euro Bilatu euro testuinguru gehiagotan

1
euro > euro (33 testuinguru)
eu testuak es testuak
Memoriako X oharrean azaltzen den moduan, sozietateko bezero batek auzitegietan .............. euroko erreklamazio-demanda egin du, produktu batek eragindako kalte eta galerak direla eta. Itxuraz Soter S.A. enpresak fabrikatu eta saldutako produktu batek eragin zituen galera horiek. Según se explica en la nota X de la memoria, un cliente de la sociedad ha presentado antes los tribunales una demanda de reclamación de.......euros por daños y perjuicios ocasionados por un producto, supuestamente defectuoso, fabricado y vendido por Soter, S.A.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

KPOko 14. balorazio-arauak ezartzen du euroa ez den moneta nazio-moneta batera aldatzean eragiketa egindako unean indarrean dagoen kanbio-tasa aplikatuko dela. La norma de valoración 14a del PGC establece que la conversión en moneda nacional de moneda distinta del euro se realizará aplicando el tipo de cambio vigente en la fecha de la operación.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Atzerriko monetan dauden zorrak eragiketaren datan indarrean dagoen kanbio-tasa aplikatuta aldatuko dira eurotara. La conversión al euro de los débitos en moneda distinta del euro se realizará aplicando el tipo de cambio vigente en la fecha de la operación.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Ibilgailuen urteko aseguru-polizaren periodokatzea erregistratu gabe dago (hasierako data 20X1-11-01 eta epe-muga 20X2-10-31); izan ere, aseguruen primetara (625) kontabilizatu du 12.000 euroko zenbatekoa. Está pendiente de registrar la periodificación de la póliza anual de seguros de los vehí­culos (fecha inicio 1-11-20X1con vencimiento el 31-10-20X2, ya que se ha contabilizado a primas de seguros (625) por el total del importe que asciende a 12.000 euros

Materiala: Kontu-ikuskaritza

URTEKO KONTUAK (eurotan) CUENTAS ANUALES (expresadas en euros)

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Urteko kontuak osatzen dituzten elementuak ingurune ekonomikoko monetan baloratuko dira, nahiz eurotan aurkeztu. Los elementos integrantes de las cuentas anuales se valorarán en la moneda de su entorno económico, sin perjuicio de su presentación en euros.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Urteko kontuetan eta eguneroko liburuan eurotan kontabilizatu ahal izango dira, baina liburu osagarrietan moneta erabilgarrian. Podrá efectuarse la contabilización en euros en las cuentas anuales y en el libro diario, pero en moneda funcional en los libros auxiliares

Materiala: Kontu-ikuskaritza

ETEak %25en (2007) (8 milioi eurotik beherako fakturazioa duten enpresak), zerga-oinarriaren lehen 120.202,41 €-tan aplikagarria, eta gainerakoa tasa orokorrean. PYMES al 25% (2007) (empresas con facturación inferior a S millones de euros), aplicable a los primeros 120.202,41 € de la Base Imponible, y el resto sujeto al tipo general.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Distar S.A. enpresak 16.000 euroan kontabilizatu du faktura hori ekitaldi-amaieran. Distar, S.A. tiene contabilizada dicha factura al final del ejercicio por 16.000 euros.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Ekitaldi honetan, Ogasunak enpresaren helegitearen zati bat baietsi du, eta 30.000 euroko zigorra ezartzea erabaki du. En este ejercicio Hacienda ha estimado en parte la reclamación de la empresa, fallando que la sanción debe ser sólo de 30.000 euros.

Materiala: Kontu-ikuskaritza