ganancia Bilatu ganancia testuinguru gehiagotan

1
irabazi > ganancia (30 testuinguru)
eu testuak es testuak
GALDU-IRABAZIAK. PERDIDAS Y GANANCIAS.

Materiala: Kontabilitatea eta fiskalitatea

GALDU-IRABAZIAK Pí‰RDIDAS Y GANANCIAS

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Galdu-irabazien guztizkoa Total pérdidas y ganancias

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Irabazi zirkulatzaileen gaineko zergengatiko pasiboak Pasivos por impuestos sobre las ganancias corrientes

Materiala: Kontu-ikuskaritza

- Irabaziak eta galerak. - Pérdidas y Ganancias.

Materiala: Kontabilitatea eta fiskalitatea

c) Kalkula itzazu galerak eta irabaziak osatzen dituzten partiden bariazio absolutua eta erlatiboa. c) Calcula la variación absoluta y relativa de las diferentes partidas que componen las pérdidas y ganancias.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

d) Balantzea eta Galdu-irabaziak d) Balance y Pérdidas y Ganancias

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Metatutako irabaziak Ganancias acumuladas

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Ekitaldian enplegatutako pertsonen batez besteko kopurua, kategoriaka azalduta. Horrez gain, pertsonal-gastuak ere adieraziko dira, soldaten eta alokairuen zenbatekoak eta karga sozialenak banakatuta; pentsioak estaltzen dituztenak aparte aipatuko dira, Galdu- irabazien Kontuan hala kontsignatuta ez daudenean. El número medio de personas empleadas en el curso del ejercicio, expresado por categorías, así­ como los gastos de personal, desglosando los importes relativos a los sueldos y salarios y los referidos a cargas sociales, con mención separada de los que cubren las pensiones, cuando no estén así­ consignadas en la Cuenta de Pérdidas y Ganancias.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

OINARRIAK GALERA ETA IRABAZIEN KONTUAREKIN BERDINKATZEA CONCILIACIÓN BASES CON CUENTA DE Pí‰RDIDAS Y GANANCIAS

Materiala: Kontu-ikuskaritza