moneta Bilatu moneta testuinguru gehiagotan

1
moneta > moneda (31 testuinguru)
eu testuak es testuak
Balore edo kreditu bakoitzaren kanbio-diferentzia positiboak edo negatiboak epemugaren edo monetaren arabera sailkatuko dira. Las diferencias de cambio positivas o negativas de cada valor o crédito se clasificarán en función del perí­odo de vencimiento y de la moneda.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Oro har, nazio-monetara bihurtzeko erosketa-prezioari edo ekoizpen-kostuari erosketa bakoitza egiten deneko datan indarrean dagoen kanbio-tasa aplikatzen zaio, eta balio hori erabiliko da izakinak baloratzeko identifikazio espezifikoaren irizpidea aplikatzen bada, baita PMP, FIFO, LIFO edo antzekoak aplikatzen badira ere. Como norma general su conversión en moneda nacional se hará aplicando al precio de adquisición o al coste de producción el tipo de cambio vigente en la fecha en que se produce cada adquisición, y esta valoración será la que se utiliza tanto si se aplica el criterio de identificación especí­fica para la valoración de existencias, como si se aplican el PMP, FIFO, LIFO

Materiala: Kontu-ikuskaritza

KPOko 14. balorazio-arauak ezartzen du euroa ez den moneta nazio-moneta batera aldatzean eragiketa egindako unean indarrean dagoen kanbio-tasa aplikatuko dela. La norma de valoración 14a del PGC establece que la conversión en moneda nacional de moneda distinta del euro se realizará aplicando el tipo de cambio vigente en la fecha de la operación.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Diferentzia positiboak atzerri-monetan Diferencias positivas en moneda distinta el euro

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Atzerriko monetan dauden zorrak eragiketaren datan indarrean dagoen kanbio-tasa aplikatuta aldatuko dira eurotara. La conversión al euro de los débitos en moneda distinta del euro se realizará aplicando el tipo de cambio vigente en la fecha de la operación.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Urteko kontuak osatzen dituzten elementuak ingurune ekonomikoko monetan baloratuko dira, nahiz eurotan aurkeztu. Los elementos integrantes de las cuentas anuales se valorarán en la moneda de su entorno económico, sin perjuicio de su presentación en euros.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Urteko kontuetan eta eguneroko liburuan eurotan kontabilizatu ahal izango dira, baina liburu osagarrietan moneta erabilgarrian. Podrá efectuarse la contabilización en euros en las cuentas anuales y en el libro diario, pero en moneda funcional en los libros auxiliares

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Balorazio okerra edo atzerriko monetan dauden saldoak ezkutatzea Valoración incorrecta u omisiónde los saldos en moneda distinta del euro

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Atzerri-monetako hornitzaileak ($) (4004.1) Diferentzia positiboak atzerri-monetan (136) Kanbio-diferentzia positiboak (768) Proveedores moneda distinta del euro ($) (4004.1) a Diferencias positivas de cambio en moneda distinta del euro (136) a Diferencias positivas de cambio (768)

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Kanbio-tasen aldaketak direla-eta (monetaren kotizazioa) tresnaren balioa jaisteko aukera Posibilidad de que el valor del instrumento disminuya debido a las variaciones en los tipos de cambio (cotización de la moneda).

Materiala: Kontu-ikuskaritza

moneta > moneda (40 testuinguru)
eu testuak es testuak
Moneta bihurtzeko transakzioa da, eta edozein pantailatan erabil daiteke, edozein unetan. Gure sistemak euroak ditu lehenetsita. Ikus ditzagun adibide batzuk: Es una transacción para convertir monedas. Se puede utilizar desde cualquier pantalla y en cualquier momento. Nuestro sistema esta configurado por defecto en Euros. Veamos algunos ejemplos:

Materiala: Amadeus programa. Apunteak

100 libera esterlina lehenetsitako monetara bihurtzeko (euroak edo tokikoak) Convertir 100 libras esterlinas a la moneda configurada por defecto ( Euros o local)

Materiala: Amadeus programa. Apunteak

Gogoan izan nahi dugun herrialdearen izena duen DC transakzioak monetaren kodea eta izena erakusten dituela. Recuerda que la transacción DC con el nombre del paí­s deseado, nos muestra el código y nombre de la moneda.

Materiala: Amadeus programa. Apunteak

Pantailako tokiko moneta beste moneta batera edo NUCetara bihurtzeko erabiltzen da FQD transakzioa, baita alderantzizko eragiketa egiteko ere. Londres Madril hegaldi bat saltzen badugu transakzio honen bidez: Se utiliza para convertir la moneda local de la pantalla FQD en cualquier otra moneda o en NUCs y viceversa. Si vendemos un Londres Madrid, mediante la transacción:

Materiala: Amadeus programa. Apunteak

Ez nahasi FQC transakzioarekin; hura moneta-bihurgailua da. 900 dolar estatubatuar NUCetara bihurtzeko, hau egingo dugu: No confundir con la transacción FQC que es un conversor de monedas. Para convertir 900 Dólares estadounidenses a NUC, haríamos:

Materiala: Amadeus programa. Apunteak

Tarifa publikoetan monetaren kodea eta tasarik gabeko zenbatekoa agertzen dira, eta gero END hitza. Monetaren kodea normalean euroa izango da (EUR), eta, nazioartekoa bada, NUC, eta jarraian truke mota edo ROEa. Tarifa Garbietan ez da zenbatekorik jartzen. En las tarifas públicas aparece un código de moneda y el importe sin tasas, seguido de la palabra END. El código de moneda será, normalmente, el Euro (EUR) y si la ruta es internacional será el NUC seguido del tipo de cambio ó ROE. En tarifas Netas no se pone importes

Materiala: Amadeus programa. Apunteak

Moneta zehaztuta Especificando tipo de moneda

Materiala: Amadeus programa. Apunteak

Moneta zehaztuta Especificando moneda

Materiala: Amadeus programa. Apunteak

Tokian tokiko monetara aldatzea Cambiar a moneda local

Materiala: Amadeus programa. Apunteak

One way eta round trip (joan-etorria) bidaietarako tarifen zutabeak eta moneta-kodea Columnas de tarifa para viajes one way Y round trip (ida y vuelta) así­ como el código de moneda

Materiala: Amadeus programa. Apunteak