zaintza Bilatu zaintza testuinguru gehiagotan

1
zaintza > custodia (14 testuinguru)
eu testuak es testuak
- Langile batek ez du inoiz eragiketa hasieratik amaierara egingo; bereizi egingo dira, alde batetik, eskudiruaren baimentze-, zaintza- edo erabilera-funtzioak eta, bestetik, eragiketen erregistroa (funtzioak banatzea). - Ningún empleado debe realizar las operaciones de principio a fin, separando las funciones de autorización, custodia o manejo del efectivo y el registro de las operaciones (segregación de funciones).

Materiala: Kontu-ikuskaritza

- Funtsen erabilera zehazteko idatzizko araudi bat izan behar da, funtsen nahiz txeke-taloitegien zaintza eraginkorra bermatzeko. - Deben existir normas por escrito determinando una operativa del manejo de fondos que garantice la custodia efectiva de los fondos y los talonarios de cheques.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Kobratze-dokumentuen zaintza kontabilitate-sailetik kanpo egin behar da, dokumentu horiek negoziagarriak ez direnean ere. La custodia de los documentos de cobro, aunque no fueran negociables, debe mantenerse en lugar independiente fuera del departamento de contabilidad.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Salmentak, fakturazioak, kontabilizazioak, kobratzeko kontuak, diruzaintza eta dokumentuen zaintza, kredituen baimenak, prezioak onartzea, eta deskontu nahiz hobari motak pertsona eta sail desberdinek landu behar dituzte. Los aspectos relativos a las ventas, facturación, contabilización, cuentas a cobrar, tesorería, control y custodia de documentos, autorización de créditos, aprobación de precios, tipos descuentos y bonificaciones, deben ser realizadas por personas o departamentos diferentes.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

3. Zenbaketa fisikoa eta ikuskatzea zaintzaz eta kontabilitate-kontrolaz arduratzen denak ez beste norbaitek egiten al du? 3 ¿El recuento fí­sico y la supervisión del mismo se realizan por personas distintas a los responsables de su custodia y de su control contable?

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Hirugarren batzuen esku dauden izakinak egiaztatzea (gordailuak, zaintzan daudenak, eta abar), Verificar las existencias en poder de terceros (depósitos, en custodia, etc.)

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Aseguru-polizekin izakinek arrisku-estaldura egokia dutela egiaztatu, eta zaintzarako, suteen nahiz lapurreten kontrako babeserako, kalteen eta galeren prebentziorako sistema egokiak dituztela. Verificar que las existencias tienen la suficiente cobertura de riesgos por pólizas de seguros, así­ como corroborar la existencia de instalaciones y sistemas adecuados de custodia, protección contra incendio y hurto, prevención de daños o pérdidas que puedan producirse.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Kontabilitatearen eta balioen zaintzaren artean funtzioak gaizki banatzea. Segregación inadecuada de funciones entre la contabilidad y la custodia de valores.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Kudeaketa-gastuak eta zorroaren zaintza. Gastos de gestión y custodia de la cartera.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Izakinen jabetza, zaintza eta aseguru-estaldura baieztatzea Confirmación de la propiedad, custodia y cobertura de seguros de las existencias

Materiala: Kontu-ikuskaritza

2
zaintza > guarda (5 testuinguru)
eu testuak es testuak
Adingaberen bat zerbitzuren batean sartzea edo tutoretza- edo zaintza-aldaketak. Internamiento de algún menor o cambios de tutela o guarda.

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Seme-alaben mantenu-pentsioei eta bikotekidearen pentsio konpentsatzaileari, herentzietatik eratorritako gaiei, guraso-ahalari, zaintza eta babesari, bisita-erregimenari, ondasunen banantzeari eta kitatzeari, ezkontegoitzaren erabilerari eta antzekoei lotutako gaietan zehazten dira. Se concretan en temas relacionados con las pensiones alimenticias de los hijos y con la pensión compensatoria de la pareja, con cuestiones derivadas de herencias, con la patria potestad, la guarda y custodia, el régimen de visitas, la separación y liquidación de bienes, el uso del domicilio conyugal, etc.

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Adingabearen zaintza eta tutoretza gurasoek izanik, lanerako plan bat sinatzen da eta kasuaren segimendu zehatza egiten da, baloratzen den arte. Manteniendo la guarda y tutela del menor los padres, se firma un plan de trabajo y se realiza un seguimiento exhaustivo del caso hasta su valoración.

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Adingabearen tutoretza administrazioak hartzen du bere gain, baina gurasoek mantentzen dute haren zaintza. La tutela del menor es asumida por la Administración, pero los padres mantienen la guarda.

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Babes-neurria da, eta adingabearen zaintza haren guraso ez direnek beren gain hartzean datza. Hala ere, guraso-agintearen edo zaintzaren titulartasuna ez da aldatzen. Es una medida de protección que consiste en la asunción de la guarda del menor por personas que no son sus padres o tutores, sin producirse ningún cambio en la titularidad de la patria potestad o tutela.

