hornitzaile Bilatu hornitzaile testuinguru gehiagotan

1
hornitzaile > proveedor (109 testuinguru)
eu testuak es testuak
2.- Hornitzaile bati 180,30 euro ordaindu dizkiogu txeke bidez. 2.- Pagamos con CH/ 180,30 € a un proveedor.

Materiala: Kontabilitatea eta fiskalitatea

6.- Hornitzaile bati 300,51 euroko letra onartu diogu. 6.- Aceptamos letra por 300,51 € a un proveedor.

Materiala: Kontabilitatea eta fiskalitatea

14.- Ibilgetu-hornitzaile bati 207,35 euroko letra onartu diogu. 14.- Aceptamos una letra de 207,35 € a un proveedor de inmovilizado.

Materiala: Kontabilitatea eta fiskalitatea

16.- Hornitzaile bati onartuta genuen 685,15 euroko letra ordaindu diogu eskura. 16.- Pagamos al contado a un proveedor una letra de 685,15 € que habíamos aceptado.

Materiala: Kontabilitatea eta fiskalitatea

2.- Aurreko idazpeneko zorra dela medio, hornitzaileen letrak onartu ditugu. 2.- Por la deuda del asiento anterior aceptamos letras a los proveedores.

Materiala: Kontabilitatea eta fiskalitatea

6.- 84,14 euroko letra igorri diogu bezero bati eta, egun horretan bertan, hornitzaile bati 90,15 euroko letra onartu diogu. 6.- Giramos una letra de 84,14 € a un cliente y el mismo día aceptamos una de 90,15 € a un proveedor.

Materiala: Kontabilitatea eta fiskalitatea

6.- Ibilgetu-hornitzaile bati kontu korrontearen bitartez 282,48 euroko letra ordaindu diogu. 6.- Pagamos una letra de 282,48 € a través de la c/c a un proveedor de inmovilizado.

Materiala: Kontabilitatea eta fiskalitatea

6.- Hornitzaile bati 1.490,51 euroko efektua hartu diogu. 6.- Aceptamos a un proveedor un efecto de 1490,51 €.

Materiala: Kontabilitatea eta fiskalitatea

4.- 1.081,82 euroko faktura goiz ordaindu du, eta hornitzaileak 18,03 euroko deskontua egin dio goiz ordaintzeagatik. 4.- Pagamos una fra. de 1.081,82 € anticipadamente, concediéndonos el proveedor un dto p.p.p de 18,03 €.

Materiala: Kontabilitatea eta fiskalitatea

14.- 1.803,04 euro zor zizkion hornitzaile batekin zuen zorra kitatu du. Horretarako, bankutransferentzia egin dio zenbateko horrekin, eta, adostu bezala, %3ko deskontua egin dio goiz ordaintzeagatik. 14.- A un proveedor al que debía 1.803,04 €, le liquida la deuda enviándole transferencia bancaria por dicho importe, menos el 3% de dto p.p.p. que habían acordado.

Materiala: Kontabilitatea eta fiskalitatea

hornitzaile > suministrador (8 testuinguru)
eu testuak es testuak
Fabrikatzaile, inportatzaile eta hornitzaileen betebeharrak Obligaciones de los fabricantes, importadores y suministradores

Materiala: Laneko osasunari eta segurtasunari buruzko legeria

41. artikulua: Fabrikatzaile, inportatzaile eta hornitzaileen betebeharrak Artí­culo 41: Obligaciones de los fabricantes, importadores y suministradores

Materiala: Laneko osasunari eta segurtasunari buruzko legeria

Makineria, ekipo, produktu eta lanabesen fabrikatzaile, inportatzaile eta hornitzaileen betebeharra da langileentzat arriskutsuak izan ez daitezen ziurtatzea haiek gomendatutako kondizioetan, moduan eta helburuetarako instalatu eta erabiltzen diren guztietan. Los fabricantes, importadores y suministradores de maquinaria, equipos, productos y útiles de trabajo están obligados a asegurar que éstos no constituyan una fuente de peligro para el trabajador, siempre que sean instalados y utilizados en las condiciones, forma y para los fines recomendados por ellos.

