pentsio Bilatu pentsio testuinguru gehiagotan

1
pentsio > pensión (7 testuinguru)
eu testuak es testuak
Pentsio-planaren eta etxebizitzaren hipotekagatiko kenkariak aplikatzen zaizkio eta 20.000 euroko oinarri likidagarria ematen du. Se le restan las deducciones del plan de pensiones y por la hipoteca de su casa con lo que resulta una base liquidable de 20.000 euros.

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Hainbat zentrotan, erabiltzaileak ordaindutakoaren araberakoa ez den pentsioaren bidez ordaintzen du egoitza, baina hori egoitza-zerbitzuaren eta erabiltzailearen tipologiaren araberakoa izango da. En muchos centros el usuario paga la residencia a través de su pensión no contributiva (PNC), pero ello dependerá del servicio residencial y de la tipología del usuario.

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Alarguntza- eta umezurtz-pentsioak hobetzea. Mejorar las pensiones de viudedad y orfandad.

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Erretiratua; lanbide arteko gutxieneko soldataren pareko pentsioa. Jubilado, pensión igual al Salario Mí­nimo interprofesional.

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Pentsio-planak pertsonek bizitzan zehar aurrezteko erabiltzen duten sistema dira eta horrela, erretiroa heltzean diru bihur ditzaketen baliabideak eskuragarri izan ditzakete. Los planes de pensiones son un sistema de ahorro que realizan las personas a lo largo de su vida para disponer, en el momento de su jubilación, de unos recursos que podrán hacer efectivos.

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Nomina edo pentsioa kobratzea. El cobro de la nómina o la pensión.

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Nomina edo pentsioa, jasotzen duen pertsonak izendatutako erakundeko kontuan, ohiko periodikotasunarekin sartzea da. Se trata del ingreso, con la periodicidad habitual, de la nómina o pensión en la cuenta correspondiente de la entidad designada por la persona que la percibe.

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

pentsio > pensión (8 testuinguru)
eu testuak es testuak
Ekitaldian enplegatutako pertsonen batez besteko kopurua, kategoriaka azalduta. Horrez gain, pertsonal-gastuak ere adieraziko dira, soldaten eta alokairuen zenbatekoak eta karga sozialenak banakatuta; pentsioak estaltzen dituztenak aparte aipatuko dira, Galdu- irabazien Kontuan hala kontsignatuta ez daudenean. El número medio de personas empleadas en el curso del ejercicio, expresado por categorías, así­ como los gastos de personal, desglosando los importes relativos a los sueldos y salarios y los referidos a cargas sociales, con mención separada de los que cubren las pensiones, cuando no estén así­ consignadas en la Cuenta de Pérdidas y Ganancias.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Soldatei, dietei, lansariei, pentsioen gaineko obligazioei edo Administrazio Kontseiluko kideei eta goi zuzendaritzako langileei egindako bizitza-aseguruen primak ordaintzeari buruzko informazioa. Información relativa a sueldos, dietas, remuneraciones, obligaciones contraí­das en materia de pensiones o de pago de primas de seguros de vida a los miembros del Consejo de Administración y al personal de alta dirección.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Sozietate bereziak izan ezik (aseguruetako mutuak, inbertsio-fondoak, pentsio-fondoak, nekazarien kutxak eta kreditu kooperatibak, arlo fiskalean babestutako kooperatibak eta abar). Con excepción de las sociedades especiales (mutuas de seguros, fondos de inversión, fondos de pensiones, cajas rurales y cooperativas de crédito, cooperativas fiscalmente protegidas, etc.).

Materiala: Kontu-ikuskaritza

19. balorazio-araua, "Pentsio eta antzeko obligazioetarako hornidura zuzkitzea". Norma de valoración 19a "Dotación a la provisión para pensiones y obligaciones similares".

Materiala: Kontu-ikuskaritza

26. NKA, "Pentsio-planei buruzko finantza-informazioa eta kontabilizazioa". NIC 26 "Contabilización e información financiera sobre planes de pensiones".

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Pentsio-planen gaineko informazioa eta kontabilizazioa. Contabilización e información sobre los planes de pensiones.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Pentsioak osatzeko sistemetarako ekarpenak Aportaciones a sistemas complementarios de pensiones

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Pentsio eta antzeko obligazioetarako hornidura Provisión para pensiones y obligaciones similares

Materiala: Kontu-ikuskaritza