zerga Bilatu zerga testuinguru gehiagotan

1
zerga > tributo (4 testuinguru)
eu testuak es testuak
- Zergak -Tributos

Materiala: Kontu-ikuskaritza

ZERGAK TRIBUTOS

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Bestelako zergak Otros tributos

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Adibidez, notarioen ordainsariak, abokatuenak, erregistratzaileenak; memoriak, buletinak eta tituluak inprimatzea; zergak; publizitatea; tituluak ezartzean sortzen diren beste gastu batzuk. Por ejemplo, honorarios de notarios, letrados, registradores; la impresión de memorias, boletines y tí­tulos; tributos; publicidad; otros gastos de colocación de tí­tulos.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

2
zerga > impuesto (30 testuinguru)
eu testuak es testuak
Zerga motak Tipos de impuestos

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Tokiko administrazioari, autonomikoari edo estatukoari dirua ordaintzen zaionean, zergei buruz ari gara, baina bereizi beharra dago zergen eta bestelako ordainketen artean. Cuando se paga dinero a la administración local, autonómica o estatal se está hablando de impuestos, sin embargo es importante diferenciar entre los impuestos propiamente dichos y otros tipos de pago.

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Ondorengo zerbitzu hauengatik jasotako ordainsariak barne hartzen ditu: ordaindu beharreko zergei buruzko agirien kudeaketa, eskriturak egitea eta dagozkien erregistroetan aurkeztea. Comprende los honorarios por la gestión de los documentos sobre los impuestos a pagar, la confección de la escritura y la presentación en los correspondientes registros.

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Ondarearen gaineko ezohiko zerga Impuesto extraordinario sobre Patrimonio

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Udal-zergak Impuestos locales

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Legeak finkatzen du zein kausagatik ordaindu behar den. Esaterako, jaraunspena jasoz gero, Oinordekotzaren gaineko Zerga ordaindu beharko da. Es la causa que la ley fija por la que se ha de pagar, por ejemplo, se pagará el Impuesto de Sucesión si se recibe una herencia.

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Zer zerga mota daude eta zertan oinarritzen dira? ¿Que tipos de impuestos existen y en que consisten?

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

(Zergak) (Impuestos)

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

ZERGA AUTONOMIKOAK IMPUESTOS AUTONÓMICOS

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Zergak eta muga-zergak. Impuestos y aranceles.

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

zerga > impuesto (112 testuinguru)
eu testuak es testuak
- Ibilgetu materiala %2an amortizatzen dela aintzat hartuta, erregulariza ezazu biltegi bateko azken izakinek 3.533,95 euroko balioa izatea. Emaitza positiboa bada, enpresak %32,5eko zerga ordaindu beharko du. - Regularizar, teniendo en cuenta que se amortiza el Inmovilizado material en un 2%, que las existencias finales en el almacén ascienden a 3.533,95 €, y si el resultado es positivo, corresponderá a la empresa pagar el 32,5 % de impuesto.

Materiala: Kontabilitatea eta fiskalitatea

Emaitza positiboa bada, irabaziei dagokien %32,5eko zerga ordaindu behar da. Si el resultado es positivo, corresponde pagar el impuesto del 32,5 % de los beneficios.

Materiala: Kontabilitatea eta fiskalitatea

Irabazien gaineko zerga: %32,5. Impuesto sobre beneficios 32,5%.

Materiala: Kontabilitatea eta fiskalitatea

Ez da zergarik ordaintzen. No pagamos ningún impuesto.

Materiala: Kontabilitatea eta fiskalitatea

Ogasun Publikoari %35eko zerga ordaindu behar diogu, eta honela kontabilizatuko da. Deberemos pagar a Hacienda el 35% de impuesto, que dará origen a la contabilización siguiente.

Materiala: Kontabilitatea eta fiskalitatea

Mozkinen gaineko zerga (630) Ogasun Publikoa, atxikipenak eta konturako ordainketak (473) Ogasun Publikoa, sozietateen gaineko zergagatik hartzekodun (4752) Impuesto sobre beneficios (630) a Hacienda Pública, retenciones y pagos a cuenta (473) Hacienda Pública, acreedor por impuesto sobre sociedades (4752)

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Zergak. Impuestos.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

(43/1995 Legea, sozietateen gaineko zergari buruzkoa, 126. artikulua). (Ley 43/1995, art 126 del Impuesto sobre Sociedades).

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Ekitaldia amaitzean, zerga ondorengo 150.000 €-ko irabazia izan du enpresak, eta 20X1-03-25ean Akziodunen Batzar Nagusiak banaketa hau adostu zuen: Finalizado el ejercicio la empresa obtiene un beneficio después de impuestos de 150.000 €, cuya distribución acordada por la Junta General de accionistas el 25-3-20X1 es la siguiente:

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Zergetarako hornidura Provisión para impuestos

Materiala: Kontu-ikuskaritza