kontratu Bilatu kontratu testuinguru gehiagotan

1
kontratu > contrato (45 testuinguru)
eu testuak es testuak
Langileak kontratatzeko, kontratu motak zehazteko, soldatak eta pizgarriak ezartzeko eta egin beharreko funtzioak banatzeko irizpide idatziak ezartzea. Establecimiento de criterios escritos, respecto a la contratación del personal, tipos de contratos, fijación de salarios e incentivos y funciones a realizar.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Kontratuaren baldintza ekonomikoengatik, erosketa egingo dela ulertuko da; beraz, besteren artean, kasu hauetan izango da finantza-errentamendua (1992ko urtarrilaren 21eko ICACen ebazpenaren arabera): Se entenderá que por las condiciones económicas del contrato no existen dudas razonables de que se va a ejercitar la opción de compra y, por tanto estamos ante un contrato de arrendamiento financiero, entre otros, en los casos siguientes, según la Resolución del ICAC de 21 de enero de 1992:

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Ekitaldi bakoitza 2. idazpenetik 4.era kontabilizatzen da, prozedura berberari jarraikiz (kontu berberak, baina dagokien zenbatekoarekin), eta kontratuaren amaieran (5 urte) ondasuna enpresaren jabetzara pasatzen da erosteko aukera baliatzean; hala, ondasun ez-materiala eta haren amortizazioa ondasun materialetara pasatzen dira, birsailkatze honen bidez Cada ejercicio se contabilizaría desde el asiento 2 al 4 con el mismo procedimiento (las mismas cuentas pero con su importe correspondiente) y al final del contrato (año 5) que el bien pasa a propiedad de la empresa al ejecutar la opción de compra, se pasaría el bien inmaterial y su amortización a

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Kontu-ikuskariak aintzat hartu behar du arauaren arabera funts ekonomikoak eta transakzioaren izaerak kontratuaren lege-formak baino lehentasun handiagoa duela. El auditor debe tener en cuenta que el espí­ritu de la norma es que prevalezca más el fondo económico y naturaleza de la transacción que la forma legal del contrato.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

- Kontratuak erosketa-aukera du errentamendu-epea amaitzen denean. - El contrato contiene la opción de compra al finalizar el plazo de arrendamiento.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Nomina baten ordainketa-proba egitea; aparteko ordainketen periodokatzea egiaztatu, ordaindu gabeko ordainsariak eta/edo aurrerakinak, ordutegi-mareen eta hitzartutako nahiz araututako zenbatekoaren arabera ordaindutakoa, komisioak, dagozkien TC-1 eta TC-2 dokumentuekin nominak, legeak ezarritakoari jarraiki enpresak egindako atxikipenak, eta indarrean dagoen lan-kontratua. Realizar una prueba del pago de una nómina, comprobando la periodificación de las pagas extraordinarias, las remuneraciones pendientes de pago y/o anticipos, el importe pagado de acuerdo a los mareajes de horario y a su importe pactado y regulado, las comisiones, las nóminas con el TC1 y el TC2 correspondientes, las retenciones practicadas por la

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Kontabilitateko periodokatzea egiteko erabil daitezkeen kontratuak, polizak eta abarrekoak benetan periodokatu direla berrikustea. Revisar que los contratos, pólizas, etc, que pueden ser objeto de periodificación contable, lo han sido realmente.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Periodokatzen diren alokairu-kontratuak, aseguru-polizak, aurretiaz ordaindutako interesak eta abar frogatu. Comprobar los contratos de alquiler, pólizas de seguros, intereses pagados por anticipado, etc, que pueden ser objeto de periodificación.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

7. Kontratu guztiak ondo erregistratuta eta onetsita al daude? 7 ¿Todos los contratos están correctamente registrados y visados?

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Kontratu adierazgarrien baliogabetzeak Cancelación de contratos significativos

Materiala: Kontu-ikuskaritza

kontratu > contrato (10 testuinguru)
eu testuak es testuak
Kontratua sinatzeko garaian funtsezko alderdia da. Es un aspecto fundamental a la hora de la firma del contrato.

Materiala: Proiektuak

Gutxi gorabehera sektorean egiten diren kontratuen % 48,5 mota honetakoak dira. Suponen aproximadamente un 48,5% del total de los contratos en el sector.

Materiala: Proiektuak

Gutxi gorabehera sektorean egiten diren kontratuen % 33,3 mota honetakoak dira. Suponen aproximadamente un 33,3% del total de los contratos en el sector.

Materiala: Proiektuak

· Gaur egun sektorean egiten diren kontratuen % 48,5 horrelakoak dira. · Actualmente suponen un 48,5 % del total de los contratos en el sector.

Materiala: Proiektuak

ZERBITZUAK ALOKATZEKO KONTRATUA CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE SERVICIOS

Materiala: Proiektuak

Eraikuntzaren sektorean, jabea da kontratuan zehaztutako eraikuntza egiteko helburuarekin beste baten zerbitzuak kontratatu dituen pertsona fisiko edo juridikoa. Propiedad en el sector de la Construcción es la persona fí­sica ó jurí­dica que ha contratado los servicios de otro/as intervinientes con el fin de realizar la construcción definida en el contrato.

