cuenta anual Bilatu cuenta anual testuinguru gehiagotan

1
urteko kontu > cuenta anual (68 testuinguru)
eu testuak es testuak
(Ekitaldi bateko urteko kontuen gainean egindako salbuespenik gabeko txostenaren eredua, nahitaezko ikuskaritza egindako aurreko ekitaldiko konparaziozko datuekin, BOICAC 4. eta 19. zk., 1994ko abenduaren 1eko ICACen ebazpenak, kontu-ikuskaritzako arau teknikoetako 1.4.3,3.2.4.b eta 3.9.3 atalen aldaketak argitaratzen dituenak sartutako aldaketekin). (Modelo de informe sin salvedad sobre las cuentas anuales auditadas de un ejercicio, acompañadas de datos comparativos del ejercicio anterior sometido a auditoría obligatoria, BOICAC nº4y nº 19, con los cambios introducidos por la resolución del ICAC de 1-12-1994 que publica la modificación de los apartados 1.4.3,3.2.4.b y 3.9.3 de las normas

Materiala: Kontu-ikuskaritza

"XYZ S.A. sozietatearen urteko kontuak ikuskatu ditugu, egoeraren balantzea biltzen dutenak, ... "Hemos auditado las cuentas anuales de XYZ, S.A. que comprenden el balance de situación, ...

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Egiaztatu dugu kudeaketa-txosteneko kontabilitate-informazioa bat datorrela ikuskatutako 20X1eko ekitaldiko urteko kontuekin. Hemos verificado que la información contable que contiene el citado informe de gestión concuerda con la de las cuentas anuales del ejercicio 20X1.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

20X0. ekitaldiko zifra horiek ez direnez urteko kontu osoak, gure iritzia 20X1. ekitaldiko urteko kontuen gainekoa da soilik. Dado que tales cifras del ejercicio 20X0 no constituyen cuentas anuales completas, nuestra opinión se refiere exclusivamente a las cuentas anuales del ejercicio 20X1.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Gure iritziz, aurreko salbuespenean deskribatutako zalantzaren emaitza jakinda egin beharko litzatekeen doikuntzaz gain, honi erantsitako 20X1eko ekitaldiko urteko kontuek alderdi adierazgarri guztietan Soter S.A.ko 20X1eko abenduaren 31n zuen ondarearen eta finantza-egoeraren irudi leiala agertzen dute, bai eta data horretan amaitu zen ekitaldian zehar egindako operazioen eta lortutako eta aplikatutako baliabideen irudi lei En nuestra opinión, excepto por los efectos del ajuste que pudiera ser necesario si se conociera el desenlace final de la incertidumbre descrita en la salvedad anterior, las cuentas anuales del ejercicio 20X1 adjuntas expresan, en todos los aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de Soter, S.A. al 31 de diciembre de 20X1 y de los resultados de sus operaciones y de los recursos obt

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Honi erantsitako ekitaldiko gomendioen gutunak administratzaileek egokitzat hartzen dituzten azalpenak biltzen ditu, Soter S.A.ren egoeraren, negozioen garapenaren eta beste gai batzuen gainean. Ez dago urteko kontuetan sarturik. La carta de recomendaciones adjunta del ejercicio contiene las explicaciones que los Administradores consideran oportunas sobre la situación de Soter, S.A, la evolución de sus negocios y sobre otros asuntos y no forma parte integrante de las cuentas anuales.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Gutun horretan zehaztu behar da Balantzearen dataren eta txostena igorri zenekoaren artean ez dela urteko kontuetan eragin handia izan duen gertakaririk izan. En esta carta debe especificarse que entre la fecha del Balance y la de la emisión del informe no ha habido ningún acontecimiento con repercusión relevante en las cuentas anuales.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

URTEKO KONTUAK (eurotan) CUENTAS ANUALES (expresadas en euros)

Materiala: Kontu-ikuskaritza

c) Osorik, urteko kontu guztiak sartuta c) í­ntegramente acompañado de la totalidad de las cuentas anuales Parcialmente

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Urteko kontuak halabeharrez Ikuskaritzan aurkeztu behar dituzte: Están obligadas a presentar su cuentas anuales a la Auditoría

Materiala: Kontu-ikuskaritza