ajuste Bilatu ajuste testuinguru gehiagotan

1
doikuntza > ajuste (18 testuinguru)
eu testuak es testuak
Motorraren abiaduraren doikuntza fin eta automatikoa 1:100. Ajuste fino y automático de la velocidad del motor 1:100.

Materiala: Industria komunikazioak

Doikuntzak eta martxan jartzea......... Ajustes y puesta en marcha.............

Materiala: Neurketa- eta erregulazio-sistemen garapena I

Instalazioa eta doikuntzak........ Instalación y ajustes ..................

Materiala: Neurketa- eta erregulazio-sistemen garapena I

Instalazioa, doikuntzak eta egiaztapenak.... Instalación, ajustes y verificaciones......

Materiala: Neurketa- eta erregulazio-sistemen garapena I

Doikuntzak eta martxan jartzea Ajustes y puesta en marcha

Materiala: Neurketa- eta erregulazio-sistemen garapena I

Kontrolagailua elikatu aurretik, barne-doikuntza batzuk egin behar ditugu, eta mikroetengailu batzuk posizio egokietan jarri behar ditugu. Antes de alimentar el controlador debemos realizar unos ajustes internos, situando una serie de microinterruptores en las posiciones correctas.

Materiala: Neurketa- eta erregulazio-sistemen garapena I

Doikuntza nagusia Ajuste principal.

Materiala: Neurketa- eta erregulazio-sistemen garapena I

Atal honetan instalazioari buruz jardungo dugu, eta hurrengoan, doikuntzei buruz. En este apartado vemos lo referente a la instalación y en el siguiente los ajustes.

Materiala: Neurketa- eta erregulazio-sistemen garapena I

Egin daitezkeen doikuntzen artean, PID erreguladorea eskuz sintonizatzea da aukera bat. En cuanto a los posibles ajustes a realizar se podría intentar sintonizar de forma manual el regulador PID.

Materiala: Neurketa- eta erregulazio-sistemen garapena I

Garatzen ari garen aplikazioa datuak eskuratzea eta prozesua monitorizatzea baino ez bada, ziur asko ez da beharrezkoa izango 3. fasean bakartuta egindako doikuntzak baino gehiago egitea. Si la aplicación que estamos desarrollando consiste solamente en la adquisición de datos y monitorización del proceso no será necesario, seguramente, realizar ningún ajuste más de los realizados aisladamente en la fase 3.

Materiala: Neurketa- eta erregulazio-sistemen garapena I

doikuntza > ajuste (1 testuinguru)
eu testuak es testuak
Falta den kolorearen doikuntza berrikusi. Revisar el ajuste del color que falta.

Materiala:

2
doikuntza > ajuste (79 testuinguru)
eu testuak es testuak
3. Aurkitutako desberdintasun guztiak aintzat hartuta beharrezko doikuntzak proposatu. 3 Proponer los ajustes necesarios suponiendo significativas todas las diferencias que encuentre.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Kontu-ikuskariak ikuskaritzako probak egin ditu bi proiektuetan, eta eskuratutako ebidentzia ikusi ostean, doikuntza hauek proposatu ditu: El auditor realiza las pruebas de auditoría en los dos proyectos, y a la vista de la evidencia obtenida propone los siguientes ajustes:

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Kasu horretan, kontu-ikuskariak beharrezko doikuntzak proposatu behar ditu, eta iritzia eman. En este caso, el auditor debe proponer los ajustes necesarios y emitir una opinión.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Doikuntza-idazpenak bezeroekin lotutako partidetan. Asientos de ajuste en partidas relacionadas con clientes.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Proposatutako doikuntzak Ajustes propuestos

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Gure iritziz, aurreko salbuespenean deskribatutako zalantzaren emaitza jakinda egin beharko litzatekeen doikuntzaz gain, honi erantsitako 20X1eko ekitaldiko urteko kontuek alderdi adierazgarri guztietan Soter S.A.ko 20X1eko abenduaren 31n zuen ondarearen eta finantza-egoeraren irudi leiala agertzen dute, bai eta data horretan amaitu zen ekitaldian zehar egindako operazioen eta lortutako eta aplikatutako baliabideen irudi lei En nuestra opinión, excepto por los efectos del ajuste que pudiera ser necesario si se conociera el desenlace final de la incertidumbre descrita en la salvedad anterior, las cuentas anuales del ejercicio 20X1 adjuntas expresan, en todos los aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de Soter, S.A. al 31 de diciembre de 20X1 y de los resultados de sus operaciones y de los recursos obt

