cobro Bilatu cobro testuinguru gehiagotan

1
kobratze > cobro (10 testuinguru)
eu testuak es testuak
DIRU-SARREREN ETA KOBRATZEEN ZIKLOA CICLO DE INGRESOS Y COBROS

Materiala: Kontu-ikuskaritza

1. Ondo bereizita al daude salmenta-, kobratze- eta kontabilitate- funtzioak? 1 ¿Las funciones de venta, cobro y contabilidad se encuentran suficientemente segregadas?

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Saldoa baieztatuta, saldoaren existentzia eta baliozkotasuna ziurtatzen dira, eta, zeharka bada ere, proba horrek ebidentzia ematen du saldo jakin batzuen kobratze-arriskuen gainean, kargu eta abonuei dagokienez desadostasunak daudenean. La confirmación del saldo permite asegurar la existencia y validez del saldo y, de forma indirecta, esta prueba suministrará cierta evidencia sobre los riesgos de cobro en determinados saldos, en aquellos casos de desacuerdo respecto a cargos y abonos.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Salmenta-eragiketen ekitaldi-amaierako banaketa berrikustea, dokumentazio egokiarekin (eskariak, irteera-albaranak, fakturak, kobratze-ordainagiriak eta abar), eragiketak osotara dauden egiaztatzeko. Revisar el corte de fin de ejercicio de las operaciones de ventas con la correspondiente documentación (pedidos, albaranes de salida, facturas, recibos de cobro, etc.), para verificar la integridad de las operaciones que los generan.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Kobratze-prozesua. Proceso de cobro.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Kaudimengabeziaren hornidura zuzkitzeko prozedurak egon behar dira, atzeratutako saldoak kobratzeko eta salgaiak kontrolatzeko (zorrokoak, deskontatuak, kobratze-gestiokoak eta ordaindu gabeak). Existencia de un procedimiento para la dotación de la provisión de insolvencias, para el cobro de saldos atrasados y para el control de efectos (en cartera, descontados, en gestión de cobro e impagados).

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Hau da, saldoak benetan existitzen direla eta kobratuko direla frogatzea, egoera dena delakoa izanda ere (kobratze-gestioan, deskontatuetan, factoring-ean, auzitan, zalantzazko kobratzean eta abarretan). Es decir, comprobará que los saldos existen realmente y son cobrables sea cual sea su situación (en gestión de cobro, descontados, en factoñng, en litigio, de dudoso cobro, etc.),

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Azkenik, enpresak egindako salmentak ekitaldi ekonomiko bakoitzean egozteko sortzapen-datak izango du lehentasuna, eta ez kobratze- edo ordaintze-datak. Finalmente, señalar que para la imputación contable a su correspondiente ejercicio económico de las operaciones de venta realizadas por la empresa primará generalmente la fecha de devengo y no la de cobro o pago.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Salmenta-eragiketak, zerbitzuen prestazioak, bestelako kudeaketa-sarrerak eta horiek gerora dakarten kobratze-eskubidea diru-sarreren zikloan eta kobratze-eskubideetan egiten diren jarduerak dira. Ziklo hori guztiz funtsezkoa da enpresarentzat. Las operaciones de ventas, prestaciones de servicios y otros ingresos de gestión y su posterior derecho de cobro, son las diversas actividades desarrolladas por el ciclo de ingresos y derechos de cobro, siendo este ciclo de vital importancia para la empresa

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Salmenta-eragiketen ekitaldi-amaierako banaketa berrikustea, dokumentazio egokiarekin (eskariak, irteera-albaranak, fakturak, kobratze-ordainagiriak eta abar), eragiketak osotara dauden egiaztatzeko. Revisar el corte de fin de ejercicio de las operaciones de ventas con la correspondiente documentación (pedidos, albaranes de salida, facturas, recibos de cobro, etc.)

