zuzkidura Bilatu zuzkidura testuinguru gehiagotan

1
zuzkidura > dotación (26 testuinguru)
eu testuak es testuak
* Kapitalizazioa eta kalkulatutako balio-bizitzaren politika ebaluatzea: Amortizazioa berriro kalkulatzea (metatua eta ekitaldiko zuzkidura). * Evaluación de la polí­tica de capitalización y útil" target="_blank">vida útil estimada: Recálculo de amortización (acumulada y dotación del ejercicio).

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Amortizazioaren zuzkidura kalkulatzeko, kontzeptu hauek zehaztu behar dira: Para el cálculo de la dotación de amortización se tendrán que determinar los conceptos siguientes:

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Gertakari objektiboengatik (ordainketa-etendura, porrota, hartzekodunen konkurtsoa eta abar) ordaingabeari egotzitako arrisku zehatza zenbatetsi dela jakiten den unean egingo da zuzkidura. Su dotación se efectuará en el momento en que se tiene conocimiento de la contingencia por la estimación especí­fica del riesgo atribuido al impagado que se produce por hechos objetivos (suspensión de pagos, quiebra, concurso de acreedores, etc.).

Materiala: Kontu-ikuskaritza

c) Berriro kalkulatuko ditu ekitaldian egindako zuzkidurak. eta liburu nagusiko saldoarekin bat datozen egiaztatu. b) Recalcular las dotaciones realizadas en el ejercicio y su comprobación con el saldo del Mayor

Materiala: Kontu-ikuskaritza

6. Ekitaldi-itxieran egiaztatzen al da horniduren kontuen saldoek duten arrazoizkotasuna eta zuzkidurak soberakinekin nahiz hornidura horien aplikazioekin konpentsatu diren? 6 ¿Se comprueba al cierre del ejercicio la razonabilidad de los saldos de las cuentas de provisiones y que no se han compensado dotaciones con excesos y aplicaciones de dichas provisiones?

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Zuzkidura Dotación

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Gehiegizko zuzkidurak. Dotaciones excesivas.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

- Kontabilitateko printzipioak eta arauak ondo ezarrita eta modu uniformean daudela, batez ere gastuen eta sarreren korrelazioan, periodokatzeetan, horniduren zuzkiduretan eta sortzapenean. - La adecuada aplicación y uniformidad de los principios y normas contables, principalmente en la correlación del gasto con el ingreso, en las periodificaciones, en las dotaciones de provisiones y en el devengo.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

- Trafikoko kaudimengabeziarako horniduraren zuzkidura - Dotación provisión insolvencias tráfico

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Saldu osteko bermeengatiko horniduren zuzkidura (69x) Saldu osteko bermeetarako hornidura (14x) Dotación a la provisión por garantías posventas (69x) a Provisión para garantías posventas (14x)

Materiala: Kontu-ikuskaritza