kultura Bilatu kultura testuinguru gehiagotan

1
kultura > cultura (31 testuinguru)
eu testuak es testuak
Egungo munduan, gertakari horrek kulturen arteko harremana bultzatzen du, ezagutzak elkarbanatzea, janaria prestatzeko eta elikatzeko modu berriak ikastea eta elikagai berriak dietan sartzea. En el mundo actual, este hecho favorece la relación entre culturas, el compartir conocimientos, aprender nuevas maneras de cocinar, de alimentarse, así­ como introducir alimentos diferentes en la dieta.

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Beraz, agerikoa da jolasa kultura eta gizarte guztietan izan dela (baita primitiboenetan ere), eta eguneroko bizitzaren zati izan dela, behar oinarrizkoenak ase ondoren. Por tanto, es obvio pensar que el juego ha existido en todas las culturas y sociedades (incluso las más primitivas), formando parte de los sucesos y actividades de la vida diaria, una vez cubiertas las necesidades más elementales.

Materiala: Jolasaren metodologia

Badaude gai klasikoak, hala nola gnomoak edo maitagarriak, baina beste batzuk ere erabil daitezke, taldearen interesen arabera; adibidez, beste kultura batzuen ikerketa (indioak), tradizioak, literatura edo gertakari historikoak, etab. Hay temas ya clásicos como los gnomos o las hadas, pero también se pueden utilizar otros en función de los intereses del grupo, como por ejemplo, el estudio de otras culturas (los indios), las tradiciones, la literatura o los hechos históricos, etc.

Materiala: Jolasaren metodologia

Batzuetan, haurrak beste hizkuntza bat, beste kultura bat eta bestelako balio eta ohitura sozialak dituelako sortzen dira jokabide horiek, ez beste ezergatik. A veces la génesis de estos comportamientos es debida simplemente a que el niño posee otro idioma, otra cultura y otros valores y costumbres sociales.

Materiala: Jolasaren metodologia

Dena dela, beste kulturetako edo herrialdeetako haur-kantak ez ditugu baztertu behar, ez eta haurrari interesatzen zaizkion gaiak ukitzen dituzten kantak ere. No obstante, no se deben dejar de lado otras canciones infantiles de otras culturas o paí­ses, así­ como canciones infantiles que traten de temas que interesen al pequeño.

Materiala: Adierazpena eta komunikazioa

17. artikulua. "Hedabideek zeregin garrantzitsua betetzen dute eta, hortaz, haurrentzako informazioa zabaltzen dutenean, ongizate morala, ezagutza eta herrien arteko ulermena sustatu behar dute haurrengan eta haurraren kultura errespetatu. Artí­culo 17. "Los medios de comunicación social cumplen un papel importante por lo que hace a la difusión de información destinada a los niños que tengan como finalidad promover su bienestar moral, el conocimiento y comprensión entre los pueblos y que respete la cultura del niño.

Materiala: Jolasaren metodologia

Arabiarrek, beren aldetik, Espainiara iritsi zirenean, ekialdeko kulturan oso errotuta zeuden jokoak zabaldu zituzten, hala nola dama-jokoa eta xakea. Por su parte los árabes, con su llegada a España, introducen una serie de juegos muy arraigados en la cultura oriental como son las damas y el ajedrez.

Materiala: Jolasaren metodologia

Egiptoko kultura horretakoak dira zapizko lehen panpinak, eta papiro-zuntzez edo irmoki tolestutako ihiz eginiko pilota leunak, uztaiak eta kanikak. De esta cultura egipcia datan las primeras muñecas de trapo, así­ como pelotas suaves hechas de fibra de papiro o juncos firmemente plegados, aros y canicas.

Materiala: Jolasaren metodologia

Jostailuak hainbat garai eta kulturatan Los juguetes en las diferentes épocas y culturas

Materiala: Jolasaren metodologia

Ez gaitezen gera terminoetan harrapaturik, beste batzuk ere badaude beste kultura batzuetan, betiere, garrantzitsuena mamia dela jabetzen bagara. No nos quedemos tampoco enganchados en los términos, caben también otros en otras culturas, siempre que seamos conscientes que el fondo es lo importante.