Materiala: Laneko osasunari eta segurtasunari buruzko legeria

Lanean erabiltzeko produktu eta gai kimikoen fabrikatzaile, inportatzaile eta hornitzaileak behartuta daude horiek ontziratu eta etiketatzeko halako moldez, non segurtasun-baldintzak betez gorde eta manipulatzea eta horien edukia eta langileen segurtasunerako edo osasunerako izan ditzaketen arriskuak argi eta garbi identifikatzea ahalbidetu beharko baitute. Los fabricantes, importadores y suministradores de productos y sustancias quí­micas de utilización en el trabajo están obligados a envasar y etiquetar los mismos de forma que se permita su conservación y manipulación en condiciones de seguridad y se identifique claramente su contenido y los riesgos para la seguridad o

Materiala: Laneko osasunari eta segurtasunari buruzko legeria

Langileak babesteko elementuen fabrikatzaile, inportatzaile eta hornitzaileek produktuen eraginkortasuna ziurtatzeko betebeharra dute, betiere haiek gomendatutako moduan eta kondizioetan instalatzen eta erabiltzen diren guztietan. Los fabricantes, importadores y suministradores de elementos para la protección de los trabajadores están obligados a asegurar la efectividad de los mismos, siempre que sean instalados y usados en las condiciones y de la forma recomendada por ellos.

Materiala: Laneko osasunari eta segurtasunari buruzko legeria

Fabrikatzaileek, inportatzaileek eta hornitzaileek enpresaburuei beharrezko informazioa eman beharko diete eta enpresaburuek haiengandik eskuratu, makineria, ekipo, produktu, lehengai eta lanabesen erabilera eta manipulazioa langileen segurtasunerako eta osasu Los fabricantes, importadores y suministradores deberán proporcionar a los empresarios, y éstos recabar de aquéllos, la información necesaria para que la utilización y manipulación de la maquinaria, equipos, productos, materias primas y útiles de trabajo se produzca sin riesgos para la seguridad y la salud de los

Materiala: Laneko osasunari eta segurtasunari buruzko legeria

Horretaz gain, fabrikatzaile, inportatzaile eta hornitzaileentzat ezartzen diren beharrak bete beharko dira, baita langile autonomoentzat sor litezkeen eskubide eta betebeharrak ere. Ello sin perjuicio del cumplimiento de las obligaciones especí­ficas que se establecen para fabricantes, importadores y suministradores, y de los derechos y obligaciones que puedan derivarse para los trabajadores autónomos.

Materiala: Laneko osasunari eta segurtasunari buruzko legeria

VI. kapituluan makineria, ekipo, produktu eta lanabesen fabrikatzaile, inportatzaile eta hornitzaileei dagozkien betebeharrak arautu ondoren, zeinak erabiltzaileentzat segurtasunik handiena duten produktuak eta ekipoak merkaturatu ahal izateko barne-merkatuko komunitate-araudiarekin lotzen baitira, Legeak, VII. kapituluan, beteko dela bermatu behar duten erantzukizunak eta zigorrak arautzen ditu, eta leg Tras regularse en el capí­tulo VI las obligaciones básicas que afectan a los fabricantes, importadores y suministradores de maquinaria, equipos, productos y útiles de trabajo, que enlazan con la normativa comunitaria de mercado interior dictada para asegurar la exclusiva comercialización de aquellos productos y equipos que ofrezcan los mayores niveles de

Materiala: Laneko osasunari eta segurtasunari buruzko legeria

hornitzaile > suministrador (6 testuinguru)
eu testuak es testuak
Makina, aparatu, tresna, substantzia, lan- nahiz garraio-ekipamendu eta babes kolektibo eta indibidualerako ekipamendu guztiak erabili, jarri, mantendu eta zaintzea. Gainera, oro har beren jardunean erabili dituzten baliabideak ere ekoizleak edo hornitzaileak nahiz Prebentzio Zerbitzuak emandako jarraibide eta aholkuen arabera erabili beharko ditu. Utilizar, colocar, mantener y cuidar todas las máquinas, aparatos, herramientas, sustancias, equipos de trabajo y transporte, equipos de protección colectiva e individual y, en general, todos aquellos medios con los que desarrollen su actividad según las instrucciones y consejos del fabricante o suministrador, as

