carta Bilatu carta testuinguru gehiagotan

1
Eskutitza eta gutun-azala.
Eskutitza eta gutun-azala.

Irudi guztiak ikusi (2)

gutun > carta (15 testuinguru)
eu testuak es testuak
Gutunarekin bi aldeen erantzukizunak banantzen dira, eta ez du esan nahi kontu-ikuskaritzako prozedura guztiak egin behar ez direnik. Con la carta se separa la responsabilidad de las dos partes y no implica que no deban llevarse a cabo todos los procedimientos de auditoría.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Honi erantsitako ekitaldiko gomendioen gutunak administratzaileek egokitzat hartzen dituzten azalpenak biltzen ditu, Soter S.A.ren egoeraren, negozioen garapenaren eta beste gai batzuen gainean. Ez dago urteko kontuetan sarturik. La carta de recomendaciones adjunta del ejercicio contiene las explicaciones que los Administradores consideran oportunas sobre la situación de Soter, S.A, la evolución de sus negocios y sobre otros asuntos y no forma parte integrante de las cuentas anuales.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Gutun horretan zehaztu behar da Balantzearen dataren eta txostena igorri zenekoaren artean ez dela urteko kontuetan eragin handia izan duen gertakaririk izan. En esta carta debe especificarse que entre la fecha del Balance y la de la emisión del informe no ha habido ningún acontecimiento con repercusión relevante en las cuentas anuales.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

2 Adierazpen-gutuna 2 Carta de manifestaciones

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Ordainketak ordainketa-gutunekin egiaztatzea (atzerapenak, aitorpen-likidazioak). Verificar los pagos con las oportunas cartas de pago (aplazamientos, declaraciones-liquidaciones).

Materiala: Kontu-ikuskaritza

= Kontabilitatearen arabera BEZari atxikitako operazio guztiak ordainketa-gutunen araberako oinarri guztiak = DESBERDINTASUNAK ikusitako desberdintasun guztien azalpen zehatza (kontzeptuak eta zenbatekoak) + ikusi gabeko desberdintasuna = Total operaciones sujetas al IVA según contabilidad - Total bases según cartas de pago = DIFERENCIAS Explicación detallada de las diferencias localizadas (conceptos e importes) + diferencia no localizada

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Baieztatze zuzenaren gutuna bankuei bidaltzea (bankuen saldo-zirkularizazioa). Carta de confirmación directa a bancos (circuíarización de saldos de bancos).

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Enpresak baieztatze-gutunak prestatzen ditu ekitaldian mugimenduren bat izan duen finantza-erakunde guztiei bidaltzeko (itxiera-amaieran saldorik ez badute ere). La empresa prepara las cartas de confirmación para ser enviadas a todas la entidades financieras en las que se hayan tenido algún movimiento durante el ejercicio (incluso aunque no tengan saldo al fin del cierre).

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Gutun horiek diruaren sarrera eta irteera guztien mugimenduak izan behar dituzte, eta horiek murriztuta dauden ere adierazi behar dute. Horrez gain, ordaintzeko maileguen, kobratzeko salgaien, interesen, zergen, epaiketen, kontingentzien eta bankuarekin ikuskatutako enpresan izandako eragiketen gaineko informazio gehigarri guztia eman behar da. Estas cartas deben contener, no solo los movimientos de entradas y salidas de dinero, sino también si los mismos están restringidos y además toda aquella información adicional sobre préstamos por pagar, efectos a cobrar, intereses, gravámenes, juicios, contingencias y cualquier otra información relativa a las operaciones de la

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Administratzaileek gutun hori entregatzeari edo sinatzeari uko egiten badiote, kontu-ikuskariak aukera izango du txostenean salbuespena edo iritzi-ukoa txertatzeko, bere erantzukizuna enpresatik jaso duen informaziora mugatuta. En caso de que los Administradores se negaran a entregar la carta o no la quisieran firmar, el auditor podrá incluir en el informe una salvedad o una opinión denegada, limitando su responsabilidad a la información que ha obtenido de la empresa.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

2
karta > carta (11 testuinguru)
eu testuak es testuak
WML orriei karta sorta deitzen zaie, kartek osatzen baitituzte. A las páginas WML se les suele llamar barajas porque están compuestas por cartas.

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

Nabigatzaileak karta sortan karta batetik bestera igarotzea ahalbidetzen digu, horrela karta guztietara sartu ahal izateko. El navegador nos permite pasar de una carta a otra dentro de la baraja para así­ poder acceder a todas las cartas.

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

Karta sorta ... etiketez markatzen da; marka horien baitan karta sortako karta guztiak egongo dira. Una baraja de cartas se marca con las etiquetas ... dentro de estas marcas irán todas las cartas de la baraja.

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

WML orria HTML orria bezalakoa da, eta karta-sorta bat dago hor. Una pagina WML es como una página HTML en la que hay una serie de cartas, al conjunto de estas cartas se les suele llamar baraja.

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

Karta eta karta sorten artean nabigatzeko aukera, Web orrien artean nabigatzen den bezalaxe. Posibilidad de navegar entre cartas y barajas de la misma forma que se navega entre páginas Web.

