obligazio Bilatu obligazio testuinguru gehiagotan

1
obligazio > obligación (46 testuinguru)
eu testuak es testuak
Gastuak zorretan uzten direnean, obligazioa sortzen da. Zor diogun pertsonari orain "zerbitzu-prestazioagatiko hartzekodun" deitzen zaio. Cuando los gastos son dejados a deber, nace una nueva obligación, el nombre de esta persona a la cual debemos ahora llamaremos "Acreedor por prestación de servicios".

Materiala: Kontabilitatea eta fiskalitatea

Ekitaldi ekonomikoa, ondasunak, eskubideak eta obligazioak amaitzen direnean enpresak duen ondareegoera islatzen duen balantzea da. Es el Balance que refleja la situación patrimonial de la empresa al finalizar el ejercicio económico, los bienes, derechos y obligaciones.

Materiala: Kontabilitatea eta fiskalitatea

Ondasunak, eskubideak eta obligazioak adierazten dituzten kontuak irekita geratzen dira. Las cuentas que representan bienes, derechos y obligaciones quedan abiertas.

Materiala: Kontabilitatea eta fiskalitatea

Egin ezazu obligazioaren ordainketaidazpena. Realiza el asiento del pago de la obligación.

Materiala: Kontabilitatea eta fiskalitatea

Ogasunarekiko obligazioa hiru hilean behin betetzen da, likidazioarekin. La obligación para con Hacienda se cumplimenta cada tres meses, con la liquidación.

Materiala: Kontabilitatea eta fiskalitatea

3.- Tarragonako Isidro Puigen ondarea ondasun, eskubide eta obligazio hauek osatzen dute: 3.- El patrimonio del Sr. Isidro Puig de Tarragona está compuesto por los siguiente bienes, derechos y obligaciones.

Materiala: Kontabilitatea eta fiskalitatea

a) zein dira ondasunak, zein eskubideak eta zein obligazioak. a) Cuales son bienes, derechos y cuales obligaciones.

Materiala: Kontabilitatea eta fiskalitatea

Enpresak obligazio fiskalak bete dituela, zerga guztiak likidatu, sailkatu, periodokatu, baloratu eta kontabilizatu direla, betiere oro har onartutako kontabilitate-printzipio eta -arauen arabera. La empresa ha cumplido con sus obligaciones fiscales, todos los impuestos han sido liquidados, clasificados, periodificados, valorados y contabilizados según los principios y normas contables generalmente aceptados.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Langileei egindako atxikipenen berdinkatzea egiaztatu, kontzeptu horrengatik enpresak dituen obligazioak gehituta, kontabilitate-oharrekin eta aitorpen-likidazioekin. Comprobar la conciliación de las retenciones practicadas a los empleados, más el resto de las obligaciones de la empresa por este concepto, con los apuntes contables y con las declaraciones-liquidaciones.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

b) Zein diren ondasunak, zein eskubideak eta zein obligazioak. b) Cuales son Bienes, derechos y obligaciones.

Materiala: Kontabilitatea eta fiskalitatea