finantza-inbertsio Bilatu finantza-inbertsio testuinguru gehiagotan

1
finantza-inbertsio > inversión financiera (27 testuinguru)
eu testuak es testuak
Finantza-inbertsioen arrazoizkotasunaren gainean iritzia osatzeko, kontu-ikuskariak hau egiaztatu beharko du: Para que el auditor pueda formarse una opinión sobre la razonabilidad de las inversiones financieras deberá comprobar que:

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Finantza-inbertsioen balorazioa zuzena dela, oro har onartutako kontabilitate-printzipioen arabera, modu uniformean ezarri direla, eta gastuekin bat datozela. La valoración de las inversiones financieras es correcta de acuerdo con los principios contables generalmente aceptados, que han sido aplicados de manera uniforme y que concuerda con los costes.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Xedearen arabera, finantza-inbertsioak honelakoak izan daitezke: Según su finalidad las inversiones financieras puede ser:

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Finantza-inbertsioen arloan kontu-ikuskaritza bat egitean, egiaztatu dugu taldeko sozietate batzuetan finantza-inbertsio adierazgarriak daudela. Al realizar una auditoría en el área de inversiones financieras comprobamos que existen auditoría en el área de inversiones financieras significativas en varias sociedades del grupo.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

1. Finantza-ibilgetuaren eta finantza-inbertsioen arloa. 1 írea del inmovilizado financiero e inversiones financieras.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

12. kapituluak finantza-inbertsioen ikuskaritzako eduki osoa biltzen du. El capí­tulo 12 recoge todo el contenido de la auditoría de las inversiones financieras.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Finantza-inbertsio iraunkorrak kapitalean (250) Bankuak, k/k (572) Inversiones financieras permanentes en capital (250) a Bancos c/c ( 572)

Materiala: Kontu-ikuskaritza

2. Finantza-inbertsio iraunkorrak taldeko enpresetan. 2 Inversiones financieras permanentes en empresas del grupo

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Gai honi dagokionez, KPOn ez dago balorazio-arau zehatzik, eta, beraz, finantza-inbertsioak direnez, entregatutako zenbatekoa hartuko da baliotzat, oro har. No existen normas especiales de valoración en el PGC, por lo que, al ser inversiones financieras, como norma general se valorarán por su importe entregado.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

6.5. Finantza-inbertsioen balorazioa NIIF arauetan 6.5 Valoración de las inversiones financieras en las normas NIIF

Materiala: Kontu-ikuskaritza