Materiala: Segurtasun praktikoa eraikuntza-obretan

Begiratzea ea makina, aparatu, tresna, substantzia, lan- nahiz garraio-ekipamendu, babes kolektibo zein indibidualerako ekipamendu guztiak erabili, jarri eta zaintzen diren eta mantentze-lanak egiten zaizkien. Eta oro har, langile guztiek beren jardunean erabiltzen dituzten baliabide guztiak ekoizleek edo hornitzaileek eta Prebentzio Zerbitzuak emandako jarrai Verificar que se utilizan, colocan, mantienen y cuidan todas las máquinas, aparatos, herramientas, sustancias, equipos de trabajo y transporte, equipos de protección colectiva e individual y, en general, todos aquellos medios con los que los trabajadores a su cargo desarrollen sus actividades, según las instrucciones y cons

Materiala: Segurtasun praktikoa eraikuntza-obretan

Enpresak erabiliko duen makina mota, laneko ekipamendu, esku-tresna, instalazio eta behar den gauza oro erostea eta hornitzaileari edo ekoizleari JARRAIBIDEEN, ERABILERAREN ETA MANTENTZE-LANEN ESKULIBURUA eta elementuaren CE ADOSTASUN-ZIURTAGIRIA eskatzea. Compra de cualquier tipo de máquina, equipo de trabajo, herramienta manual, instalación, etc., que sea utilizado por esta empresa solicitando al suministrador o fabricante el MANUAL DE INSTRUCCIONES, USO Y MANTENIMIENTO; así­ como el CERTIFICADO DE CONFORMIDAD "CE" del elemento en cuestión.

Materiala: Segurtasun praktikoa eraikuntza-obretan

Horrez gain, enpresak erabili beharreko produktu mota oro erostean (olioak, pinturak, koipe-kentzaileak eta abar) hornitzaileari edo ekoizleari SEGURTASUN-FITXA TEKNIKOA egiteko eskatu behar zaio (16 puntuz osatutako fitxa horretan zehazten dira ezaugarriak, erabiltzeko prozedura, erabilera debekatuak eta abar). Independientemente de esto, cuando se compre de cualquier tipo de producto (aceites, pinturas, desengrasantes, etc.) que sea utilizado por esta empresa, solicitar al suministrador o fabricante la FICHA Tí‰CNICA DE SEGURIDAD del producto (ficha compuesta por 16 puntos que definen sus caracterí­sticas, modo de empleo, usos prohibidos, etc.).

Materiala: Segurtasun praktikoa eraikuntza-obretan

Bestela, hornitzaile edo ekoizlearengana edota Erosketa Sailera jo beharko du dokumentazio hori eskatzeko. Halaber, Prebentzio Saileko ekipo bakoitzari gidaliburuaren kopia bat helarazi beharko dio berehala, prebentzio-alorreko dokumentazioaren erregistroan jasota geratu dadin. En caso contrario, deberá ponerse en contacto con el suministrador o fabricante de dicho equipo o bien con el Departamento de Compras, y solicitar esta documentación, debiendo trasladar inmediatamente una copia del manual de cada equipo al Servicio de Prevención para que entre a formar parte del registro de documentación en materia de prevención.

Materiala: Segurtasun praktikoa eraikuntza-obretan

Biltegira edozein produktu heltzen denean (olioak, pinturak, koipe-kentzaileak eta abar) SEGURTASUN-FITXA TEKNIKOA duela egiaztatzea. Bestela, hornitzaile edo ekoizlearengana edota Erosketa Sailera jo beharko du dokumentazio hori eskatzeko. Halaber, Prebentzio Saileko ekipo bakoitzari gidaliburuaren kopia bat helarazi beharko dio berehala, prebentzio-alorreko dokumentazioaren A la llegada al almacén de cualquier tipo de producto (aceites, pinturas, desengrasantes, etc.) comprobar que cuenta con la FICHA Tí‰CNICA DE SEGURIDAD; y en caso contrario, ponerse en contacto con el suministrador o fabricante del producto o bien con el Departamento de Compras y solicitar esta documentación, debiendo trasladar inmediatamente una copia de la fi

Materiala: Segurtasun praktikoa eraikuntza-obretan

hornitzaile > proveedor (47 testuinguru)
eu testuak es testuak
Oro har, pertsonako prezio garbiak ematen dituzte hornitzaileek, eta eskuratuko den marjina komertziala eta %16ko BEZa gehitu behar zaizkio. Generalmente, los precios dados por los proveedores serán netos por persona y a los mismos se añade el margen comercial que se va a obtener, más un 16% de IVA sobre el mismo.

