galera Bilatu galera testuinguru gehiagotan

1
galera > pérdida (68 testuinguru)
eu testuak es testuak
Galdu-irabazien kontuaren helburu nagusia enpresaren egoera ekonomikoa ezagutzea eta zer emaitza egon den jakitea da, alegia, irabaziak edo galerak izan diren. El objetivo principal de Pérdidas y Ganancias, es conocer la situación económica de la empresa, saber que resultado ha obtenido, beneficio o pérdida.

Materiala: Kontabilitatea eta fiskalitatea

B) Galerak baldin badaude. B) En caso de resultar pérdida.

Materiala: Kontabilitatea eta fiskalitatea

Ibilgetuaren galerak eta aparteko gastuak. Pérdidas procedentes del inmovilizado y gastos excepcionales

Materiala: Kontu-ikuskaritzaKontu-ikuskaritza

- Lehentasunezko trataera: erosketa-gastua, etorkizuneko ekitaldietan itzul daitezkeen balio-galerak kenduta. - Tratamiento preferente: Según su coste de adquisición menos las pérdidas de valor que puedan ser revertidas en ejercicios futuros.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Galera itzulgarria bada, kontuan izango dugu inbertsioak erosketa-balioaren arabera agertzen direla; uneren batean (gutxienez, ekitaldi-itxieran) merkatuko balioa txikiagoa bada, azken horrek izango du lehentasuna. Si es pérdida reversible, hay que tener en cuenta que las inversiones figuran por su valor de adquisición; si en un momento dado (al menos, al cierre del ejercicio) el valor de mercado es inferior a aquél, debe prevalecer este último.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

- Irabaziak eta galerak. - Pérdidas y Ganancias.

Materiala: Kontabilitatea eta fiskalitatea

c) Kalkula itzazu galerak eta irabaziak osatzen dituzten partiden bariazio absolutua eta erlatiboa. c) Calcula la variación absoluta y relativa de las diferentes partidas que componen las pérdidas y ganancias.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Aktibo finkoan nahiz zirkulatzailean, ezingo zaio eutsi balio-zuzenketak eragin zituen arrazoiak jada ez badaude, galera itzulezintzat izendatzen denean izan ezik. Tanto en el activo fijo como en el circulante no podrá mantenerse si las razones que motivaron las correcciones de valor hubieren dejado de existir, salvo cuando deban calificarse como pérdidas irreversibles.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Aurreko ekitaldietan galerak izan, eta, ondorioz, sozietatearen ondare garbiaren balio hori kapital sozialaren zifra baino txikiagoa bada, irabaziak galera horiek konpentsatzeko erabiliko dira. Si existieran pérdidas de ejercicios anteriores que hicieran que ese valor del patrimonio neto de la sociedad fuera inferior a la cifra del capital social, el beneficio se destinará a la compensación de estas pérdidas.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Mozkinen gaineko zerga aurreratua eta galeren konpentsazioa Impuesto s/ beneficios anticipados y compensación de pérdidas

Materiala: Kontu-ikuskaritza