Materiala: Ezintasuna

kultura > cultura (89 testuinguru)
eu testuak es testuak
Sydney metropoliak, Sydney Tower (Hego Hemisferioko eraikinik altuena) nagusi duten etxe orratzen profil futurista du, eta hainbat auzotan, hala nola Chinatownen, bertako herritarren tradizioak eta kultura dira nagusi. Badiaren inguruan daude, ordea, erakargarri turistiko nagusiak, hala nola Opera Jauregia herrialdearen ikonoetako bat, badia ixten duen burdinazko zubia formagatik esekitokia La metrópoli de Sydney con su perfil futurista de rascacielos dominados por la Sydney Tower (edificio más elevado del hemisferio sur), concentra multitud de barrios como Chinatown que conservan las tradiciones y cultura de los ciudadanos que lo habitan , sin embargo el entorno de la Bahía concentra las mayores atracciones turí­sticas como el Palacio de la Ópera , que es uno de los iconos de la nación, el

Materiala: Estatuko eta nazioarteko turismo produktuak eta lekuak

Gaur egun, kultura aborigena erakargarri turistiko sendoenetakoa da: dantzak (corroboree), ehiza-tresnak (boomerang), musika (didgeridoo), santutegiak (Uluru) eta pintura. Hoy la cultura aborigen constituye uno de los reclamos turí­sticos más sólidos con sus danzas (corroboree), instrumentos de caza (boomerang), musicales (didgeridoo), santuarios (Uluru) y arte pictórico.

Materiala: Estatuko eta nazioarteko turismo produktuak eta lekuak

Afrikako gainerako lekuek ahalmen turistiko handiko paisaiak, natura-erreserbak eta kultura ezezagunak dituzte. Alabaina, etengabeko gatazka armatuek, osasun-arriskuek, nazioarteko ezagutza ezak, promoziorik ezak eta garraio- eta ostatu-azpiegitura egokirik ezak erakusten dute hurrengo hamarkadetan korronte turistikoak sendotzeko aukerarik nekez izan daitekeela. Aunque el resto del ífrica atesora contrastados paisajes, reservas naturales, culturas desconocidas con gran potencial turí­stico; la profunda miseria, los continuos conflictos bélicos, los riesgos sanitarios, el desconocimiento internacional y la falta de promoción y de las adecuadas infraestructuras de transporte y alojamiento, no permiten vislumbrar en las próximas décadas un panorama mas positivo para consolidar corrientes turí­sticas.

Materiala: Estatuko eta nazioarteko turismo produktuak eta lekuak

Natal eskualdean, Durban da kostaldeko gune turistiko onena, nahiz eta barnealdean, Lesotho inguruan, badiren kultura-hiri ugari (hala nola Skakaland) herri zuluaren kultura ezagutzeko aukera ematen dutenak. En la región de Natal , Durban es el mejor centro turí­stico costero, aunque en los espacios interiores próximos a Lesotho existen numerosas villas culturales como Skakaland que posibilitan un acercamiento a la cultura del pueblo zulú.

Materiala: Estatuko eta nazioarteko turismo produktuak eta lekuak

Horrez gain, hainbat eratako produktu turistikoak eskaintzen ditu. Nagusia, hala ere, eguzki- eta hondartza-turismoa da, kulturarekin, abenturarekin, kirolekin eta naturarekin osatua. Adicionalmente el abanico de productos turí­sticos es diversificado, con un predominio del sol y playa complementado con la cultura, aventura , deportes y naturaleza.

Materiala: Estatuko eta nazioarteko turismo produktuak eta lekuak

Joan den mendeko 50eko hamarkadarako destino turistiko bihurtu zuten Maroko hainbat faktorek: kulturaren exotismoak eremu fisikoan hurbilekoa, baina ezagutzaren arloan, herritar europarrengandik urrunekoa, klase jantziek frantsesez hitz egiteak eta Casablanca filmaren eraginak. El exotismo de su cultura, cercana en el espacio fí­sico, pero distante en el plano del conocimiento por la población europea; el uso del idioma francés por las clases más cultas; y la repercusión de la pelí­cula "Casablanca" , fueron algunas de las razones que catapultaron a Marruecos como destino turí­stico ya en la década de los 50 del pasado siglo.

Materiala: Estatuko eta nazioarteko turismo produktuak eta lekuak

Antropologia Museoak Mexikoko antzinako kulturak zein kultura garaikideak ezagutzeko aukera eskaintzen du. El Museo de Antropología, permite un repaso de las culturas antiguas y contemporáneas de México.

Materiala: Estatuko eta nazioarteko turismo produktuak eta lekuak

Kostalde horretan dagoen San Blas artxipelagoak Kuna tribu indiarraren kultura eta urpekaritza ditu erakargarri turistiko nagusi. En éste litoral el Archipiélago de San Blas tiene en la cultura de la tribu india de los Kuna y en la práctica del submarinismo los usos turí­sticos más comercializados.

