kalkulu Bilatu kalkulu testuinguru gehiagotan

1
kalkulu > cálculo (31 testuinguru)
eu testuak es testuak
Kontabiliza ezazu metodo zuzena erabiliz, amortizazio konstantearen kalkulua eginda. Contabiliza por el método directo efectuando el cálculo de amortización constante.

Materiala: Kontabilitatea eta fiskalitatea

Ibilgetu ez-materialaren amortizazioa kalkulatzeko erabilitako sistema berrikusiko du (balio-bizitzaren kalkuluaren arrazoizkotasuna, irizpide uniformea, oro har onartutako kontabilitate-irizpideen araberako sistema), eta hastapen-gastuetako emaitzetara egozteko aldiaren kalkuluak duen arrazoizkotasuna egiaztatuko du, baita kontabilizatutako interesak nahiz ekitaldietan banatu beharre Revisará el sistema empleado para el cálculo de la amortización del inmovilizado inmaterial (razonabilidad en la estimación de la útil" target="_blank">vida útil, criterio uniforme, sistema de acuerdo con los principios contables generalmente aceptados) y comprobará la razonabilidad en la estimación del perí­odo de

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Kalkuluak egin ostean, azken izakinen balorazio-datuak zuzenak direla egiaztatu dugu (izan ere, finantza-gastuak ez dira ekoizpen-kostuan sartzen, urtebete baino gutxiagoko ekoizpen-zikloa delako). Una vez realizados los cálculos comprobamos que los datos de la valoración de las existencias finales son correctos (pues los gastos financieros no forman parte del coste de producción al ser el ciclo productivo inferior a un año).

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Egindako kalkuluak egiaztatzea eta zuzendaritzak kontabilitateko balioztapenak prestatzeko erabilitako prozeduren arrazoizkotasuna berrikustea. Comprobación de los cálculos realizados y revisión de la razonabilidad de los procedimientos utilizados por la dirección para la preparación de las estimaciones contables.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Enpresak kalkulu hau egin du: Zerga gordina = Kontabilitate-emaitza x Karga-tasa = 100.000x%30 = 30.000 € Zerga sortua (630 kontua) = Zerga gordina Kenkariak = 30.000 - 5.000 = 25.000 € La empresa ha realizado el siguiente cálculo : Impuesto bruto = Resultado contable x Tipo de gravamen = 100.000x30% = 30.000 € Impuesto devengado (cuenta 630) = Impuesto bruto - Deducciones = 30.000 - 5.000 = 25.000 €

Materiala: Kontu-ikuskaritza

k) Aipatu hautatutako kontabilitate-politiken atalak, eta azaldu aktiboen balio-galeran berreskura daitekeen balioaren kalkulua eta izakinen balorazioa (14). k) Enumera los apartados de las polí­ticas contables seleccionadas, y comenta el cálculo del valor recuperable en el deterioro del valor de los activos y la valoración de las existencias (14)

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Urteko kontuen partidetan ezarritako balorazio-irizpideak eta baloreak zuzentzeko kalkulu-metodoak. Los criterios de valoración aplicados a las diversas partidas de las cuentas anuales y los métodos de cálculo de las correcciones de valor.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

b) Indarrean dagoen araudia ondo aplikatu dela egiaztatzeko kalkuluen berrikustea b) Revisión de cálculos para verificar la correcta aplicación de la normativa vigente

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Zerga sortuaren kalkulua Cálculo impuesto devengado

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Ordaintzeko kuotaren kalkulua Cálculo cuota a pagar

Materiala: Kontu-ikuskaritza

kalkulu > cálculo (18 testuinguru)
eu testuak es testuak
Odolean urearen eta azido urikoaren kopurua igotzen denean sortzen diren gaixotasunak. Oineko behatz lodiaren artikulazioan hautematen da batez ere (OINETAKO HEZUERIA), baina giltzurrunetako arazoak ere izaten dira (azido urikoaren kalkuluak edo harriak sortzen dira, eta haiek giltzurrunetan pilatzen dira). Se denomina así­ a un grupo de enfermedades que son debidas a un aumento de Urea y ícido úrico en la sangre que se percibe sobre todo en la articulación del dedo gordo del pie (PODAGRA) además de alteraciones renales (produce formación de cálculos o piedras de ácido úrico que se depositan en los riñones).

Materiala: Erizaintzako oinarrizko teknikak

Egin diren kalkuluak. Cálculos realizados.

Materiala: Farmazia eta parafarmaziako prestakinak egitea farmazietan

Neurriak, pisua, kalkuluak, oharrak eta datuak idatzi behar ditugu, edozein unetan egiaztatu ahal izan daitezen. Anotar las medidas, peso, cálculos, advertencias y datos, de forma que se puedan comprobar en cualquier momento.

Materiala: Farmazia eta parafarmaziako prestakinak egitea farmazietan

Horregatik, min handia ematen dute harriek edo kalkuluek hodi horretatik igarotzen direnean. Es por tanto consecuencia de ello que las piedras o cálculos renales al pasar por este conducto producen un dolor muy fuerte.

Materiala: Erizaintzako oinarrizko teknikak

Giltzurrunetan edo gernu-bideetan kalkuluak edo harriak izatea da. Horiek zati batean edo erabat ixten dute gernuaren bidea. Es la presencia de cálculos o piedras en los riñones o en las vías urinarias que obstruyen parcial o totalmente el paso de la orina.

Materiala: Erizaintzako oinarrizko teknikak

Faktore ugarik eragiten dute kalkuluen eraketan. Garrantzitsuenak faktore genetikoak eta elikadura dira. Hay gran cantidad de factores que influyen en la formación de cálculos, considerándose como los más importantes los genéticos y la alimentación.

Materiala: Erizaintzako oinarrizko teknikak

Kalkuluak edo harriak neurri eta forma askotakoak izan daitezke. Hainbat gatzen kristalez eratuak daude (gatz horien artean Ca-ren gatz ugari dago). Los cálculos o piedras suelen tener tamaños y formas muy variadas y están formados por cristales de diversas sales entre las que abundan las de Ca.

Materiala: Erizaintzako oinarrizko teknikak

Litiasi gehienak koliko nefritikoarekin jartzen dira agerian. Koliko nefritikoa kalkulua ureterrean sartu eta gernuaren bidea ixten duenean gertatzen da. La mayoría de las Litiasis se ponen de manifiesto por la aparición de cólico nefrí­tico que se produce cuando el cálculo entra en el uréter obstruyendo el paso a la orina.

Materiala: Erizaintzako oinarrizko teknikak

Tratamendua kalkuluak disolbatzea edo zatitzea izan ohi da, errazago kanpora daitezen; hala ere, batzuetan kirurgia beharrezkoa izan ohi da. El tratamiento suele consistir en disolver o fragmentar los cálculos para que se eliminen más fácilmente aunque a veces en necesario la cirugía.

Materiala: Erizaintzako oinarrizko teknikak

Gernuan kristal batzuk agertzen dira. Kristal horiek kalkuluak eratzeko nolabaiteko aurrejoera adierazten dute. Es la presencia de diversos cristales en la orina, que indican una cierta predisposición para la formación de cálculos.

Materiala: Erizaintzako oinarrizko teknikak