extracto Bilatu extracto testuinguru gehiagotan

1
laburpen > extracto (19 testuinguru)
eu testuak es testuak
b) Bankuko laburpenetan kobrantzak egiaztatzea b) Comprobar los cobros con los extractos bancarios

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Kontu-ikuskariak zirkularizazio guztiak kontrolatu behar ditu jaso ziren unetik hasita, eta erantzunik jasotzen ez badu proba alternatiboak egin behar ditu; adibidez, ekitaldi-amaierako saldoa bankuko laburpenaren arabera data bereko saldoarekin erkatzea. El auditor debe controlar todas las circuí­ arización es desde su enví­o hasta su recepción y si no recibe respuesta a la circuí­ arización debe realizar pruebas alternativas, tales como cotejar el saldo al cierre del ejercicio con el saldo a la misma fecha según extracto bancario.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

a) Bankuetako laburpenen eta enpresako kontabilitate-saldoen arteko diferentziak detektatzeko egiten dira a) Detectan las diferencias existentes entre los extractos bancarios y los saldos contables de la empresa

Materiala: Kontu-ikuskaritza

4.624 k/k banku-laburpena, enpresaren abenduko mugimenduena. Extracto bancario c/c nº 4.624 de los movimientos de la empresa del mes de diciembre.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Kontu-ikuskariak dokumentazio-euskarri hauen kopiak eskatu beharko dizkio enpresari, jardueraren arabera ordaindu behar dituen zergak egiaztatzeko: zergen aitorpenak, BEZaren ordainketa-gutunak, PFEZen atxikipenenak, sozietateen zergarenak, konturako ordainketak, aurreko ikuskatzeen aktak, errekargu eta zehapenak, eta El auditor deberá solicitar a la empresa copias de la siguiente documentación soporte para comprobar los impuestos a la que está sometida en función de su actividad: Declaraciones de los impuestos, cartas de pago del IVA, de las retenciones del IRPF, del Impuesto de Sociedades, pagos a cuenta

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Horregatik, eskertuko genizueke gure kontuaren laburpena haiei bidaltzea, datu hauekin: Por este motivo les agradeceríamos se sirvan remitirles el extracto de nuestra cuenta, indicándoles:

Materiala: Kontu-ikuskaritza

6. Ondo babesten al dira akzioen frogagiriak edo inskripzioen laburpenak ? 6 ¿Es adecuada la salvaguarda de los resguardos de las acciones o extractos de inscripción?

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Finantza-erakundeak bankuko laburpena aurkeztu du eta enpresak liburu nagusiaren kontuko informazioa. Por parte de la entidad financiera se presenta el extracto bancario y por parte de la empresa la información de la cuenta del Mayor.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Bankuko laburpen batek erakusten du enpresak k/k-n 8.120 €-ko sarrera izan zuela; kontabilitatean ez da agertzen, eta jatorria ezezaguna da. Un extracto bancario refleja un ingreso en la c/c de la empresa de 8.120 € no contemplado en contabilidad y sin que se conozca su origen.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

SALDOA BANKUKO LABURPENAREN ARABERA XX-12-31N SALDO SEGíšN EXTRACTO BANCARIO A 31-12-XX

Materiala: Kontu-ikuskaritza