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Proposatutako doikuntzak: Ajustes propuestos:

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Eskatzen dena: Informazioa aztertu, eta gero 20X0-12-31ko bezeroen saldoak bateratu, lan-orriak egin eta zenbateko guztiak aintzat hartuta beharrezkoak diren doikuntza guztiak proposatu. Se pide: Analizar la información para obtener la conciliación de los saldos de clientes a 31-12-20X0, confeccionar los papeles de trabajo y proponer ajustes que considere necesarios suponiendo significativos todos los importes.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

I Diruzaintzako saldoen doikuntza egokiak proposatuko dituzu. I Propondrás los ajustes oportunos en los saldos de tesorería.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

PERIODOKATZEAGATIKO DOIKUNTZAK AJUSTES PERIODIFICACIÓN

Materiala: Kontu-ikuskaritza

3
doiketa > ajuste (5 testuinguru)
eu testuak es testuak
Bi pieza prismatikoren gainazal guztiek elkarri ukituko baliote, zaila izango litzateke doiketa ona egitea, eta, horrenbestez, gidariak ez luke ondo funtzionatuko. Si todas las superficies de dos piezas prismáticas rozasen entre sí­ sería complicado realizar un buen ajuste y, por lo tanto, el funcionamiento de la guía no sería el correcto.

Materiala: Muntaia- eta mantentze-lan mekanikoak

Saihestu egin behar behar da gidarien loturek ertz biziko angeluak izatea, gerta baitaiteke mekanizazioan sortutako bizarrak edo zikinak angelu horietan kokatzea eta ukipen-gainazalen arteko doiketa ona galaraztea. Cuando los ensambles de las guías presentan ángulos en aristas vivas se debe tener la precaución de evitarlos, ya que las posibles suciedades o incluso las rebabas generadas en su mecanización, pueden introducirse en estos ángulos, impidiendo un correcto ajuste entre las superficies de contacto.

Materiala: Muntaia- eta mantentze-lan mekanikoak

Makina instalatuta dagoen tokia; adibidez, tamaina handiko makineria industriala, tailerrera ezin eraman daitekeena; beste adibide bat akoplamendu baten doiketa da (1. irudia), ekipoak dauden tokian egin behar dena. En el lugar donde está instalada la máquina; un ejemplo lo tenemos en la maquinaria industrial de grandes dimensiones, que es imposible desplazar al taller; otro ejemplo es el ajuste de un acoplamiento (fig.1), el cual debe realizarse en el lugar donde se encuentran los equipos.

Materiala: Muntaia- eta mantentze-lan mekanikoak

7.a- Lana egin ahala, eta ahal den guztietan, funtzionamenduaren tarteko egiaztapenak egin behar dira, hala nola posizioak, lasaierak, doiketak, etab. Amaitutakoan, multzo osoa probatu behar da. 7º- A medida que se desarrolle el trabajo y siempre que sea posible se realizarán comprobaciones intermedias del funcionamiento, tales como posiciones, juegos, ajustes, etc. Al finalizar, se probará el conjunto total.

Materiala: Muntaia- eta mantentze-lan mekanikoak

Makina eta instalazioen mantentze-lanetan era askotako eragiketak gauzatzen dira, hala nola mantenua, doiketa, soldadura, mekanizazioa, muntaketa eta desmuntaketak, etab.; segurtasunak zeregin funtsezkoa du lana gauzatzeko orduan. Debido a la gran variedad de operaciones que se desarrollan en el mantenimiento de máquinas e instalaciones, tales como manutención, ajuste, soldadura, mecanizado, montajes y desmontajes, etc., la seguridad juega un papel fundamental a la hora de ejecutar los trabajos.

Materiala: Muntaia- eta mantentze-lan mekanikoak