Materiala: Kontu-ikuskaritza

kobrantza > cobro (22 testuinguru)
eu testuak es testuak
b) Bankuko laburpenetan kobrantzak egiaztatzea b) Comprobar los cobros con los extractos bancarios

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Kontu-ikuskariak kobrantza dudagarriko bezeroen hornidurak egiaztatzen dituenean, enpresak zuzkitutakoak, hau egiaztatzen du: Cuando el auditor comprueba la corrección de las provisiones de clientes de dudoso cobro dotadas por la empresa, está verificando la afirmación siguiente:

Materiala: Kontu-ikuskaritza

b) Zenbait egun igaro ostean jakin da 200 € kobratu zitzaizkiola bezero bati, eta kobrantza ez zela kontabilizatu. b) Pasados varios días se conoce que los 200 € se habían cobrado a un cliente y no se había contabilizado el cobro.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

GEHI: Bankuak kontabilizatu gabeko kobrantzak (enpresaren karguak, bankuak abonatu gabeak) Efektu sorta 5.000 GEHI: Enpresak kontabilizatu gabeko ordainketa (bankuaren karguak, enpresak abonatu gabeak) Elektrizitatearen ordainagiria 1.000 KEN: Enpresak kontabilizatu gabeko kobrantzak (bankuaren MíS: Cobros no contabilizados por el banco (Cargos de la empresa, no abonados por el banco) Remesa de efectos 5.000 MíS: Pagos no contabilizados por la empresa (Cargos del banco, no abonados por la empresa) Recibo de electricidad 1.000 MENOS: Cobros no contabilizados por la empresa (Abonos del banco,

Materiala: Kontu-ikuskaritza

3. Kobrantzak eta ordainketak egiten ez dituen norbait ba al dago bankuko kontuak aldizka ondo berdinkatzeko? 3 ¿Hay alguna persona que, ajena a las funciones de cobros y pagos, reconcilie adecuadamente y con periodicidad las cuentas bancarias?

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Enpresak ez du kobratzailerik edo eskura kobrantzak egiteko sistema eraginkorragorik, eta lan hori saltzaileek egiten dute La empresa no dispone de cobradores ni de otro sistema más eficaz para los cobros al contado y esta labor la realizan los vendedores

Materiala: Kontu-ikuskaritza

1. Sukurtsal bakoitzeko kutxako kobrantzak enpresaren kutxa nagusira pasatzen al dira? 1 ¿Los cobros por caja de cada sucursal se traspasan a la caja central de la empresa?

Materiala: Kontu-ikuskaritza

|Kasu honetan, ezinbestekoa da egiaztatzea eskudiru gisa erregistratutako zenbatekoa erabilgarri gisa existitzen dela Txekea ikertu egin behar da hurrengo ekitaldi hasieran kobrantza egin bada, eta, hori hala bada, nominaleko 2.000 € diruzaintzako zenbateko nagusi gisa sartu behar dira. Zigiluen zenbatekoa behar baino lehenagoko gastu gisa kontabilizatu beharko litzateke. Txartelak egiaztatu egin behar dira, ekitaldiko gastuak diren ikusteko, edo, bestela, kobratzeko ko En este supuesto es básico comprobar que el importe registrado como efectivo exista como disponible El cheque debe ser investigado si a inicios del ejercicio siguiente se ha realizado el cobro, y, en caso afirmativo, los 2 000 € de nominal se deben incluir como mayor importe de tesorería El importe de los sellos se debería contabilizar como Gastos anticipados Los vales debe ser verificados para comprobar si han dado lugar a gastos del

Materiala: Kontu-ikuskaritza

GEHI: Bankuak kontabilizatu gabeko kobrantzak (enpresaren karguak, bankuak abonatu gabeak) MíS: Cobros no contabilizados por el banco (cargos de la empresa, no abonados por el banco)

Materiala: Kontu-ikuskaritza

KEN: Enpresak kontabilizatu gabeko kobrantzak (bankuaren abonuak, enpresak kargatu gabeak) MENOS: Cobros no contabilizados por la empresa (abonos del banco, no cargados por la empresa)

Materiala: Kontu-ikuskaritza