abono Bilatu abono testuinguru gehiagotan

1
abonu > pago (2 testuinguru)
eu testuak es testuak
KEN: Bankuak kontabilizatu gabeko ordainketak (enpresaren abonuak, bankuak kargatu gabeak) MENOS: Pagos no contabilizados por el banco (abonos de la empresa, no cargados por el banco)

Materiala: Kontu-ikuskaritza

GEHI: Bankuak kontabilizatu gabeko kobrantzak (enpresaren karguak, bankuak abonatu gabeak) Efektu sorta 5.000 GEHI: Enpresak kontabilizatu gabeko ordainketa (bankuaren karguak, enpresak abonatu gabeak) Elektrizitatearen ordainagiria 1.000 KEN: Enpresak kontabilizatu gabeko kobrantzak (bankuaren MíS: Cobros no contabilizados por el banco (Cargos de la empresa, no abonados por el banco) Remesa de efectos 5.000 MíS: Pagos no contabilizados por la empresa (Cargos del banco, no abonados por la empresa) Recibo de electricidad 1.000 MENOS: Cobros no contabilizados por la empresa (Abonos del banco,

Materiala: Kontu-ikuskaritza

ordainketa > abono (2 testuinguru)
eu testuak es testuak
ZS 630 kontura eta emaitza garbia Balantzean nahiz Galdu-irabazien Kontuan agertuko da. Kuota diferentzial positiboa 4752 kontura ordainketa, eta negatiboa bada 4709 kontura kargua. ZS > KL bada, zerga geroratua sortzen da, eta Balantzearen Pasiboan agertuko da (4790 eta 4791 kontuak). El ID irá a la cuenta 630 y el resultado neto figurará en el Balance y en la Cuenta de Pérdidas y Ganancias La cuota diferencial positiva abono a la cuenta 4752, y si es negativa cargo a la cuenta 4709 Si ID > CL se produce un impuesto diferido que figurará en el Pasivo del Balance ( cuentas 4790 y 4791)

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Kontu-ikuskariak denboraldiko mugimenduak aztertuko ditu (gutxi badira, guztiak berrikusiko ditu, eta asko badira, laginketa bidez egiaztatuko ditu) eta ibilgetu materialaren kontuetan izandako mugimenduak (erosketak, erretiroak, trukeak, norberaren eraikuntzak eta abar), eta guztiak behar bezala baimenduta daudela egiaztatuko du. Horretarako, karguak eta ordainketak ondo kalkulatuta daudela baieztatuko du; eta guztiek dokumentu originalen El auditor realizará un análisis de los movimientos del perí­odo (si son pocos, los revisará todos y si hay muchos, comprobará por muestreo), los movimientos habidos en las cuentas del inmovilizado material (adquisiciones, retiros, permutas, construcciones propias, etc.), que todos estos movimientos se encuentran debidamente autorizados, verificando los cargos y abonos<

Materiala: Kontu-ikuskaritza

abonu > abono (4 testuinguru)
eu testuak es testuak
Konturako dibidendu aktiboa izeneko 557. kontua kargatzen da Ordaintzeko dibidendu aktiboa izeneko 525. konturako abonuarekin banaketa adostutakoan. La cuenta 557 Dividendo activo a cuenta se carga al acordarse su distribución con abono a la cuenta 52 5 Dividendo activo a pagar

Materiala: Kontu-ikuskaritza

KEN: Enpresak kontabilizatu gabeko kobrantzak (bankuaren abonuak, enpresak kargatu gabeak) MENOS: Cobros no contabilizados por la empresa (abonos del banco, no cargados por la empresa)

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Abonuak Abonos

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Saldoa baieztatuta, saldoaren existentzia eta baliozkotasuna ziurtatzen dira, eta, zeharka bada ere, proba horrek ebidentzia ematen du saldo jakin batzuen kobratze-arriskuen gainean, kargu eta abonuei dagokienez desadostasunak daudenean. La confirmación del saldo permite asegurar la existencia y validez del saldo y, de forma indirecta, esta prueba suministrará cierta evidencia sobre los riesgos de cobro en determinados saldos, en aquellos casos de desacuerdo respecto a cargos y abonos.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

