ondasun Bilatu ondasun testuinguru gehiagotan

1
ondasun > bien (79 testuinguru)
eu testuak es testuak
Enpresak erabiltzen dituen edo eskuragarri dituen ondasun higigarri eta higiezinak alokatzean sortutakoak izango dira errentamenduak. Los arrendamientos serán los devengados por el alquiler de bienes muebles e inmuebles en uso o a disposición de la empresa.

Materiala: Kontabilitatea eta fiskalitatea

Ondasun ibilgetuei eustean sortzen diren gastuak dira. Estos gastos son los que se originan en el sostenimiento de los bienes de Inmovilizado.

Materiala: Kontabilitatea eta fiskalitatea

Ekitaldi ekonomikoa, ondasunak, eskubideak eta obligazioak amaitzen direnean enpresak duen ondareegoera islatzen duen balantzea da. Es el Balance que refleja la situación patrimonial de la empresa al finalizar el ejercicio económico, los bienes, derechos y obligaciones.

Materiala: Kontabilitatea eta fiskalitatea

Ondasunak, eskubideak eta obligazioak adierazten dituzten kontuak irekita geratzen dira. Las cuentas que representan bienes, derechos y obligaciones quedan abiertas.

Materiala: Kontabilitatea eta fiskalitatea

9.- Kontabiliza ezazu metodo zuzenaren bidez jarraian aipatzen diren ondasunen amortizazioa: 9.- Contabiliza por el método directo la amortización de los bienes que se te citan a continuación:

Materiala: Kontabilitatea eta fiskalitatea

Ondasunen bizitza amaitzen denean beste ondasun bat erosi ahal izateko baliabideak izatea horretarako sortu den funtsari esker. Para al término de vida del bien en cuestión poder tener o contar con medios dinerarios para hacer frente a la compra de un nuevo bien, gracias al fondo creado para tal fin.

Materiala: Kontabilitatea eta fiskalitatea

Ondarea osatzen duten ondasun gehienek balioa galtzeko prozesu bat jasaten dute. La gran mayoría de los bienes que componen el patrimonio están inmersos en un proceso de depreciación o pérdida de valor.

Materiala: Kontabilitatea eta fiskalitatea

3.- Tarragonako Isidro Puigen ondarea ondasun, eskubide eta obligazio hauek osatzen dute: 3.- El patrimonio del Sr. Isidro Puig de Tarragona está compuesto por los siguiente bienes, derechos y obligaciones.

Materiala: Kontabilitatea eta fiskalitatea

Lurrak eta ondasun naturalak. Terrenos bienes naturales.

Materiala: Kontabilitatea eta fiskalitatea

Kapitalak ondasunen balioa adierazten du, bai eta enpresariak negozioa hastean eta aurrerantzean egindako ekarpenak ere. El capital representa el valor de los bienes, así­ como también las aportaciones realizadas por el empresario, bien al comienzo del negocio bien en sucesivas aportaciones.

Materiala: Kontabilitatea eta fiskalitatea

2
ondasun > capital (1 testuinguru)
eu testuak es testuak
Erreserba legalak edo estatutu-erreserbak zuzkitu ostean banatu ahal izango dira dibidenduak, baina beharrezkoa da banaketa horren ostean ondasun garbiak kapital sozialaren zifra gainditzea. Se podrán repartir dividendos una vez se hayan dotado las reservas legales o estatutarias establecidas, siendo necesario que el importe del patrimonio neto después de la distribución supere la cifra del capital social.

Materiala: Kontu-ikuskaritza