Ogasun Publikoa, sozietateen gaineko zergagatik hartzekodun (4752) Impuesto sobre beneficios (630) a Hacienda Pública, retenciones y pagos a cuenta (473) Hacienda Pública, acreedor por impuesto sobre sociedades (4752)

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Goiz ordaintzeagatiko deskontua (665) Salgai-salmenta (700) Ogasun Publikoa, jasanarazitako BEZa (477) Descuento sobre ventas por pronto pago (665) a Ventas de mercaderías (700) Hacienda Pública, IVA repercutido (477)

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Bezeroak (430) Salgai-salmenta (700) Ogasun Publikoa, jasanarazitako BEZa (477) Clientes (430) :a Venta de mercaderías (700) Hacienda Pública, IVA repercutido (477)

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Ogasunari gutxiago ordaintzeko presioa. Presión fiscal para pagar menos a Hacienda.

Materiala: Kontu-ikuskaritza