Materiala: Estatuko eta nazioarteko turismo produktuak eta lekuak

Honelako bileretan nahiko garrantzi ematen zaio programa sozialari, harreman onak izaten eta enpresa-kultura hobetzen laguntzen duelako. En este tipo de reuniones se le da bastante importancia al programa social porque contribuye a las buenas relaciones y a la mejora de la cultura empresarial.

Materiala: Turismo-zerbitzuen produkzioa eta salmenta bidaia-agentzietan

Enpresa kudeatzeko tresna da, eta komunikatzea, emaitzak aztertzea eta kultura nahiz enpresa barruko harremanak hobetzea dira helburuak. Se trata de un instrumento de gestión empresarial cuya finalidad es comunicar objetivos, analizar resultados y mejorar la cultura y las relaciones internas de la empresa.

Materiala: Turismo-zerbitzuen produkzioa eta salmenta bidaia-agentzietan

2
kultura > cultura (12 testuinguru)
eu testuak es testuak
Adingabeentzako eguneko zentroek desabantaila sozialean, familiarrean eta ekonomikoan dauden haurrak eta nerabeak aisialdian eta kulturaren arloan (eskola ordutegik kanpo, betiere) babesteko funtzioa betetzen dute. Los centros de día para menores realizan una función de prevención a niños y adolescentes que se encuentran en situación de desventaja social, familiar y económica en el ámbito del tiempo libre y la cultura, siempre fuera del horario escolar.

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

XX. mendearen azken herenean, dena den, osasunari buruzko beste kultura eta ikuskera baterako jauzia egiten hasi ginen, gizarte-, politika-, ekonomia- eta kultura-baldintza berrien harira. No fue hasta el último tercio del siglo XX, a tenor de las nuevas condiciones sociales, polí­ticas, económicas y culturales, que se inicia el tránsito a una nueva cultura y concepción de la salud.

Materiala: Autonomia pertsonala eta osasuna

Hamabost urte nituen, eta gurasoek adin horretan eragin handia dute; orduan, musika klasikora eta kulturara zaletu ninduten, eta ni kulturaren burbuilan, zentzuzkoan, geratzen nintzen. Tenía 15 años, y los padres a esa edad tienen un gran peso; entonces me aficionaron a la música clásica, a la cultura, y yo me quedaba en la burbuja adulta de la cultura, en lo sesudo.

Materiala: Ezintasuna

Nire amak haurtu egin naizela dio, atzera egin dudala, lehen orain baino gehiago interesatzen zitzaidala kultura. Mi madre dice que me he convertido en infantil, que he retrocedido, que antes me interesaba la cultura más que ahora.

Materiala: Ezintasuna

Baina, deskribatzen zutenean, gaixotasun bat zela zioten liburuek, gabeziaren kulturaz, dituzten arazo guztiez, hitz egiten zuten. Aunque, al describirla, los libros hablaban de que era una enfermedad y de la cultura del déficit, de todos los problemas que tienen.

Materiala: Ezintasuna

Azken finean, pertsona osoa eta haren ondasunak materialak, fisikoak, intelektualak edo beste edonolakoak izan ardatz izango duen kultura sortzea. En definitiva, crear una cultura centrada en la persona total y no en sus pertenencias, ya sean éstas materiales, fí­sicas, intelectuales o de cualquier otra í­ndole.

Materiala: Ezintasuna

Familia-terapia buru-osasunaren, gizarte-zientzien eta kulturaren esparruetatik eratorrita sortu zen. La terapia familiar surge derivada del campo de la salud mental, de las ciencias sociales y de la propia cultura.

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Familiek gizartean parte har dezaten eta kulturarako sarbidea izan dezaten sustatzea Fomento de la participación social y el acceso a la cultura de las familias

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

gizarte-etxea, aitona-amonen landetxea, kultura-etxea, etxeak, klubak, auzokideen elkarteak, emakumeen elkarteak, boluntarioen elkarteak, makramezaleen elkartea.... centro cí­vico, casal de abuelos, casa de cultura, hogares, clubes, asociación de vecinos, de mujeres, asociaciones de voluntariado, amigos del macramé.....

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Horrela, norberaren familia-kulturaren eta inguruan duenaren arteko talkak, hezkuntza-aukerak erabat aldatzeak edo kultura-langek eragindako gurasoen eta seme-alaben banantzeak deserrotze-egoerak eta nortasun-gatazka gogorreko egoerak eragin ditzakete. Así­ pues, el choque de la cultura familiar propia con la que la rodea, el cambio brusco de las posibilidades de educación o la separación entre padres e hijos por barreras culturales pueden provocar situaciones de desarraigo y fuertes conflictos de identidad.

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea