ebaluazio Bilatu ebaluazio testuinguru gehiagotan

1
ebaluazio > evaluación (7 testuinguru)
eu testuak es testuak
Enpresak ezarritako antolakuntza- eta kontabilitate-irizpideak hobeto ezagutzen dira barne-kontrolaren ebaluazioarekin, eta, hala, ibilgetu ez-materialaren, hastapen-gastuen eta hainbat ekitalditan banatu beharreko gastuen arloko funtzionamendu zuzena bermatzen da. La evaluación del control interno ayudará a conocer los criterios de organización y de contabilidad establecidos por la empresa para garantizar el funcionamiento correcto del área del inmovilizado inmaterial, gastos de establecimiento y gastos a distribuir en varios ejercicios.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Berrikusketa eta ebaluazioa Revisión y evaluación

Materiala: Kontu-ikuskaritza

BARNE-KONTROLAREN EBALUAZIOA EVALUACIÓN CONTROL INTERNO

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Aurretiko ebaluazio horrek ahulguneak detektatzen lagunduko dio ikuskariari, baita izakinen ikuskaritza-lanean eragina izan dezaketen alderdi garrantzitsuak ere. Esta evaluación preliminar debe ayudar al auditor a detectar los puntos débiles y aspectos importantes que pueden tener reflejo en el enfoque del trabajo de auditoría de existencias.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Enpresa askotan, arlo honek garrantzi kuantitatibo handia du; beraz, kontu-ikuskariak lan handia egin behar izaten du enpresaren barne-kontroleko sistemen ebaluazioari dagokionez; ondo aztertu behar du arlo hori nola antolatuta eta egituratuta dagoen. Nos encontramos ante una de las áreas de mayor importancia cuantitativa en muchas empresas, lo que obliga al auditor a realizar un trabajo muy extenso en cuanto a la evaluación de los sistemas de control interno de la empresa, estudiando cómo está organizada y estructurada dicha área.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Barneko kontrolean ebaluazio-fasean ikusitako ahulgune nabarmenenak (antolaketan oro har, erosketa-, ekoizpen-, langile-sailetan), arloka (berezko funtsak, izakinak, eta abar). Debilidades significativas del control interno observadas en la fase de evaluación (de la organización en general, de los departamentos (compras, producción, personal, etc.), por áreas (fondos propios, existencias, etc.).

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Txostena azken produktua da, ebidentziaren ebaluazioa. El informe es el producto final, es la evaluación de la evidencia.

Materiala: Kontu-ikuskaritza