insolvencia Bilatu insolvencia testuinguru gehiagotan

1
kaudimengabezia > insolvencia (14 testuinguru)
eu testuak es testuak
Narriadura edo kaudimengabezia Deterioro o insolvencia

Materiala: Kontu-ikuskaritza

KPOk hornidura zuzkitzeko bi modu ezartzen ditu trafikoagatiko kaudimengabezia dagoenean: El PGC establece dos formas de dotación de provisiones por insolvencias de tráfico:

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Kaudimengabezia > Insolvencia >

Materiala: Kontu-ikuskaritza

c) Sistema indibiduala, hornidura bezero edo zordun bakoitzarentzat bana-banan zuzkituta, kaudimengabezia-arriskuaren arabera c) El sistema individual, dotando la provisión de forma individual para cada cliente o deudor, según el riesgo de insolvencia

Materiala: Kontu-ikuskaritza

b) Eskuratutako zorraren konpromisoa betetzeko abal- eta berme-sistemak, kaudimengabezia-arriskuaren arabera b) Sistema de avales y garantías para cumplir con el compromiso de la deuda adquirida según el riesgo de insolvencia

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Pravest SA enpresa 20XX(e)ko ekitaldian ikuskatzen ari dira, eta kontabilitatean bezero baten kaudimengabeziagatiko hornidura kontabilizatu du. Kaudimengabezia aitortu du 10.000 €-ko zenbatekoan. La empresa Pravest, S.A. está siendo auditada en el ejercicio 20XX, y contempla en su contabilidad una provisión por insolvencias de un cliente que se declara en insolvencia por un importe de 10.000 €.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Kaudimengabeziagatiko hornidura gastu kengarritzat hartuko da (43/1995 Legearen 12. artikulua, sozietateen gaineko zergari buruzkoa) kasu hauetan: La provisión por insolvencias se contempla como gasto deducible (Ley 43/1995 artí­culo 12 del Impuesto sobre Sociedades) cuando:

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Kaudimengabeziagatiko hornidurak aztertzea Análisis de las provisiones por insolvencias

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Kaudimengabeziagatiko horniduran gastutzat kontabilizatutako zenbatekoak kaudimengabeziagatiko dagokion horniduran kontrakontua duela egiaztatu behar da. Comprobar que el importe contabilizado como gasto en la dotación por insolvencias tiene su contrapartida con la correspondiente provisión por insolvencias.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Kaudimengabeziaren hornidura zuzkitzeko prozedurak egon behar dira, atzeratutako saldoak kobratzeko eta salgaiak kontrolatzeko (zorrokoak, deskontatuak, kobratze-gestiokoak eta ordaindu gabeak). Existencia de un procedimiento para la dotación de la provisión de insolvencias, para el cobro de saldos atrasados y para el control de efectos (en cartera, descontados, en gestión de cobro e impagados).

Materiala: Kontu-ikuskaritza