balance Bilatu balance testuinguru gehiagotan

1
balantze > balance (93 testuinguru)
eu testuak es testuak
7.- Zordunek ordaintzeke zuten zorra ordaindu diote; balantzean agertzen da kopurua. 7.- La deuda que tienen pte los deudores nos la hacen efectiva por el importe que aparece en el balance.

Materiala: Kontabilitatea eta fiskalitatea

Ekitaldi ekonomikoa, ondasunak, eskubideak eta obligazioak amaitzen direnean enpresak duen ondareegoera islatzen duen balantzea da. Es el Balance que refleja la situación patrimonial de la empresa al finalizar el ejercicio económico, los bienes, derechos y obligaciones.

Materiala: Kontabilitatea eta fiskalitatea

- Egoeraren balantzea. - Balance de Situación.

Materiala: Kontabilitatea eta fiskalitatea

7.- M. Cruz, SA enpresak balantze hau du: 7.- La empresa M.Cruz. S.A.,presenta el siguiente balance.

Materiala: Kontabilitatea eta fiskalitatea

Metodo horren eragozpen nagusia da azken balantzean ondasuna ez dela kostu errealarekin azaltzen, uneko balio errealarekin baizik. El gran inconveniente de este método es, que en el Balance Final el bien no aparecerá por su costo real, sino por su valor su valor actual real.

Materiala: Kontabilitatea eta fiskalitatea

3.- INDUSTRIAL, SA enpresak, ekitaldiaren hasieran, balantze hau du: 3.- La empresa INDUSTRIAL S.A., al comienzo del ejercicio tiene el siguiente balance:

Materiala: Kontabilitatea eta fiskalitatea

Kostu hori ezin da aldatu amortizazio edo saneamendu osoa eta itzulezina egin arte; une horretan baja emango da egoera-balantzean. Este coste permanecerá inalterable, o hasta que se produjera su amortización o saneamiento total e irreversible, en cuyo momento se daría de baja del balance de situación.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

"XYZ S.A. sozietatearen urteko kontuak ikuskatu ditugu, egoeraren balantzea biltzen dutenak, ... "Hemos auditado las cuentas anuales de XYZ, S.A. que comprenden el balance de situación, ...

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Idazpenetan ikusten da errentariak Balantzean aktibo bat (alokatutako makina) eta zor bat adierazten dituela, kopuru berberekoak biak. Kopuru hori aktiboaren arrazoizko balioaren berdina izango da, edo alokairuko kuoten balio errealaren berdina, txikiagoa izanez gero. En los asientos se observa como el arrendatario reflejará en su Balance un activo (la máquina arrendada) y una deuda por la misma cantidad, que será igual al valor razonable del activo o el valor actual de las cuotas de alquiler, si fuese menor.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Eskuratze-prezioan baloratuko dira (erosketa-prezioa gehi operazioari atxikitako gastuak), eta Balantzearen aktiboan sailkatuko dira, enpresan egotea espero den denboraren arabera. Se valorarán por el precio de adquisición (precio de compra más gastos inherentes de la operación) clasificándose en el activo del Balance en función de la permanencia esperada en la empresa.

Materiala: Kontu-ikuskaritza