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

WML bateragarria da XML 1.0rekin. WML orriak karta sorta deitzen dira, kartek osatzen baitituzte; WAP nabigatzaileak karta bat soilik erakuts dezake aldi batean. WML es compatible con XML 1.0. Las páginas WML son llamadas barajas ya que están compuestas por cartas, un navegador WAP, solo puede mostrar un carta al mismo tiempo.

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

Karta sortak eta kartak Barajas y cartas

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

Karta bat WAP nabigatzaileak bistara dezakeen informazio unitatea da. Una carta es la unidad de información que un navegador WAP puede mostrar.

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

Karta Carta

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

Karta da WAP nabigatzailean bistaratzen den informazio unitatea; kartak testua, datu-eremuak, estekak, etab. eduki ditzake. Una carta es la unidad de información que se muestra en un navegador WAP, una carta puede contener texto, campos de datos, enlaces...

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

karta > carta (13 testuinguru)
eu testuak es testuak
kartan, elaborazio mota horietarako espazio bat egon daiteke, hainbat arrazoi direla-eta sustatu nahi diren platerak baitira: en la carta puede aparecer un espacio destinado a este tipo de elaboraciones puesto que son platos que se quieren promocionar por diversas razones:

Materiala: Ostalaritza

Fitxa horiei esker, merkataritzako agenteek eta salmenta-aretoko profesionalek argudiatze komertzial zehatza eta eraginkorra izan dezakete, eta gainera, fitxa horien bidez zerbitzuaren espezifikotasunak abia daitezke (ardoen uztartzea, menuko edo kartako platerak, etab). Son las fichas que permiten a los comerciales y profesionales de la sala tener una argumentación comercial exacta y eficaz, y permiten poner en marcha las especificidades del servicio (maridaje de vinos platos de menú o carta etc.).

Materiala: Ostalaritza

Kartan ez dauden platerak sartzeko aukera. Admite la introducción de platos que no estén en la carta

Materiala: Ostalaritza

3- Aukeratu sukaldaritzako elaborazio bat, jatetxe bateko karta berri batean eskaintzeko, eta aplikatu atal honetan azaldutako helburuak; batez ere, 1. eta 4. helburuak eta 5. helburuko puntu guztiak. 3- Escoger una elaboración culinaria que se quiera establecer en una nueva carta de un restaurante y aplicarle cada uno de los objetivos estudiados en este apartado hacer hincapié en los objetivos 1, 4 y cada uno de los puntos del 5.

Materiala: Ostalaritza

Kartako aurkezpen kopurutzat hartzen da hartan eskaintzen diren platerak aurkeztu diren egun kopurua, aldi jakin batean; esaterako, hilabete batean. Las presentaciones en la carta hay que interpretarlas como los días durante un periodo de tiempo determinado, por ejemplo un mes, en los que los diferentes platos aparecen reflejados en la misma.

Materiala: Ostalaritza

Establezimendu batzuetan, iradokizunak edo eguneko platerak gomendatzen dira, kartakoak ez direnak, eta kartan txandakatuz jartzen dira. Hay establecimientos que recomiendan sugerencias o platos del día, éstos son diferentes a los de la carta y su impresión en la misma es rotativa.

Materiala: Ostalaritza

Laxata gastrotabernak azaroko 30 egunetan eskaini dituen plater multzo batzuen populartasun-indizea aztertu nahi du; zehazki, plater multzo hauena: hasierakoak (hileko 30 egunetan eskaintzen dira kartan) eta iradokitako platerak (larunbat eta igande guztietan eskaintzen dira kartan). El gastrobar “LaXata” desea analizar el índice de popularidad de algunos de sus grupos de platos durante los 30 días del mes de noviembre. Se pretende analizar el grupo de platos de entrantes (fijos en carta los 30 días del mes) y las sugerencias (impresas en carta todos los sábados y domingos).

Materiala: Ostalaritza

Hau da, zalantzarik gabe, karta horretan arrakasta handiena duen platera: ziazerba freskoen entsalada baratxuriekin egindako olio errearekin. La ensalada de espinacas tiernas y refrito de ajo es claramente el plato líder de esta carta habría que favorecer su venta

Materiala: Ostalaritza

Pentsatu karta batean jartzeko sortuko zenukeen plater bat. Jarri izena platerari eta azaldu zer fase izango dituen bizi-zikloan zehar. Imaginar que se debe lanzar un plato de carta de nueva creación. Poner el nombre a dicho plato y explicar las fases por las que pasará según el ciclo de vida del producto

Materiala: Ostalaritza

Platerak asoziazio bidez sortzeko taulak erabiliz, eratu plater bat edo batzuk (menu bat, karta bat, adostutako menu bat), gero sukaldaritzako tailerrean prestatzeko. Utilizar las tablas de creación de platos por asociación para que cada alumno confeccione uno o varios platos (menú, carta menú concertado, etc.) y se lleven a la práctica en el taller de cocina

Materiala: Ostalaritza