erakunde Bilatu erakunde testuinguru gehiagotan

1
erakunde > entidad (20 testuinguru)
eu testuak es testuak
Horrela, kreditu-erakundeak baimendu eta aitortutako pertsona independenteak merkatuko balioa emango dio etxaldeari, eta horrek ez du erosteko prezioarekin bat etorri beharrik. Esto es que una persona independiente, autorizada y reconocida por la entidad de crédito dará un valor de mercado a la finca que no tiene por que coincidir con el precio de compra.

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Proiektu eta programa horiek gizarte-zerbitzuekin eta beste erakunde batzuekin batera garatu dituzte, hiru esku-hartze maila hartuta oinarri gisa(1): Estos proyectos y programas se desarrollan conjuntamente con los servicios sociales y otras entidades a partir de tres niveles de intervención(1):

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Bigarrena, horrelako etxeak dituzten zerbitzu-entitate eta erakunde publiko eta pribatuetara joz. La segunda recurriendo a las entidades de servicios e instituciones públicas o privadas que tienen casas de estas caracterí­sticas.

Materiala: Jolasaren metodologia

Nazioarteko erakundeei dagokienez, XX. mendeko bigarren erdian, hainbat erakunde prozesu horren alde egiten hasi ziren. En referencia a los organismos internacionales, ya en la segunda mitad del siglo xx diferentes entidades se esforzaron por favorecer este proceso.

Materiala: Adierazpena eta komunikazioa

Erakundeak Argentera kalean martxan jarritako lehenengo etxebizitzak ia bost urte daramatza irekita. El primer piso que la entidad puso en marcha en la calle Argentera, llevaba casi cinco años abierto.

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Normalean, etxez etxeko zerbitzuak eskaintzen dituzten enpresek edo erakundeek funtsezko bi alderditan oinarritzen dituzte beren zerbitzuak: Generalmente las entidades o empresas de servicio a domicilio basan sus servicios en dos aspectos básicos:

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Beharrezkoa da ezagutzea zein diren erabilgarri dauden baliabideak, bai prestazioa gauzatzen duen erakundeak eskuragarri jartzen dituenak, bai erakundetik kanpo daudenak, eta koordinatu eta mobilizatu egin behar dira; esate baterako, gizarte-ekimenekoak (boluntariotza, lantegi-eskolak, elkarteak, parrokiakoak). Halaber, garrantzitsua da lehen mailako arreta edo gizarte-zerbitzuen mende dauden erakundeak (IMSERSO) edo hainbat autonomia-erkidegotan emat ||Es necesario conocer cuáles son los recursos a los que se puede acceder, tanto los que pone a disposición la entidad que realiza la prestación como aquellos que son externos a ella, coordinándolos y movilizándolos, como pueden ser los de iniciativa social (voluntariado, escuelas talleres, asociaciones, parroquiales); también es

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Oro har, etxez etxeko laguntza-zerbitzuko prestazioen ardura udal-erakundeek edo tokiko korporazioek izaten dute, baina kudeaketa entitate mailegu-hartzaileekin ere itundu daiteke (enpresak, irabazi asmorik gabeko kooperatibak edo erakundeak). En general la prestación del SAD suele ser responsabilidad de las instituciones municipales o de las corporaciones locales, pero la gestión puede concertarse también con entidades prestatarias (empresas, cooperativas o instituciones sin ánimo de lucro).

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Tokiko erakundeek kudatzen dute (udalek). Está gestionado por entidades locales (ayuntamientos).

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Programa tokiko erakundeak emandako diru-laguntzen bitartez kudeatu eta gauzatzen da. Se gestiona y ejecuta el programa a través de subvenciones otorgadas por la entidad local.

