departamento Bilatu departamento testuinguru gehiagotan

1
sail > departamento (10 testuinguru)
eu testuak es testuak
Giza baliabideen sailak profil profesionalen, pertsonalen eta akademikoen gaineko informazio garrantzitsu guztia gordetzea, eta, batez ere, lan-konpetentziak (sarrera-data, baldintzak eta laneko kategoria, soldatak eta horien aldizkako berrikusketak, datu fiskalak eta abar). Mantenimiento por parte del departamento de recursos humanos (RRHH) de toda la información relevante sobre perfil profesional, personal y académico, y sobre las competencias laborales (fecha de ingreso, condiciones y categoría laboral, sueldos y revisiones peri

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Diruzaintza-sailak beste sailetatik bereizita egon behar du. El departamento de tesorería debe estar separado de todos los otros departamentos.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Merkataritza-baldintzei dagokienez, salmenta-sailean Departamento de venta en cuanto a las condiciones comerciales

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Arriskuari dagokionez, kreditu-sailean Departamento de crédito en cuanto al riesgo?

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Fakturazio-sailean ondo kontrolatzen al dira albaranak, guztiak daudela bermatzeko? Y se controlan debidamente en el departamento de facturación para garantizar la totalidad de los abarañes?

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Kobratze-dokumentuen zaintza kontabilitate-sailetik kanpo egin behar da, dokumentu horiek negoziagarriak ez direnean ere. La custodia de los documentos de cobro, aunque no fueran negociables, debe mantenerse en lugar independiente fuera del departamento de contabilidad.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Kontabilitate sailekoa ez den norbaitek aztertuko du nola kontrolatzen diren zordun-kontuak, aldizka, zordunketaren antzinatasunari eta amaitutako saldoen berreskuragarritasunari dagokionez. Análisis por alguien independiente ajeno al departamento de contabilidad, de la función del control de las cuentas deudoras, sobre la antigüedad de los adeudos y sobre los estudios periódicos de la recuperabilidad de los saldos vencidos.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Bateratze hori kobratzeko kontuen sailarekin harremanik ez duen norbaitek egitea da onena, eta aurretik jakinarazi gabe egitea. Lo ideal sería que esta conciliación se realizara por alguien que no tenga relación con el departamento de cuentas a cobrar y que se realizara sin previo aviso.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Salmentak, fakturazioak, kontabilizazioak, kobratzeko kontuak, diruzaintza eta dokumentuen zaintza, kredituen baimenak, prezioak onartzea, eta deskontu nahiz hobari motak pertsona eta sail desberdinek landu behar dituzte. Los aspectos relativos a las ventas, facturación, contabilización, cuentas a cobrar, tesorería, control y custodia de documentos, autorización de créditos, aprobación de precios, tipos descuentos y bonificaciones, deben ser realizadas por personas o departamentos diferentes.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Gainera, fakturazio-sailean ere kontrolatu behar dira albaranak, guztiak fakturatu direla ziurtatzeko, salgairik ez dadin atera baimenik gabe. Además, estos deben ser controlados por el departamento de facturación, para asegurarse de que todos son facturados, con la finalidad de que no puedan salir mercaderías sin la correspondiente autorización.

Materiala: Kontu-ikuskaritza