Materiala: Turismo-zerbitzuen produkzioa eta salmenta bidaia-agentzietan

Antolakuntzak ondo funtziona dezan, zerbitzuak aurrez erreserbatzea eskatzen zaie hornitzaileei, eta zerbitzuak konfirmatzeko epe bat ere eskatzen zaie. Para el buen funcionamiento de la organización, se suele pedir a los proveedores una reserva previa de los servicios y un tiempo de release para la confirmación de los mismos.

Materiala: Turismo-zerbitzuen produkzioa eta salmenta bidaia-agentzietan

Biltzarrera zenbat pertsona joango diren dakigunean, hornitzaileekin kontratatu diren zerbitzuak konfirmatu behar dira. Una vez que conocemos el número de asistentes al congreso el siguiente paso es la confirmación de los servicios contratados con los diferentes proveedores.

Materiala: Turismo-zerbitzuen produkzioa eta salmenta bidaia-agentzietan

hornitzaileekin zerbitzuak likidatzea eta eskainitako zerbitzuen kalitate-kontrola. la liquidación de los servicios con los proveedores y el control de calidad de los servicios ofrecidos.

Materiala: Turismo-zerbitzuen produkzioa eta salmenta bidaia-agentzietan

Bidaia-agentziaren ordezkaria izatea taldearekin eta hornitzaileekin. Actuar como representante permanente de la agencia de viajes ante el grupo y los proveedores.

Materiala: Turismo-zerbitzuen produkzioa eta salmenta bidaia-agentzietan

bidaiarien zerrenda eta gelen banaketa, bonoak, txartelak eta aseguru-polizak, gastuetarako dirua edo kreditu-txartelak, bidaia-agentzia korrespontsalen zerrenda, hornitzaileak eta kontsuletxeak, maletetarako etiketak, larrialdietarako bono zuriak, lista de viajeros y distribución de habitaciones, bonos, billetes y pólizas de seguros, dinero o tarjetas de crédito para gastos, lista de agencias de viajes corresponsales, proveedores y consulados, etiquetas para las maletas, bonos en blanco p

Materiala: Turismo-zerbitzuen produkzioa eta salmenta bidaia-agentzietan

Zerbitzuak koordinatzea hornitzaileekin, toki hauetan bereziki: Coordinar los servicios con los proveedores, especialmente en:

Materiala: Turismo-zerbitzuen produkzioa eta salmenta bidaia-agentzietan

Nazioartean oso zabalduta dagoen gizarte globalizatuaren ondorioa da; espazio geografiko guztietan daude hornitzaileak eta bezeroak, eta batu egin behar dira proiektu eta produktu berriak ezagutzeko. Es consecuencia de una sociedad globalizada con múltiples ramificaciones internacionales con proveedores y clientes en todos los espacios geográficos y a los que es preciso reunir para darles a conocer nuevos proyectos y productos.

Materiala: Turismo-zerbitzuen produkzioa eta salmenta bidaia-agentzietan

Eskari-aldaketa horri egokitu beharko zaio agentzien eta hornitzaileen sektorea, eta enpresei prezio nahiz zerbitzu hobeak eskaini. El sector de las agencias y sus proveedores deberán adaptarse a este cambio en la demanda, ofreciendo mejores precios y servicios a las empresas.

Materiala: Turismo-zerbitzuen produkzioa eta salmenta bidaia-agentzietan

Horrela, katearen integrazio bertikala osatzen dute haien beren bidaietan erabiltzen dituzten hainbat turismo-enpresarekin; hau da, haien beren "hornitzaileak" xurgatu edo sortzen dituzte handizkariek. Así­ completan la integración vertical de la cadena completada con diversas empresas turí­sticas que utilizan en sus viajes; es decir, las mayoristas absorben o crean sus "proveedores".

Materiala: Turismo-zerbitzuen produkzioa eta salmenta bidaia-agentzietan