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

erakunde > entidad (30 testuinguru)
eu testuak es testuak
Finantza-erakundeak edo Zerga Agentziak zigilatutako ordainketa-gutunak egiaztatzea, honako hau egiaztatzeko: ea data ezarritako epearen barruan dagoen, zenbatekoa eta likidazioa. Comprobación de las cartas de pago, selladas por la entidad financiera o por la Agencia Tributaria para verificar: la fecha si está dentro del plazo establecido, el importe y su liquidación.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Enpresako politikaren arrazoiak direla-eta, bazkideetako bati abala eman dio, enpresa-proiektu berri bati ekiteko finantza-erakunde bati eskatutako 500.000 euroko maileguagatik. Por razones de polí­tica empresarial ha procedido a prestar un aval a uno de sus socios por un préstamo de 500.000 euros a una entidad financiera para emprender un nuevo proyecto empresarial.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

ERAKUNDEA Entidad

Materiala: Kontu-ikuskaritza

c) Finantza-erakunde batek ikuskatutako enpresak bertan duen saldoa ahoz baieztatzeak c) La respuesta oral obtenida de una entidad financiera confirmando el saldo que la empresa auditada tiene con ellos

Materiala: Kontu-ikuskaritza

c) Finantza-erakunde batek ikuskatutako enpresak bertan duen saldoa idatziz baieztatzeak d) La respuesta escrita obtenida de una entidad financiera confirmando el saldo que la empresa auditada tiene con ellos

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Finantza-erakundeak bankuko laburpena aurkeztu du eta enpresak liburu nagusiaren kontuko informazioa. Por parte de la entidad financiera se presenta el extracto bancario y por parte de la empresa la información de la cuenta del Mayor.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Kontu-ikuskariak, arlo hori aztertzean, oinarrizko tresna hauek beharko ditu: kutxaren kontaketa eta finantza-erakundeekin zuzenean saldoak baieztatzea. Horretarako, ziklo honi jarraituko dio: Los instrumentos básicos para el auditor al examinar esta área son el arqueo de caja y la confirmación directa con entidades financieras de los saldos, mediante el siguiente ciclo:

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Enpresak baieztatze-gutunak prestatzen ditu ekitaldian mugimenduren bat izan duen finantza-erakunde guztiei bidaltzeko (itxiera-amaieran saldorik ez badute ere). La empresa prepara las cartas de confirmación para ser enviadas a todas la entidades financieras en las que se hayan tenido algún movimiento durante el ejercicio (incluso aunque no tengan saldo al fin del cierre).

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Hobe da berdinkatze horiek hilero egitea; kontabilitateko informazioaren eta finantza-erakundeak emandakoaren arteko diferentziak identifikatzea da xedea, ateratako doikuntzak eta partidak ikertuta. Dichas conciliaciones es aconsejable que se efectúen mensualmente, y su finalidad es identificar las diferencias entre la información contable y la aportada por la entidad financiera, investigando los ajustes y partidas que de ellas se deduzcan.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Diruzaintzaren arloak enpresaren jabetzako ondasun likidoak edo likidezia-maila handia dutenak jasotzen ditu, eta bertan edo finantza-erakundeetan haren izenean gordeta egoten dira. El área de tesorería comprende aquellos bienes lí­quidos o con un alto grado de liquidez que son propiedad de la empresa y se encuentran en ella o depositados a su orden en entidades financieras.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

2
erakunde > institución (6 testuinguru)
eu testuak es testuak
Banku eta Kreditu Erakundeak, ageriko k/k, euroak Bancos e instituciones de crédito c/c a la vista, euros

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Banku eta Kreditu Erakundeak, ageriko k/k, atzerri-moneta Bancos e instituciones de crédito c/c a la vista, moneda extranjera

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Banku eta Kreditu Erakundeak, aurrezki-kontuak, euroak Bancos e instituciones de crédito cuentas de ahorro, euros

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Banku eta Kreditu Erakundeak, aurrezki-kontuak, atzerriko moneta Bancos e instituciones de crédito cuentas de ahorro, moneda extranjera

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Kontabilitateko printzipioak eta arauak, dokumentuak eta beste argitalpen batzuk apailatzen dituen erakunde profesionala da. Es una institución profesional emisora de principios y normas de contabilidad, documentos, y otras publicaciones.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Ikerketa eta garapeneko edo I+Gko gastuak (ICAC, 1991-21, 2. araua): Oro har, jarduerak egiten diren ekitaldiko bertako gastuak izango dira, eta barne hartzen dira beste enpresek edo ikerketa-erakundeek egindako proiektuei dagozkienak. Gastos en investigación y desarrollo o I+D (ICAC 21-1991, norma 2S): Como criterio general, serán gastos del ejercicio en el que se realicen, incluidos los correspondientes a proyectos encargados a otras empresas o instituciones de investigación.

Materiala: Kontu-ikuskaritza