materia Bilatu materia testuinguru gehiagotan

1
materia > materia (10 testuinguru)
eu testuak es testuak
Materiaren osagaiak dira. Son los componentes de la materia.

Materiala: Farmazia eta parafarmaziako prestakinak egitea farmazietan

Esekita dauden materiak: Materias suspendidas:

Materiala: Farmazia eta parafarmaziako prestakinak egitea farmazietan

Prozesu garestia da, eta ez du kentzen, ez partikularik, ez mikroorganismorik, ez materia organikorik. El proceso es caro y no elimina partí­culas, microorganismos ni materia orgánica.

Materiala: Farmazia eta parafarmaziako prestakinak egitea farmazietan

Erradiazio ultramorea ez da sartzen materiaren barnean. La radiación UV no penetra en la materia.

Materiala: Farmazia eta parafarmaziako prestakinak egitea farmazietan

Erradiazio ionizatzaileak materiaren barnean sartzen dira. Las radiaciones ionizantes penetran en la materia.

Materiala: Farmazia eta parafarmaziako prestakinak egitea farmazietan

Naturan, bolumena eta masa duen oro materia da. En la naturaleza, todo lo que tiene un volumen y una masa es materia.

Materiala: Farmazia eta parafarmaziako prestakinak egitea farmazietan

Sute-arriskua materia erregaiak ukituz gero. Peligro de fuego en contacto con materias combustibles.

Materiala: Farmazia eta parafarmaziako prestakinak egitea farmazietan

Leherketa-arriskua materia erregaiekin nahastean. Peligro de explosión al mezclar con materias combustibles.

Materiala: Farmazia eta parafarmaziako prestakinak egitea farmazietan

Teoria batean oinarritzen da, hain zuzen ere, izaki bizidun guztiek badutela bizi-indar bat, beren egoera fisikoaz eta kimikoaz gain, eta materia bizigabeak berak ere bizi-indarra izan dezakeela. Se basa en una teoría que afirma que todos los seres vivos poseen una fuerza vital más allá de sus estados fí­sico y quí­mico, y que hasta la materia inanimada puede contener vitalidad.

Materiala: Farmazia- eta parafarmazia-produktuen banaketa eta salmenta

Normalean, materia organikoaren lepotik bizi diren saprofitoak dira, baina parasito gisa ere bizi daitezke gizakien barnean, haien ohiko floraren zati izanez. Generalmente son saprofitos que viven a expensas de la materia orgánica, pero que pueden hacerlo como parásitos en el hombre, formando parte de su flora habitual.

Materiala: Farmazia- eta parafarmazia-produktuen banaketa eta salmenta

2
materia > materia (2 testuinguru)
eu testuak es testuak
Bigarren Mundu Gerrak bete-betean harrapatu zuen Calais eta bertako industria: hiria okupatu eta bonbardatu egin zuten 1944ko Askapenean, eta ekoizteko eta merkaturatzeko zailtasunei aurre egin behar izan zieten fabrikatzaileek. Materia frantsesak baino ezin zituzten erabili -rayona eta biskosa-, eta horiek mugatuta zituzten. Kotoia tula egiteko baino ez zen erabiltzen, gudaroste alemanaren eltxo-sareetarako lehenik eta bonbardaketetan hautsitako kristalak ordezteko gero. 1945. urtearen hasieran ganbera sindikalistak egindako inbentario baten arabera, gatazkak iraun zuen bitartean 300 ehungailu baino gehiago suntsitu ziren. 1946. urteaz geroztik, berriro ekin zitzaion ekoizpenari, 1947an Estatu Batuek muga-zergak murriztu zituztenean batez ere. Kotoi ingelesen inportazioari dagokionez, 1950ean hasi zen berriro ere horiekin. Aldi berean, Nylon hariaren merkaturatzearekin batera aukera berriak zabaldu ziren bertako 150 fabrikatzaile ingururentzat; eta orduz geroztik, Nottinghamekoak gain La Segunda Guerra Mundial afecta de lleno a Calais y a su industria: la ciudad fue ocupada y luego bombardeada durante la Liberación en 1,944, y los fabricantes se vieron confrontados a dificultades de producción y de comercialización. Sólo podían utilizar las materias francesas - el rayón y la viscosa - que estaban además racionadas. El algodón es asignado a la fabricación exclusiva del tul, en un principio destinado a las mosquiteras de la armada alemana, después a reemplazar cristales rotos por los bombardeos. Un inventario, realizado a principios del año 1945 por la cámara sindicalista, registra más de 300 telares destruidos durante el conflicto. A partir de 1946, la producción se retoma lentamente, principalmente gracias a la reducción de los derechos de aduana por parte de los Estados Unidos en 1947. Respecto a la importación de algodones ingleses, vuelve a empezar en 195011. Paralelamente, la comercialización del hilo de Nylon abre nuevas perspectivas a los aproximadamente 150 f

Materiala: Ehungintza liburuak

Bigarren Mundu Gerraren ondoren, Calaisko parpail egileek arropa zurian erabiltzeko parpailari eman zioten lehentasuna, bestelako arroparentzako parpailaren kaltetan. Hala eta guztiz ere, 1960ko hamarraldiaren amaieran, Cristobal Balenciagak bere jostun lana utzi zuen garaian, arropa zuri parpailadunek ez zuten ordu arteko zaletasunik pentsamoldearen bilakaeraren, modaren eta emakumearen emantzipazioaren ondorioz. Krisi horrek hamar urte inguru iraun zuen eta zailtasun handiei aurre egin behar izan zien Calaisko industriak. 150 enpresen artetik, berrogeita hamar inguru desagertu ziren; beste batzuk, aldiz, elkartu egin ziren- bizirik iraun ahal izateko. 1971n hamarka parpail egile baino ez ziren gelditzen, eta aldaketak egin zituzten ekoizpen moduetan, hurrengo hamarraldiei aurre egiteko: ehungailuak modernizatu zituzten, lanaren antolamendua berritu zuten, eta ekoizpen etapak integratu ziren, materia bikain horren fabrikazioak gaur egun arte irauteko moduan. Tras la Segunda Guerra Mundial, los fabricantes de encaje de Calais privilegian más la fabricación de encaje para lencería en detrimento del encaje destinado a las prendas exteriores. Sin embargo, a finales de los años 1960, cuando Cristóbal Balenciaga cesa su actividad de modisto, asistimos a una desafección por la ropa interior con encaje, por causa de la evolución de las mentalidades, de la moda y de la emancipación femenina. Esta crisis dura unos diez años y hace pasar a la industria de Calais grandes dificultades. Unas cincuenta empresas de entre 150 desaparecen y algunas se reagrupan para sobrevivir. En 1971, no quedan más que algunas decenas de encajeros, que inician un cambio en las modalidades de producción con el fin de afrontar las siguientes décadas: modernización de los telares, nueva organización del trabajo, o incluso integración del conjunto de etapas de producción, para que, todavía hoy en día, siga perpetuándose la fabricación de esta materia de excepción.

Materiala: Ehungintza liburuak