ikuskari Bilatu ikuskari testuinguru gehiagotan

1
kontu-ikuskari > auditor (1 testuinguru)
eu testuak es testuak
Kontu-ikuskariaren edo txostenaren ardura duen bazkidearen sinadura. Firma del Auditor o del Socio responsable de este informe.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

ikuskari > auditor (43 testuinguru)
eu testuak es testuak
Ez da garrantzitsua ikuskariaren iritziz. No significativa o a juicio del auditor.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Ekitaldi horretan, ikuskariak ikusi du errentamendu operatiboa dela, enpresak ez duelako erosteko aukera baliatzeko asmorik. El auditor comprueba en este ejercicio que se trata de un arrendamiento operativo, ya que la empresa no tiene la intención de ejercer la opción de compra.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Ofimat S.A. enpresa aztertzen ari den ikuskariak hileko salmenta-albaran (sarrera) hauek aurkitu ditu, baita hileko fakturazioaren kontabilitate-ohar hauek ere. El auditor que analiza la empresa Ofimat S.A. encuentra los siguientes albaranes de ventas (salidas) del mes y sus apuntes contables de la facturación del mes.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

- Kutxako kontaketaren gaineko arauak izan behar dira, eta barne-ikuskariek ezusteko kontrolak egin behar dituzte. - Deberán existir unas normas sobre el arqueo de caja y se realizarán controles por sorpresa por los auditores internos.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

IKUSKARIAREN IRITZIA OPINIÓN DEL AUDITOR

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Saldoa ikuskariaren arabera Saldo auditor

Materiala: Kontu-ikuskaritza

d) Barne-ikuskariak, finantza-zuzendariak eskatuta d) El auditor interno a instancias del Director financiero

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Ikuskariak txostena igortzeko datatik hurbil al dagoen. Su proximidad a la emisión del dictamen por parte del auditor.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

- gainerakoan, zoriz eredu bat hautatzen da, barne-kontrolaren eta ikuskariak egoki ikusten duen irizpidearen arabera. - el resto, se elige una muestra al azar, en función del control interno y del criterio que considere oportuno el auditor.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Mesedez, bidal iezaiezue erantzuna zuzenean gure ikuskariei, ahalik eta azkarren. Horretarako, erabili honekin batera bidali dizuegun gutun-azala (behar bezala frankeatuta eta inprimatuta, gure ikuskarien helbidearekin). Por favor, enví­en la respuesta directamente a nuestros auditores, a la mayor brevedad posible, utilizando para ello el sobre que les adjuntamos debidamente franqueado e impreso con la dirección de nuestros auditores.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

ikuskari > auditor (1 testuinguru)
eu testuak es testuak
Ikuskaria Auditor

Materiala: Bezeroen aurrean edariak eta janariak prestatzeko eta zerbitzatzeko oinarrizko teknikak

2
ikuskari > inspector (9 testuinguru)
eu testuak es testuak
Lantokietara lan-arriskuen prebentzioari buruzko araudia betetzen den egiaztatzeko egiten dituzten bisitetan, Laneko eta Gizarte Segurantzako Ikuskariak bere presentziaren berri emango dio enpresaburuari edo bere ordezkariari edo ikuskatutako pertsonari, Segurtasun eta Osasun Batzordeari, prebentzio-ordezkariari edo, halakorik ez badago, langileen En las visitas a los centros de trabajo para la comprobación del cumplimiento de la normativa sobre prevención de riesgos laborales, el Inspector de Trabajo y Seguridad Social comunicará su presencia al empresario o a su representante o a la persona inspeccionada, al Comité de Seguridad y

Materiala: Laneko osasunari eta segurtasunari buruzko legeria

Lan-ingurunearen prebentzio-ebaluazioetan teknikariei eta, halaber, lege honen 40. artikuluan zehaztutako kondizioetan, Laneko eta Gizarte Segurantzako ikuskariei laguntzeko, lan-arriskuen prebentzioari buruzko araudia betetzen den egiaztatzeko lantokietara egiten dituzten bisitetan; haien aurrean egokitzat jotzen dituzten ohartarazpenak egingo dituzte. Acompañar a los técnicos en las evaluaciones de carácter preventivo del medio ambiente de trabajo, así­ como, en los términos previstos en el artí­culo 40 de esta Ley, a los Inspectores de Trabajo y Seguridad Social en las visitas y verificaciones que realicen en los centros de trabajo para comprobar el cumplimiento de la