2
ongarri > abono (39 testuinguru)
eu testuak es testuak
Erabili beharreko ongarriei dagokienez, nekazaritza ekologikoan erabiltzen diren fosforo eta potasio iturrietara joko dugu. Nekazaritza integraturako, asko dira dauden aukerak, eta merkeagoak; beraz, bakoitzak aukeratuko ditu gehien komeni zaizkion ongarriak En cuanto a los abonos a utilizar nos remitiremos a las fuentes de fósforo y potasio utilizadas en agricultura ecológica para la agricultura integrada el abanico de posibilidades es muy amplio y más barato por lo que cada uno escogera los abonos que más le convengan:

Materiala: Nekazaritza

Hondoan medeapenak eta ongarriak jartzen uztea. Permitir la incorporación en profundidad de enmiendas y abonos

Materiala: Nekazaritza

Aplikazio zabalera makinarena baino askoz ere handiagoa da; ongarria mekanikoki botatzen da lur gainera. La anchura de aplicación es mucho mayor que la de la máquina; el abono es proyectado mecánicamente sobre el terreno

Materiala: Nekazaritza

Beste ongarritze makina mota bat lerroetako banatzaileek osatzen dute. Makinok zerrenda estu batean jartzen dute ongarria ongarritu beharreko landareen ondoan. Un tipo de abonadoras son las distribuidoras en líneas, que colocan el abono en una banda estrecha junto a las plantas a abonar.

Materiala: Nekazaritza

Hazitegian igaro beharreko denboraren arabera eta nutrizio beharren arabera, ongarri gehiago edo gutxiago daramaten turbak erabil daitezke. Según la duración del cultivo y sus necesidades nutritivas en el tiempo del semillero pueden usarse turbas con más ó menos abono

Materiala: Nekazaritza

Zenbait barazkik ondo jasaten dute deskonposatzen ari den materia organikoa; beste batzuek ez dute jasaten; badira, halaber, ongarri asko hartu duen lurra behar dutenak, bai eta lur pobrea nahiago dutenak ere. Algunas hortalizas toleran bien la materia orgánica en descomposición, otras no la soportan, algunas requieren de una tierra que haya recibido grandes aportes de abono y otras prefieren terrenos pobres.

Materiala: Nekazaritza

Gorotz ekarpenen ordez, ongarri berde bat eman dakioke lurrari. Las aportaciones de estiércol se pueden sustituir por un abono verde.

Materiala: Nekazaritza

Tradizioz erregai gisa erabili izan da, eta gasa lortzeko (hartzidura metanikoa), lurzorurako ongarri eta medeagarri gisa (lurzoru degradatuak hobetzen dituelako eta mikrobio bizitza aktibatzen duelako), ganadua elikatzeko (zuntz ugarikoa delako, nahiz eta gatz mineral proteina eta bitamina gutxikoa izan) eta ganaduei azpiak egiteko. Se ha utilizado tradicionalmente como combustible también para la obtención de gas (fermentación metánica), como abono y enmienda para el suelo (por ser un mejorante para suelos degradados y un activador de la vida microbiana) para la alimentación de ganado (es rico en fibra aunque pobre en sales minerales proteínas y vitaminas y para las camas de ganado.

Materiala: Nekazaritza

Simaur eta konpost merke ugari eduki ezean, planteatu behar dena da ea produkzio ekologikoari buruzko araudiak baimentzen dituen ongarri komertzialak ematea (organikoak zein mineralak ekonomikoki errentagarria den, labore estentsiboen azalera unitateko errentagarritasuna txiki samarra da eta. De no disponer de estiércol y compost económico en abundancia, se ha de plantear si el aporte de abonos comerciales (orgánicos y minerales permitidos por la normativa de producción ecológica es económicamente rentable, pues la rentabilidad de los cultivos extensivos por unidad de superficie es relativamente baja.

Materiala: Nekazaritza

Ongarrien erabilera handituz doan arren, ongarri organikoen eskasiaren eta salneurri altuen ondorioz lurrari gero eta simaur gutxiago ematen zaio, eta hala, ongarriok lurzoruaren egituran eragiten dituzten hobekuntza nabarmenak galduz doaz. Aunque la utilización de fertilizantes aumenta, la escasez y el elevado precio de los abonos orgánicos ha hecho que las aportaciones de estiércol sean cada vez menos frecuentes, perdiéndose con ello las mejoras notables que producen en la estructura del suelo

Materiala: Nekazaritza