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

zaintza > custodia (6 testuinguru)
eu testuak es testuak
Mekanismoen bidez, familia-etxebizitzaren eskuduntza, haurren zaintza ematea eta elikadura-prestazioengatiko behin-behineko erregimena ezartzea. A través de los mecanismos la atribución de la vivienda familiar, la concesión de la custodia de los hijos y el establecimiento de un régimen provisional de prestación por alimentos.

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Izaera zibileko (bisita-erregimena kentzea, zaintza kentzea, etxebizitza erabiltzeko eta gozatzeko eskudantzia eta abar) eta penaleko (behin-behineko espetxealdia, urruntzeko agindua, bizitzeko debekua eta abar) neurriak berehalako ebazpen bakarrean bateratzea. Concentrar en una única e inmediata resolución, medidas de naturaleza civil (suspensión del régimen de visitas, retirada de la custodia, atribución de uso y disfrute del domicilio, etc.), y penal (prisión provisional, orden de alejamiento, prohibición de residencia, etc.).

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Familiari eremu bat ematen dio, eta eremu horretan familiako kideek erabaki behar dituzten gai guztiak sar daitezke, legezko garrantzia duten edo ez kontuan hartu gabe (zaintza, bisitak, ekonomia-erregimena...), eta erabaki horiek eta erabakiei lotutako emozioak modu harmoniatsuan sartuko dira". Proporciona a la familia un espacio en el que pueden tener cabida todos aquellos temas sobre los que sus miembros deben tomar decisiones, tengan o no tengan relevancia legal (custodia, visitas, régimen económico...), integrando de forma armoniosa tales decisiones y las emociones asociadas a éstas".

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Bitartean, Gaztela eta Leongo Junta adingabearen zaintza berreskuratzea aztertzen hasi zen. Mientras, la Junta de Castilla y León estudia recuperar la custodia del menor.

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Ohikoa izaten da, halaber, adingabeen auzitegietan legezko prozesu gatazkatsuak sortzea haur horiek legez hartzean, hain zuzen ere, gurasoek (ez dute seme-alabekiko erantzukizuna beren gain hartzeko gaitasunik) aitona-amonei haurren zaintza itzul diezaietela eskatzen baitiete azkenean. Aitona-amonen laguntzeko gaitasuna murriztu egiten da, beren seme-alaben arazoak direla medio, eta aitona-amonen zeregina gauzatu ordez berriro guraso-eginkizuna hartzen dute, eta horrek guztiak gaindituta zituzten bizi-zikloko etapei berriz ekiteak Es frecuente, también, que se deriven procesos legales conflictivos en los tribunales de menores cuando se produce la acogida legal de estos niños, ya que los padres (que no demuestran la capacidad de asumir la responsabilidad filial) suelen acabar solicitando la devolución de la custodia a los abuelos, a los que su capacidad de ayuda acaba mermada por la propia problemática de sus hijos y el desgaste que supone retomar etapas del

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Guraso bakarreko familiak diren arren (gurasoetako batek seme-alaben zaintza izango baitu), hemen sar daitezke, horrelako familiek arrisku hauek izan baititzakete, besteak beste: Aunque siguen siendo familias monoparentales, puesto que uno de los dos progenitores tendrá la custodia de los hijos, cabe mencionarlas aquí­ por los riesgos que pueden tener este tipo de familias:

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

3
zaintza > cuidado (41 testuinguru)
eu testuak es testuak
Norberaren babeserako eta zaintzarako laguntzak. Ayudas para la protección y el cuidado personal.

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Baliabide horien artean, laguntza pertsonala eta oinarrizko zaintzak nabarmendu behar dira. Entre estos recursos, el apoyo personal y los cuidados básicos ocupan un lugar destacado.

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Familiako, gizarteko, laneko eta etxeko antolaketa indartzea, baita seme-alabekiko harremana eta haien zaintza ere. Potenciación de la organización familiar, social, laboral y doméstica, así­ como de la relación y el cuidado de los hijos.

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Pertsona adinduaren zaintza Cuidado de la persona mayor

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Hori dela eta, beharrezkoa da gizarte-politikak komunitatearen zaintza eta familiarentzako laguntza-programak sustatzera zuzentzea. Por ello es necesario que las polí­ticas sociales se orienten a favorecer los cuidados en la comunidad y los programas de apoyo a la familia.