Materiala: Laneko osasunari eta segurtasunari buruzko legeria

Lan eta Gizarte Segurantzako ikuskariak lan-arriskuen prebentzioari buruzko araudia ez betetzeak, bere iritziz, langileen segurtasunerako eta osasunerako arrisku larria eta hurbila eragiten duela egiaztatzen duenean, lan edo zeregin horiek berehala eteteko agindu ahal izango du. Cuando el Inspector de Trabajo y Seguridad Social compruebe que la inobservancia de la normativa sobre prevención de riesgos laborales implica, a su juicio, un riesgo grave e inminente para la seguridad y la salud de los trabajadores podrá ordenar la paralización inmediata de tales trabajos o tareas.

Materiala: Laneko osasunari eta segurtasunari buruzko legeria

Enpresa erantzuleak Lan eta Gizarte Segurantzako ikuskariari adieraziko dio jakinarazpen hori bete dela. La empresa responsable dará cuenta al Inspector de Trabajo y Seguridad Social del cumplimiento de esta notificación.

Materiala: Laneko osasunari eta segurtasunari buruzko legeria

Lan eta Gizarte Segurantzako Ikuskariak ere erabakiaren berri emango dio berehala lan-agintaritzari. El Inspector de Trabajo y Seguridad Social dará traslado de su decisión de forma inmediata a la autoridad laboral.

Materiala: Laneko osasunari eta segurtasunari buruzko legeria

Lan eta Gizarte Segurantzako ikuskariak lan-arriskuen prebentzioari buruzko araudia urratu dela egiaztatzen duenean, enpresaburuari ikusitako gabeziak zuzentzeko eskatuko dio, arriskuen larritasuna eta hurbiltasuna dela-eta 44. artikuluan jasotzen den moduan lana etetea erabakitzen denean izan ezik. Hala ere, dagokion zigorra proposatuko da, hala badagokio. Cuando el Inspector de Trabajo y Seguridad Social comprobase la existencia de una infracción a la normativa sobre prevención de riesgos laborales, requerirá al empresario para la subsanación de las deficiencias observadas, salvo que por la gravedad e inminencia de los riesgos procediese acordar la paralización prevista en el artí­culo 44. Todo ello sin perjuicio de la propuesta de

Materiala: Laneko osasunari eta segurtasunari buruzko legeria

Lan eta Gizarte Segurantzako ikuskariak egindako errekerimendua idatziz jakinaraziko zaio ustez erantzulea den enpresaburuari, eta atzemandako anomaliak edo gabeziak eta zuzentzeko epea adieraziko zaizkio. El requerimiento formulado por el Inspector de Trabajo y Seguridad Social se hará saber por escrito al empresario presuntamente responsable señalando las anomalías o deficiencias apreciadas con indicación del plazo para su subsanación.

Materiala: Laneko osasunari eta segurtasunari buruzko legeria

Errekerimendua beteko ez balitz eta urraketak bere horretan jarraituko balu, Lan eta Gizarte Segurantzako ikuskariak arau-hausteari dagokion akta egingo du, baldin eta hasieran egin ez badu. Si se incumpliera el requerimiento formulado, persistiendo los hechos infractores, el Inspector de Trabajo y Seguridad Social, de no haberlo efectuado inicialmente, levantará la correspondiente acta de infracción por tales hechos.

Materiala: Laneko osasunari eta segurtasunari buruzko legeria

Lanak berehala eteteko agintzea, ikuskariaren iritziz langileen segurtasunerako edo osasunerako arrisku larria eta hurbila dagoenean. Ordenar la paralización inmediata de trabajos cuando, a juicio del inspector, se advierta la existencia de riesgo grave e inminente para la seguridad o salud de los trabajadores.

Materiala: Laneko osasunari eta segurtasunari buruzko legeria