Materiala: Proiektuak

Jabearen eta arkitektoaren arteko kontratua zerbitzuak alokatzeko kontratu bat da, ez da lan-kontratua El contrato entre Propiedad y arquitecto/a es un Contrato de Arrendamiento de Servicios, no es un contrato de trabajo

Materiala: Proiektuak

ADOSTUTAKO ALDIZKAKO ORDAINKETAK (kontratua sinatzean, zati bat ordaindu daiteke) PAGOS PERIODICOS PACTADOS (incluso parcialmente abonados a la firma del contrato)

Materiala: Proiektuak

Enpresa eraikitzaileak obra kontratuan ezarritako epean burutu behar du, eta epe hori ezin da aldatu, non eta bi aldeek hasieran onetsitako epea luzatzea erabakitzen ez duten. La Constructora debe realizar la obra en el tiempo establecido en el contrato, plazo que no puede variarse salvo que ambas partes acuerden prorrogar el periodo inicialmente aprobado.

Materiala: Proiektuak

Hitzartutako kanpoko prebentzio-zerbitzuek beren kontratuak betetzen dituztela zaintzea. Vigilar que los Servicios de Prevención Externos concertados, cumplan con sus contratos.

Materiala: Segurtasun praktikoa eraikuntza-obretan

2
kontratu > contratación (7 testuinguru)
eu testuak es testuak
3.1. IRAUPEN LABURREKO ALDI BATERAKO KONTRATUAK 3.1. CONTRATACIÓN TEMPORAL DE CORTA I)URACIÓN

Materiala: Nominak eta Gizarte Segurantza

Hilabete bakoitzeko 100 euroko gehikuntza aplikatuko zaio (1.200 euro/urte), baldin eta kontratatu duen langile ezinduak 45 urte edo gehiago baditu kontratua sinatu duen unean, eta hilabete bakoitzeko 70,83 euroko gehikuntza (850 euro/urte), emakumea baldin bada. Se incrementa con 100 euros/mes, 1.200 euros/año, si el trabajador con discapacidad tiene en el momento de la contratación 45 o más años, o con 70,83 euros/mes, 850 euros/año, si se trata de una mujer.

Materiala: Nominak eta Gizarte Segurantza

Hilabete bakoitzeko 100 euroko gehikuntza aplikatuko zaio (1.200 euro/urte), baldin eta kontratatu duen langile ezinduak 45 urte edo gehiago baditu kontratua sinatu duen unean, eta hilabete bakoitzeko 70,83 euroko gehikuntza (850 euro/urte), emakumea baldin bada. Se incrementa con 100 euros/mes, 1.200 euros/año, si el trabajador con discapacidad tiene en el momento de la contratación 450 más años, o con 70,83 euros/mes, 850 euros/año, si se trata de una mujer.

Materiala: Nominak eta Gizarte Segurantza

Hilabete bakoitzeko 50 euroko gehikuntza aplikatuko zaio (600 euro/urte), baldin eta kontratatu duen langile ezinduak 45 urte edo gehiago baditu kontratua sinatu duen unean, edo emakumea baldin bada. Se incrementa con 50 euros/mes, 600 euros/año, si el trabajador con discapacidad tiene en el momento de la contratación 45 o más años o se trata de una mujer.

Materiala: Nominak eta Gizarte Segurantza

Hilabete bakoitzeko 50 euroko gehikuntza aplikatuko zaio (600 euro/urte), baldin eta kontratatu duen langile ezinduak 45 urte edo gehiago baditu kontratua sinatu duen unean, edo emakumea baldin bada. Se incrementa con 50 euros/mes, 600 euros/año, si el trabajador con discapacidad tic- nc en el momento de la contratación 45 o más años o se trata de una mujer.

Materiala: Nominak eta Gizarte Segurantza

a) % 50eko hobaria Gizarte Segurantzari ordaindu beharreko kontingentzia arruntengatiko enpresa-kuotan, aldi baterako kontratuen kasuan, gehienez ere 12 hilabetez. a) Bonificación del 50% de la cuota empresarial a la Seguridad Social por contingencias comunes, en el caso de contratación temporal, con un máximo de 12 meses.

Materiala: Nominak eta Gizarte Segurantza

Garikoitz Lasarte Tolosak 30 urte ditu eta lehen mailako ofiziala da; Gizarte Segurantzako 8. mailan kotizatzen du eta VIDRIOLAND SA enpresan (beira barne-hutsa ekoizten dute) alta eman zuen 2008-6-6an, kontratu arrunta eta mugagabea du. Garikoitz Lasarte Tolosa de 30 años con la categoría profesional de oficial de primera grupo 8 de cotización a la Seguridad Social, es alta inicial en la empresa VIDRIOLAND SA dedicada a la fabricación de vidrio hueco el día 6-6-2008, siendo su contratación de carácter ordinario por tiempo indefinido.

Materiala: Nominak eta Gizarte Segurantza