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Etxearen zaintza Cuidado de la casa

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

I Baratzaren zaintza: ^ El cuidado del huerto:

Materiala: Jolasaren metodologia

I Animalien zaintza: I El cuidado de los animales:

Materiala: Jolasaren metodologia

Jakina da, beste ugaztun batzuen aldean, haurra oso babesgabe egoten dela jaioberritan, eta, bizirik irauteko, bizi den talde sozialaren laguntza eta zaintza behar dituela, bereziki, inguruko helduena. Ahora bien, a diferencia de otros mamí­feros, el niño cuando nace se encuentra muy indefenso, su supervivencia depende de la ayuda y cuidado del grupo social donde vive, especialmente de los adultos que le rodean.

Materiala: Autonomia pertsonala eta osasuna

- Norberaren buruaren zaintza - Cuidado propio

Materiala: Ezintasuna

zainketa > cuidado (1 testuinguru)
eu testuak es testuak
Zaintza bereziak Cuidados especiales

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

zaintza > cuidado (10 testuinguru)
eu testuak es testuak
Alde batetik, bezeroak eskatuko du zuzendari tekniko eta artistikoak irudia aztertzea, bere eskaera posibleekin (helburu edo/eta beharrekin) nahiz modako joerekin erlazionatuz; analisiaren emaitza egin litezkeen aldaketen eta eraldaketen arabera eta bezeroaren beharrizanen arabera ebaluatzea; zaintza eta eraldaketa estetikoen proposamen bat planteatzea, ileari, azkazalei edota Por un lado, el cliente requerirá que el diretor técnico-artí­stico analice la imagen relacionandola con sus posibles demandas( objetivos y/o necesidades) y con las tendencias de moda; que evalúe el resultado del analisis de acuerdo con las posibilidadess de cambios y transformaciones que puedan realizarse y las necesidades del cliente; que plantee una propuesta técnica de cuidados y

Materiala: Ile-apainketa. Zuzendaritza tekniko

Estetikak eta gorputzaren zaintzak garrantzi handia hartu zuten. La estética y cuidado corporal adquieren gran importancia.

Materiala: Ile-apainketa. Zuzendaritza tekniko

Izan ere, emakumeek inoiz baino gehiago erakutsi nahi dute profesionaltasunak ez duela zertan edertasunarekin eta horrek eskatzen duen zaintzarekin bateragaitza izan. Las mujeres quieren demostrar más que nunca que su profesionalidad no está reñida en ningún caso con su belleza y los cuidados que esta necesita.

Materiala: Ile-apainketa. Zuzendaritza tekniko

Bere aldetik, gizonezkoak ez du atzean geratu nahi izan, gero eta gehiago kezkatzen da bere fisikoaz, eta produktu kosmetikoak erabiltzen, modaren joerei jarraitzen eta zaintza pertsonalaz arduratzeagatik ez lotsatzen hasi da. A su vez, el hombre no querrá ser menos, y empieza también a preocuparse cada vez más por su fí­sico, a utilizar productos cosméticos, a seguir las tendencias de la moda y a no avergonzarse de dedicarse a los cuidados personales.

Materiala: Ile-apainketa. Zuzendaritza tekniko

Irudi pertsonalaren zaintza. El cuidado de la imagen personal.

Materiala: Ile-apainketa. Zuzendaritza tekniko

Ile-apaindegi batek eskaintzen dituen zerbitzu guztiek edergintzarekin eta ilearen zaintzarekin zerikusia badute ere, askotarikoak izaten dira; beraz, zerbitzu horien protokoloa egiteko, egingo den lan-motaren arabera sailkatu behar ditugu lehenik bezeroak. Aunque todos los servicios que ofrece un salón de peluquería estén relacionados con el embellecimiento y el cuidado del cabello, son de í­ndole muy variada; por tanto, para protocolizar dichos servicios debemos, en primer lugar, c1asificarlos en función del tipo de trabajo que se va a realizar.

Materiala: Ile-apainketa. Zuzendaritza tekniko

Bizarra eta bibotearen zaintza bi teknikaz egin daiteke: Los cuidados de la barba y el bigote se pueden realizar mediante dos técnicas:

Materiala: Ile-apainketa. Zuzendaritza tekniko

Egin daitezkeen zuzenketa bakarrak luzera, forma eta koloreari dagozkionak soilik dira, alterazio ez-patologikoen zaintzaz gain. Las únicas correcciones que se pueden hacer en las uñas son las relacionadas con la longitud, forma y color, además de los cuidados de las alteraciones no patológicas.

Materiala: Ile-apainketa. Zuzendaritza tekniko

Orrazkeraren eta manikuraren zaintza. El cuidado de nuestro peinado y manicura.

Materiala: Ile-apainketa. Zuzendaritza tekniko

Bezeroari zaintza horiei buruzko aholkuak ematea eta kasu bakoitzean kosmetikorik egokienak hautatzea izango da ile-apaintzailearen funtzio nagusietako bat. Asesorar a la cliente sobre estos cuidados y seleccionar los cosméticos más sadecuados en cada caso será una de las principales funciones del profesionald de la peluquería .

Materiala: Ile-apainketa. Zuzendaritza tekniko